- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 85 – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης

1. Ο Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης διαρθρώνεται στις ακόλουθες Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
β. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.
γ. Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων.
δ. Διεύθυνση Υποστήριξης.
ε. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών.
στ. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης.
ζ. Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

2. Η Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα και που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων.
β. Το Τμήμα Ανάλυσης Προγραμματισμού και Στατιστικής.
γ. Το Τμήμα Ενσύρματης και Ασύρματης Επικοινωνίας.
δ. Το Τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής και Γεωχωρικής Ανάλυσης.
Α. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Το σχεδιασμό μηχανογραφημένων πληροφοριακών συστημάτων και τη δημιουργία και υποστήριξη της κατάλληλης τεχνικής και λειτουργικής υποδομής και των αναγκαίων εφαρμογών πληροφορικής για την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης στο χώρο της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη μέριμνα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και νέας τεχνολογίας στο Πυροσβεστικό Σώμα.
γ. Την ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη, παρακολούθηση της απόδοσης, βελτίωσης και εξασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων, δικτύων, και γενικά, του μηχανογραφικού και διαδικτυακού εξοπλισμού και των υπολογιστικών συστημάτων του δικτύου πληροφορικής Πυροσβεστικού Σώματος.
δ. Τον προσδιορισμό των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος σε εξοπλισμό και λογισμικό πληροφορικής, την υποβοήθηση για τη σύνταξη των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και τη μέριμνα για την προμήθεια και ανακατανομή των ανωτέρω στις Υπηρεσίες.
ε. Την ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη κόμβου Πυροσβεστικού Σώματος, τη δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω της ανάπτυξης και περαιτέρω βελτίωσης σχετικών μηχανογραφικών εφαρμογών και τη μέριμνα για την ενημέρωση, επιμόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού σε θέματα πληροφορικής.
στ. Τον έλεγχο και εισαγωγή στοιχείων σε μαγνητικά αρχεία ή υπολογιστικά συστήματα.
ζ. Τη συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής που είναι ενταγμένος στο δίκτυο του Πυροσβεστικού Σώματος και την τήρηση των όρων συντήρησης που προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις.
η. Την υποστήριξη των τελικών χρηστών και των περιφερειακών Γραφείων Υποστήριξης Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
θ. Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του κεντρικού συστήματος πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος και την καθοδήγηση των Υπηρεσιών στη λήψη ανάλογων μέτρων προστασίας και ασφάλειας του εξοπλισμού, των ηλεκτρονικών αρχείων και των βάσεων δεδομένων που διαθέτουν.
ι. Την προετοιμασία και έκδοση σχετικών διαταγών και λοιπών εγγράφων, νομοθετικών και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς της.
Β. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τη συντήρηση και διαρκή αναβάθμιση των υπαρχουσών εφαρμογών, τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων, με κατασκευή και προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ για την κάλυψη και υποβοήθηση των αναγκών των Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Την ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους Φορείς Πληροφορικής.
γ. Την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση Η/Υ και στη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων.
δ. Τη σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής για τη συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος, με σκοπό τον αποτελεσματικότερο διοικητικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διευκόλυνση λήψης των αποφάσεων.
ε. Τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στις δραστηριότητες Πυροσβεστικού Σώματος και τη μέριμνα για την ταξινόμηση, ανάλυση, επεξεργασία και την αξιοποίησή τους για τη βελτιστοποίηση του επιχειρησιακού και επιτελικού σχεδιασμού.
στ. Το σχεδιασμό, εκτύπωση και δημιουργία εντύπων και φακέλων τεκμηρίωσης των μηχανογραφικών εφαρμογών, σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης.
ζ. Την υποβολή προτάσεων και την έκδοση των αναγκαίων διαταγών για τη βελτίωση του συστήματος συλλογής, καταγραφής και καταχώρησης των στατιστικών στοιχείων των Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τη μελέτη, τον σχεδιασμό του ασύρματου δικτύου και του δικτύου για την επικοινωνία των εναερίων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος σε πανελλαδική κάλυψη, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων.
