- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 100 Παραίτηση από την προσφυγή

Σε περίπτωση παραίτησης εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 80.