- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 178 – Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων

Η περίπτωση κ΄ του άρθρου 3 του ν.δ. 142/1974 (Α’ 320), τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:
«κ. Σε Υποδιευθύνσεις, Τμήματα και Σταθμούς της Τουριστικής Αστυνομίας, Αγορανομίας, ελέγχων διαβατηρίων, διαβιβάσεων κέντρων R/T, γραφείων εγκληματολογικών ερευνών, καθώς και στις Αστυνομικές Σχολές (εκπαιδευτικό προσωπικό), καθώς και στα ανακριτικά γραφεία των διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πόλεων, στα Πυροσβεστικά Συνεργεία, στο 199 Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, στις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.)».