β. Την υποβοήθηση σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών του νέου υλικού και τη διαχείριση του φάσματος συχνοτήτων που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και κάθε άλλου αρμόδιου φορέα.
γ. Την εγκατάσταση και επέκταση του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, τη συντήρηση του υλικού, την αποκατάσταση βλαβών καθώς και τη μεταφορά δικτύων σε περιπτώσεις μεταστέγασης υπηρεσιών.
δ. Την υποστήριξη και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας, τη μέριμνα για την τεχνολογική του αναβάθμιση, εξέλιξη και την αποκατάσταση βλαβών.
ε. Την επίβλεψη, ποσοτικό έλεγχο, διάθεση και αποστολή του τηλεπικοινωνιακού υλικού.
στ. Την εκτέλεση ενεργειών για εγκαταστάσεις νέων τηλεφωνικών γραμμών και κέντρων, τη μετατροπή υφιστάμενων τηλεφωνικών γραμμών σε νέες, προηγμένης τεχνολογίας, τις καταργήσεις τηλεφωνικών γραμμών, τη φραγή για εγκαταστάσεις ή καταργήσεις εξωκειμένων γραμμών, και την ενημέρωση για νέα προϊόντα.
ζ. Τον έλεγχο των τηλεφωνικών συνδέσεων και μονάδων συνδιαλέξεων όλων των τηλεφωνικών γραμμών του Σώματος, τον έλεγχο των αναλυτικών καταστάσεων των τηλεφωνικών συνδέσεων με παράλληλη ενημέρωση της ιεραρχίας, των υπερβάσεων των συνδιαλεγομένων καθώς και του τηλεπικοινωνιακού παρόχου.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Το Τμήμα αυτό, στο οποίο προΐσταται Αξιωματικός Ειδικών καθηκόντων ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, Αξιωματικός Γενικών καθηκόντων που κατέχει την ειδικότητα Προγραμματιστή Αναλυτή – Η/Υ, είναι αρμόδιο για:
α. Την παρακολούθηση της εξέλιξης στο χώρο των συστημάτων επιχειρησιακής υποστήριξης λήψης απόφασης, γεωπληροφορικής και τηλεπισκόπησης και τη μέριμνα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και νέας τεχνολογίας στον επιχειρησιακό τομέα του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Τη διαχείριση, παραγωγή και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων με σκοπό τον αποτελεσματικότερο διοικητικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διευκόλυνση της λήψης των αποφάσεων, τη μέριμνα για τη συγκέντρωση των επιχειρησιακών ορίων αλλά και των σημείων Πυροσβεστικού ενδιαφέροντος των Υπηρεσιών του Π.Σ., σε συνεργασία με αυτές, καθώς και την αποτύπωση των παραγόμενων δεδομένων σε επιχειρησιακές εφαρμογές.
γ. Τη συμμετοχή υπαλλήλων του Τμήματος στο Κομβικό Σημείο Επαφής του Πυροσβεστικού Σώματος (ΚΟ.Σ.Ε.Π.Σ.) στα πλαίσια του ν. 3882/2010 (Α΄ 166)περί εθνικής υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών.
δ. Την τεχνική υποστήριξη του συστήματος «Ψηφιακή Υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης Πυρκαγιάς», την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας αυτού, καθώς και των λοιπών πληροφοριακών συστημάτων επιχειρησιακής πληροφορικής που μελλοντικά θα αναπτυχθούν.
ε. Την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των συστημάτων επιχειρησιακής πληροφορικής, γεωχωρικής ανάλυσης και τηλεπισκόπησης και την τεχνική υποστήριξη των τελικών χρηστών και των περιφερειακών Γραφείων Υποστήριξης Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
στ. Τη συνεργασία με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα και αρμόδιους δημόσιους Φορείς και υπηρεσίες για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, της επιστημονικής μελέτης και της επεξεργασίας θεμάτων σχετικών με την επιχειρησιακή πληροφορική στους τομείς της εκτίμησης του κινδύνου, της πρόληψης, προετοιμασίας, αντιμετώπισης, καταστροφών, καθώς και για την αξιοποίηση σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και τεχνολογιών στη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών, συντάσσοντας σχετικά μνημόνια συνεργασίας.
