- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 121 Έναρξη ισχύος

 

Έναρξη ισχύος του νόμου ορίζεται η 1/1/2020, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερη διάταξη του παρόντος.