- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 154 – Αμοιβαίες μεταθέσεις

1. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις ενεργούνται μεταξύ υπαλλήλων κατόπιν αιτήσεώς τους, η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία τους. Δεν επιτρέπεται αμοιβαία μετάθεση με υπάλληλο που έχει συμπληρώσει τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας και με υπάλληλο που εμπίπτει στα άρθρα 153, 156 και 162. Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται εντός τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Συμβούλιο. Υποβολή νέας αίτησης για αμοιβαία μετάθεση δεν επιτρέπεται αν δεν παρέλθει πλήρες έτος από την προηγούμενη.
2. Αμοιβαίες μεταθέσεις επιτρέπονται μεταξύ ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει τετραετή υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα και βρίσκονται στην ίδια κατάσταση.
3. Στην περίπτωση της αμοιβαίας μετάθεσης, ο νομός συμφερόντων παραμένει ίδιος μόνο στην περίπτωση υπαλλήλων που υπηρετούσαν και οι δύο εκτός νομού συμφερόντων.