- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 134 – Διαδικασία προαγωγών

1. Οι προαγωγές των Αξιωματικών ενεργούνται για πλήρωση κενών θέσεων, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2. Σε εκτέλεση των Πινάκων προακτέων ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προκαλεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κύρωση τους τα προεδρικά διατάγματα προαγωγής. Σε περίπτωση που δημιουργούνται κενές θέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος των Πινάκων προακτέων, οι προαγωγές ενεργούνται εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημιουργία κενών θέσεων.
3. Σε περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής οι προαγόμενοι κατ’ εκλογή και κατ’ αρχαιότητα διατηρούν μεταξύ τους τη σειρά αρχαιότητας που είχαν πριν την προαγωγή τους.
4. Για τον υπολογισμό των κενών θέσεων κατά βαθμό γίνεται παραβολή του αριθμού των υπηρετούντων Αξιωματικών κάθε βαθμού με τον αριθμό των προβλεπομένων οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού. Η διαφορά που προκύπτει αντιστοιχεί στα υπάρχοντα κενά κάθε βαθμού.
5. Σε περίπτωση που δεν δύνανται να πληρωθούν με προαγωγή οι κενές θέσεις κάποιου βαθμού, επειδή οι κρινόμενοι Αξιωματικοί του αμέσως κατωτέρου βαθμού δεν δύνανται (για οποιοδήποτε λόγο) να προαχθούν, και εξ αυτού του λόγου κωλύεται η προαγωγή των Αξιωματικών των υποδεέστερων βαθμών που έχουν τα προς προαγωγή προσόντα, οι παραπάνω θέσεις θεωρούνται προσωρινά και για την περίπτωση αυτή ως κενές του υποδεέστερου βαθμού και πληρώνονται.
6. Οι θέσεις των Αξιωματικών οποιουδήποτε βαθμού που κενώνονται, κατόπιν προαγωγής τους λόγω επανάκρισης ή λόγω παράλειψης κρίσεως τους, δεν θεωρούνται κενές για τους υποδεέστερους βαθμούς.
7. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι προαγωγές Αξιωματικών βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί μόνιμης διαθεσιμότητας ειρηνικής περιόδου, καθώς και περί ανδραγαθίας.
8. Εάν οι Πίνακες προακτέων εξαντληθούν πριν την τακτική σύνοδο των συμβουλίων του επόμενου έτους, ενεργούνται έκτακτες κρίσεις προς κατάρτιση συμπληρωματικών Πινάκων.