- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Άρθρο 05 – Εθνικό Δυναμικό και μέσα Πολιτικής Προστασίας

Για τους σκοπούς του Εθνικού Συστήματος, συνεισφέρουν σε ανθρώπινο δυναμικό, μέσα και υπηρεσίες ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας κατά την έννοια του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), και ιδίως τα Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι φορείς τους, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών εποπτευόμενοι / χρηματοδοτούμενοι φορείς τους, το Πυροσβεστικό Σώμα, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι φορείς και οργανώσεις του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας καθώς και ο ιδιωτικός τομέας, τα Ιδρύματα, Σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες κ.ο.κ.