ζ. Τη συνεργασία με το Τμήμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμΕΑ) για θέματα που άπτονται της επιχειρησιακής πληροφορικής, όπως η παραγωγή και επεξεργασία δεδομένων τηλεπισκόπησης, φωτογραμμετρίας και βιντεογραφίας.
η. Την εκπόνηση μελετών αναφορικά με τη χωροθέτηση υφιστάμενων ή νέων Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία λαμβάνει υπόψη ιδίως στατιστικά και γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και ορθολογικής λειτουργίας αυτών. Επίσης τη συνεργασία με τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) και τις λοιπές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος αναφορικά με τη χωροθέτηση περιπολικών, πυροφυλακίων κ.ά., χορηγώντας τους γεωστατιστικά δεδομένα.
θ. Τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα συναφή με τις αρμοδιότητες του Τμήματος.
ι. Τη γεωστατιστική ανάλυση συμβάντων για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.

3. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία και έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού.
β. Τμήμα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
γ. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.
δ. Τμήμα Αθλητισμού.
ε. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων.
στ. Τμήμα Τύπου και Επικοινωνιών.
ζ. Γραφείο Μουσικής Μπάντας.
η. Γραφείο Ψηφιακής Ενημέρωσης.
θ. Γραφείο Θρησκευτικού.
ι. Γραφείο Περιοδικού Πυροσβεστικής Επιθεώρησης.
Α. ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την κατάρτιση του τριετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τους διαθέσιμους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους του. Το Σ.Ε.Π.Α.Λ. ολοκληρώνεται το μήνα Ιούνιο κάθε έτους και αφορά στην περίοδο που αρχίζει τον Ιανουάριο του ερχόμενου έτους και για τα επόμενα τέσσερα έτη και αναθεωρείται ετησίως. Εγκρίνεται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού εντός εξήντα ημερών από την κατάθεσή του προς έγκριση.
Το Σ.Ε.Π.Α.Λ. εξειδικεύεται στα εξής ενδεικτικά Τομεακά, Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια:
αα. Προϋπολογισμού λειτουργίας, συνολικά και ανά οργανωτική δομή.
ββ. Επενδύσεων, συνολικά και ανά οργανωτική δομή.
γγ. Ανθρωπίνων Πόρων – Προσλήψεων, εξέλιξης, αναγκών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανά ειδικότητα.
δδ. Χωροθέτησης οργανωτικών δομών, εξοπλισμού και ανθρωπίνων πόρων.
εε. Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.
στστ. Ανάπτυξης Εθελοντισμού και συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
β. Την, κατόπιν έγκρισης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης και Λειτουργίας, κατάρτιση Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης (Ε.Π.Δ.) ανά τομεακό πρόγραμμα και ανά αρμόδια Διεύθυνση.
γ. Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας, τα Τομεακά Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια και τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος και βάσει αυτών καταρτίζονται τα προγράμματα δράσης της κάθε οργανωτικής δομής, η υλοποίηση των οποίων παρακολουθείται σε τριμηνιαία βάση. Εντός του επόμενου μήνα της υλοποίησης των ανωτέρω, εκδίδεται αναφορά προόδου και αποκλίσεων που παραδίδεται στις υπηρεσιακές δομές και στην ηγεσία.
δ. Τη μελέτη και τον καθορισμό των βασικών ποσοτικών και ποιοτικών στόχων δράσης του Πυροσβεστικού Σώματος.
Β. ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την κατάρτιση, υποβολή και υποστήριξη τεκμηριωμένων προτάσεων σε αρμόδιους Φορείς για συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος σε προγράμματα, ενέργειες, δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
β. Την ανεύρεση χρηματοδότησης των επενδύσεων, δράσεων, έργων προμήθειας αγαθών, κτιριακών υποδομών και παροχής υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και κάθε άλλο αρμόδιο Τμήμα.
γ. Τη μελέτη, αξιολόγηση, υποβολή προτάσεων και παρακολούθηση της υλοποίησης έργων και προγραμμάτων, μέσω σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ).
δ. Τον έλεγχο εφαρμογής των όρων, προϋποθέσεων και κανονισμών χρηματοδότησης έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ε. Τη συγκέντρωση, επεξεργασία, αξιολόγηση της τεχνικοοικονομικής ωριμότητας, σκοπιμότητας και επιλεξιμότητας των προτάσεων έργου των Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν υποβληθεί για τη συγχρηματοδότηση από πόρους των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
στ. Τη ρύθμιση θεμάτων ένταξης, διαχείρισης, υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων Πυροσβεστικού Σώματος που συνδέονται με οικονομική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτέλεσης αυτών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις Επιτελείου και άλλους εμπλεκόμενους Φορείς.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων συνεργασίας Πυροσβεστικού Σώματος με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών και την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, γνώσεων και καλών πρακτικών.
β. Την ανάπτυξη σχέσεων με ευρωπαϊκές και διεθνείς Ενώσεις Πυροσβεστών, τη διοργάνωση συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων πυροσβεστικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και τη μέριμνα φιλοξενίας και ξενάγησης των επισκεπτών και των αντιπροσωπειών.
γ. Την παρακολούθηση και μελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας των αλλοδαπών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και την αξιοποίηση της σχετικής τεχνογνωσίας.
δ. Τη συμμετοχή σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια πυροσβεστικού ενδιαφέροντος και την παρακολούθηση των αποφάσεων και πορισμάτων τους.
ε. Την εξέταση, προώθηση και προετοιμασία συμφωνιών πυροσβεστικής συνεργασίας.
στ. Την εισήγηση για λήψη μέτρων προαγωγής διεθνούς πυροσβεστικής συνεργασίας και αρωγής, τη μέριμνα για την εκπροσώπηση του Πυροσβεστικού Σώματος σε διασκέψεις, συνέδρια και διεθνείς συναντήσεις και τη φροντίδα διοργάνωσης αντίστοιχων στην Ελλάδα.
ζ. Την ενημέρωση της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης και άλλων αρμόδιων Διευθύνσεων για τις ευρωπαϊκές, ή διεθνείς εξελίξεις, σε θέματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος, με γνώμονα την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την ευρωπαϊκή, την υποβοήθηση συγκριτικών μελετών και την υιοθέτηση καλών πρακτικών.
η. Το χειρισμό όλων των θεμάτων που έχουν σχέση με τη διεθνή συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο της EUROPOL ή άλλων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών.
θ. Τη μετάφραση και διεξαγωγή της ξενόγλωσσης αλληλογραφίας που αφορά στο Πυροσβεστικό Σώμα.
ι. Τη συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και τους άλλους συναρμόδιους Φορείς για θέματα αρμοδιότητάς του.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τη μελέτη, εισήγηση και λήψη μέτρων για την ανάπτυξη του αθλητισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα μέσω κατάρτισης προγραμμάτων άθλησης και οργάνωσης ομάδων και για τη διαρκή σωματική αγωγή και άσκηση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω της εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
β. Τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για φιλανθρωπικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, την έγκριση συμμετοχής του προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος σε δραστηριότητες αθλητικών συλλόγων και σωματείων και την παρακολούθηση της αθλητικής διαγωγής, συμπεριφοράς και εμφάνισης των αθλητών του.
γ. Τη μέριμνα συντήρησης του αναγκαίου εξοπλισμού των γυμναστηρίων Πυροσβεστικού Σώματος.
δ. Την εισήγηση για τη χορήγηση των ειδικών αδειών στους αθλητές του Πυροσβεστικού Σώματος για τη συμμετοχή τους σε αθλητικές εκδηλώσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 12 «Διορισμός και λοιπά θέματα διακριθέντων αθλητών» του ν. 3878/2010 (Α΄ 161).
ε. Τη συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος με αθλητικές αρχές, κέντρα και σωματεία.
στ. Τη συμμετοχή των αθλητών του Πυροσβεστικού Σώματος σε αγώνες Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που διοργανώνονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.)
ζ. Τη σύνταξη και υποβολή προς κύρωση στην Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος των ετήσιων πινάκων κατάταξης αθλητών σε κατηγορίες.
Ε. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την οργάνωση τελετών, εορτών, δεξιώσεων, εκθέσεων και άλλων κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για την προβολή του έργου του προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος, για τα μέλη των οικογενειών τους, για το κοινό και τη συμμετοχή και αντιπροσώπευση του Πυροσβεστικού Σώματος σε παρελάσεις, εθνικές εορτές, επετείους και εκδηλώσεις, που οργανώνονται από λοιπούς Φορείς.
β. Τη διεξαγωγή της εθιμοτυπικής αλληλογραφίας της ηγεσίας Πυροσβεστικού Σώματος.
γ. Τη μέριμνα για την υλική και ηθική αρωγή του προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους που χρειάζονται άμεση βοήθεια.
δ. Την απόδοση επικήδειων τιμών.
ε. Την ανάπτυξη σχέσεων με τους συλλόγους «Φίλων του Πυροσβεστικού Σώματος», τους συλλόγους αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και με σωματεία και οργανώσεις κοινωνικού, μορφωτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.
στ. Την οργάνωση και λειτουργία χώρων αναψυχής, παιδικών εξοχών και παιδικών σταθμών για το προσωπικό και τα μέλη των οικογενειών τους.
ζ. Τον έλεγχο και εποπτεία του Ιστορικού Πυροσβεστικού Αρχείου και της Ειδικής Πυροσβεστικής Βιβλιοθήκης.
η. Την ετήσια διοργάνωση της εορτής των Αγίων Προστατών Πυροσβεστικού Σώματος.
θ. Την επιμέλεια των εκδόσεων Πυροσβεστικού Σώματος και την εκτύπωση της ετήσιας δραστηριότητας του Σώματος σε συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα.
ι. Την έκδοση ημερολογίων, ευχετηρίων καρτών και ενημερωτικών φυλλαδίων για το κοινό, αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και λοιπών απειλών και την προμήθεια αναμνηστικών εμβλημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος.
ια. Την έρευνα για την εξασφάλιση του αναγκαίου υλικού για τη συνέχιση της αποτύπωσης της ιστορικής πορείας του Πυροσβεστικού Σώματος και την επιμέλεια οικείων εκδόσεων.
ιβ. Τη μέριμνα για τη φωτογραφική και τηλεοπτική κάλυψη των εκδηλώσεων και συμβάντων του Πυροσβεστικού Σώματος, σε περίπτωση υποβολής οικείου αιτήματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
ιγ. Τη μέριμνα εξοπλισμού και εύρυθμης λειτουργίας του Τυπογραφείου του Πυροσβεστικού Σώματος και την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της τυπογραφίας.
ιδ. Τη μέριμνα για την τοποθέτηση, διαφύλαξη, οργάνωση, λειτουργία και διαρκή ενημέρωση των Πυροσβεστικών Εκδόσεων στη Βιβλιοθήκη Πυροσβεστικών Εκδόσεων.
ιε. Τη ρύθμιση κάθε άλλου θέματος, που έχει σχέση με τη Βιβλιοθήκη Πυροσβεστικών Εκδόσεων.
ΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Το Τμήμα αυτό, του οποίου προΐσταται ο Εκπρόσωπος Τύπου, είναι αρμόδιο για:
α. Την αποδελτίωση του ελληνικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου, τη σύνταξη δελτίου τύπου και τη διανομή του στα αρμόδια όργανα του Επιτελείου και τις υπαγόμενες σε αυτό Υπηρεσίες.
β. Την προβολή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω του τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώματος.
γ. Την παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την ενημέρωση της ηγεσίας για τα δημοσιεύματα που αφορούν το Σώμα και το προσωπικό του, καθώς και την έκδοση ανακοινώσεων ή απαντήσεων σε δημοσιεύματα.
δ. Την επικοινωνία με τους δημοσιογράφους και λοιπούς Φορείς ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού.
ε. Την τήρηση αρχείου, ιστορικών εγγράφων, φωτογραφικού, τηλεοπτικού και κινηματογραφικού υλικού και δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Το ως άνω υλικό δύναται να μεταφέρεται ή να μεταβιβάζεται στο Πυροσβεστικό Μουσείο μετά από απόφαση του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.
στ. Την παραγωγή ή την προμήθεια και προβολή τηλεοπτικών, διαδικτυακών και κινηματογραφικών ταινιών και διαφανειών, μορφωτικού και πληροφοριακού περιεχομένου στο κοινό.
ζ. Την επιμέλεια παραγωγής ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών του Πυροσβεστικού Σώματος.
η. Την ανάπτυξη σχέσεων με ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα και την παροχή συνδρομής σε τηλεοπτικούς, θεατρικούς και κινηματογραφικούς παραγωγούς.
θ. Τη φροντίδα για τη δημιουργία και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, καθώς και διαδικτυακών μηνυμάτων σχετικών με την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών και τη δραστηριότητα του Πυροσβεστικού Σώματος.
ι. Την επικοινωνιακή διαχείριση κατόπιν εντολής του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος των θεμάτων τύπου, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
ια. Τη διοργάνωση, τον προγραμματισμό και την παραχώρηση συνεντεύξεων τύπου για θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος.
ιβ. Τη συμμετοχή σε συνεντεύξεις τύπου οργάνων του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και άλλων Φορέων.
Ζ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ
Το Γραφείο αυτό, στο οποίο προΐσταται, με απόφαση Επιτελάρχη, βαθμοφόρος με κατάλληλη μουσική παιδεία, εμπειρία και προϋπηρεσία, είναι αρμόδιο για:
α. Την παιάνιση στις παρελάσεις κατά τις Εθνικές Εορτές, στις παρατάξεις και στις τελετές.
β. Την εκτέλεση μουσικών προγραμμάτων και συναυλιών που οργανώνονται από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων για την ψυχαγωγία του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στο πλαίσιο των επίσημων εορτασμών.
γ. Τη συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετές, εθνικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, που γίνονται για φιλανθρωπικούς και κοινωφελείς σκοπούς, σε τελετές ορκωμοσίας προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, καταθέσεις στεφάνων, απόδοση τιμών στα δικαιούμενα σύμβολα και πρόσωπα, αποκαλυπτήρια ανδριάντων, προτομών, στηλών ηρώων και σε κάθε είδους συναφείς εκδηλώσεις.
δ. Τη στελέχωση, εξοπλισμό και καλή λειτουργία της φιλαρμονικής του Πυροσβεστικού Σώματος και την έγκριση συμμετοχής της σε τελετές, παρελάσεις, εθνικές εορτές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
ε. Κάθε άλλη εκδήλωση στην οποία ζητείται η συμμετοχή της Μουσικής Μπάντας.
Η. ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Το Γραφείο αυτό, λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, και είναι αρμόδιο για:
α. Την ψηφιακή ενημέρωση εγγεγραμμένων χρηστών, πολιτών και Φορέων, της διαδικτυακής Πύλης του Πυροσβεστικού Σώματος, σχετικά με την εκδήλωση σημαντικών συμβάντων στην περιοχή ενδιαφέροντός τους.
β. Την ψηφιακή ενημέρωση εγγεγραμμένων χρηστών της διαδικτυακής Πύλης Πυροσβεστικού Σώματος, σχετικά με την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή ενδιαφέροντός τους και την αποστολή οδηγιών.
γ. Τη στοχευμένη πληροφόρηση εγγεγραμμένων χρηστών εθελοντών πυροσβεστών.
δ. Την παροχή γεωχωρικών δεδομένων προς κρατικούς Φορείς.
ε. Την ενημέρωση πολιτών με λειτουργικότητα Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).
στ. Τη συνεργασία με το Γραφείο Τύπου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) και το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.) για την εναρμόνιση των παρεχόμενων ειδοποιήσεων και ενημερώσεων, καθώς και με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Π.Σ. για θέματα τεχνικής υποστήριξης.
Θ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ
Το Γραφείο αυτό παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα θέματα συνεργασίας και επικοινωνίας με τη Θρησκευτική Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ.
Ι. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση της αναγκαίας ύλης, την επιμέλεια, έκδοση, αποστολή εξασφάλιση και ανανέωση των συνδρομητών του περιοδικού του Πυροσβεστικού Σώματος «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ».

4. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Τμήμα Αξιωματικών και Πυρονόμων.
β. Τμήμα Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών.
