- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 10 Μόνιμη διαθεσιμότητα αστυνομικών

Το άρθρο 3 του ν.δ.330/1947 (Α΄- 84) καταργείται και το άρθρο 4 του ίδιου ν.δ. αντικαθίσταται ως εξής :

« ΄Αρθρο   4

Στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας τίθενται οι αστυνομικοί που κατέστησαν ανίκανοι για εκτέλεση υπηρεσίας, συνεπεία τραυμάτων ή παθήσεων από τραύματα, ένεκα της υπηρεσίας ή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα ταύτης, ύστερα από γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής».