- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 88 – Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος

1. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί Κεντρική Ειδική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία έχει ως αποστολή την υποστήριξη και ενίσχυση των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών, εδρεύει στον Πειραιά και υπάγεται στον Υπαρχηγό.
2. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων είναι ιδίως αρμόδια για:
α. Τη συμβολή στο έργο της πολιτικής άμυνας της χώρας, καθώς και στο έργο των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, ή άλλων Κρατικών Υπηρεσιών, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, μετά από σχετικό αίτημα των αρμόδιων Αρχών και έγκριση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Τη συμβολή στη διάσωση θυμάτων σεισμών και ατυχημάτων, την αναζήτηση εξαφανισμένων προσώπων και τη μεταφορά τραυματιών από τις αιτίες αυτές.
γ. Τη μεταφορά πυροσβεστικών υπαλλήλων για ανάληψη επείγουσας και σοβαρής πυροσβεστικής επιχείρησης, καθώς και πολιτών που μπορούν να συμβάλουν στην επιτυχή διεξαγωγή της.
δ. Τη μεταφορά κυβερνητικών αξιωματούχων, ανώτατων κρατικών λειτουργών και Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους.
3. Πλωτά μέσα άλλης δημόσιας ή ιδιωτικής Υπηρεσίας ή Φορέων που συμμετέχουν στην κατά την προηγούμενη παράγραφο αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος τίθενται υπό τις εντολές του επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων.
4. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος έχει ως αρμοδιότητα κάθε θέμα που αφορά τα πλωτά μέσα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη του παρόντος.
5. Με κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων, που εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης του προσωπικού και τα απαιτούμενα προσόντα του, τα χρησιμοποιούμενα μέσα, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας.
6. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.
7. Η ανωτέρω Υπηρεσία δύναται να στελεχώνεται, εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και από ιδιώτες πλοηγούς κυβερνήτες και μηχανικούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα του προσωπικού, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής του, τα αρμόδια όργανα, ο ανώτατος χρόνος απασχόλησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι αποδοχές του ως άνω προσωπικού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.