γ. Τμήμα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης.
δ. Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων.
ε. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού.
στ. Τμήμα Συντάξεων και Αποστράτων.
ζ. Τμήμα Γραμματείας και Αρχείου.
Α. ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τη διενέργεια τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων και λοιπών θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης Αξιωματικών και Πυρονόμων.
β. Την κατάρτιση, τήρηση, ενημέρωση και διακίνηση των ατομικών εγγράφων, φακέλων και βιβλιαρίων Αξιωματικών και Πυρονόμων.
γ. Το χειρισμό θεμάτων κατάστασης, βαθμολογικής προαγωγής, αδειών, κρίσεων και επανακρίσεων Αξιωματικών και Πυρονόμων και κάθε άλλης υπηρεσιακής μεταβολής.
δ. Την έκδοση των διοικητικών πράξεων πρόσληψης, διορισμού, κατάταξης, προαγωγής, αποστρατείας, παραίτησης, απόταξης, επαναπρόσληψης, μετάταξης και άλλα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης Αξιωματικών και Πυρονόμων, καθώς και των ζητημάτων ελέγχου δικαιολογητικών.
ε. Τη γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων Κρίσεων Αξιωματικών και Πυρονόμων.
στ. Την παρακολούθηση ποινικών, αστικών και διοικητικών υποθέσεων σε βάρος Αξιωματικών και Πυρονόμων, για αδικήματα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, και η, κατά περίπτωση, πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών άσκησης πειθαρχικού ελέγχου.
ζ. Το χειρισμό των πειθαρχικών υποθέσεων των Αξιωματικών και Πυρονόμων και τη μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
η. Την κατάρτιση της επετηρίδας των Αξιωματικών και Πυρονόμων, τη συνεχή ενημέρωσή της και την τήρηση και ενημέρωση των απαραίτητων βιβλίων δυναμολογίου, ειδικότητας, εφέδρων κ.λπ.
θ. Τη διαχείριση των εκθέσεων ικανότητας και τον έλεγχο πληρότητάς τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εγκυκλίους διαταγές.
ι. Τη ρύθμιση των θεμάτων χορήγησης ηθικών και υλικών αμοιβών, παρασήμων και μεταλλίων Αξιωματικών και Πυρονόμων.
ια. Τον χειρισμό κάθε άλλου διοικητικού θέματος που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των Αξιωματικών και Πυρονόμων.Β. ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τη διενέργεια τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων και λοιπών θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και την έκδοση των οικείων διοικητικών πράξεων των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών.
β. Το χειρισμό θεμάτων κατάστασης, βαθμολογικής προαγωγής, αδειών, κρίσεων και επανακρίσεων των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών, κάθε άλλης υπηρεσιακής μεταβολής και τη διαχείριση και έλεγχο πληρότητάς των εκθέσεων ικανότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εγκυκλίους διαταγές.
γ. Την κατάρτιση της επετηρίδας των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών, τη συνεχή ενημέρωσή της και την τήρηση και ενημέρωση των απαραίτητων ατομικών εγγράφων, φακέλων και βιβλιαρίων τους.
δ. Τη γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων Κρίσεων Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών.
ε. Την παρακολούθηση ποινικών, αστικών και διοικητικών υποθέσεων σε βάρος Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών για αδικήματα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, και η, κατά περίπτωση, πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών άσκησης πειθαρχικού ελέγχου.
στ. Το χειρισμό των πειθαρχικών υποθέσεων των υπαξιωματικών και πυροσβεστών και τη μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
ζ. Τη ρύθμιση θεμάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αμοιβών.
η. Την έκδοση των υπηρεσιακών δελτίων ταυτότητας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και σχετικού Αρχείου.
θ. Την παρακολούθηση των ενεργειών στρατολογικής κατάστασης των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών.
ι. Την τήρηση και συνεχή ενημέρωση των βιβλίων δυναμολογίου, γενικού μητρώου, ειδικότητας κ.λπ.
ια. Το χειρισμό κάθε άλλου διοικητικού θέματος που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών.
ιβ. Την παρακολούθηση της αριθμητικής δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού και τη μέριμνα των διαδικασιών συμπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναμης.

Γ. ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την αναζήτηση των δικαιολογητικών και την έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν σε θέματα πρόσληψης Π.Π.Υ. και πρόσληψης ή επαναπρόσληψης πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.
β. Το χειρισμό θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, τοποθέτησης, μετάθεσης, απόσπασης, μετακίνησης, αξιολόγησης, ανανέωσης της θητείας, την παρακολούθηση των υπηρεσιακών μεταβολών των Π.Π.Υ. και την ενημέρωση των σχετικών βιβλίων και βάσεων δεδομένων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα.
γ. Την παρακολούθηση των συμβάσεων εργασίας και τη συνεργασία με τους Φορείς του Δημοσίου που είναι αρμόδιοι για θέματα ασφάλειας, σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης των Π.Π.Υ. και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.
δ. Την μέριμνα για την κατανομή της αριθμητικής δύναμης των Π.Π.Υ. και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης ανά Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
ε. Την παρακολούθηση ποινικών, αστικών και διοικητικών υποθέσεων σε βάρος των Π.Π.Υ. και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης για αδικήματα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την κατά περίπτωση πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών άσκησης πειθαρχικού ελέγχου.
στ. Το χειρισμό των πειθαρχικών υποθέσεων των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και των εποχικών πυροσβεστών και τη μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων.
ζ. Τη γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων Κρίσεων Π.Π.Υ.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την υλοποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανθρωπίνων Πόρων που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού στο Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Τη μέριμνα, σε συνεργασία με το αρμόδιο Γραφείο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για την προκήρυξη και διενέργεια των εξετάσεων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
γ. Τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και συγκεκριμένα την οργάνωση, διεξαγωγή και έκδοση των αποτελεσμάτων για κατάταξη στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και την υποβολή προτάσεων αναβάθμισης της διαδικασίας αυτής.
δ. Τη συνεργασία, αλληλογραφία και συμμετοχή σε συσκέψεις με εμπλεκόμενους Φορείς σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.
ε. Την εξεύρεση και δέσμευση εγκαταστάσεων και την προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων εισαγωγής στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
στ. Την κατάρτιση σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του προγράμματος των προκαταρκτικών εξετάσεων και την εισήγηση για τον ορισμό των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις επιτροπών που επιλαμβάνονται των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
ζ. Την πρόταση για την έκδοση διαταγών σχετικά με τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων εισαγωγής στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
η. Την παρακολούθηση της νομοθεσίας σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Τμήματος Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
θ. Την παρακολούθηση της πορείας ποινικών και αστικών υποθέσεων και δικών κατά υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και την κατά περίπτωση διενέργεια των προβλεπόμενων ενεργειών.
ι. Τη μέριμνα για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την πρόσληψη πυροσβεστικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών και Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.
Ε.ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για το μόνιμο πολιτικό προσωπικό και για το πολιτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που υπηρετεί σε όλες τις Υπηρεσίες του Π.Σ., για τις αρμοδιότητες του Τμήματος Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών που δύναται να εφαρμόζονται αναλογικά και το χειρισμό κάθε άλλου θέματος που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος. Προϊστάμενος του Τμήματος τοποθετείται μόνιμος πολιτικός υπάλληλος του Π.Σ, πτυχιούχος Α.Ε.Ι. και αν δεν υπάρχει, ανώτερος Αξιωματικός του Π.Σ. Γενικών Καθηκόντων.
ΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την παραλαβή, συμπλήρωση και υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης των υπαλλήλων.
β. Την έκδοση και χορήγηση των απαραίτητων εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αφορούν το πυροσβεστικό προσωπικό που τίθεται σε αποστρατεία.
γ. Την ενημέρωση επί ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ζητημάτων και την εν γένει ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους συνταξιούχους και αποστράτους.
Ζ. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την παραλαβή, αποσφράγιση, πρωτοκόλληση και διανομή στις αρμόδιες Διευθύνσεις της εισερχόμενης κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας.
β. Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου.
γ. Τη φροντίδα για την περιοδική και σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους διαταγές εκκαθάριση του αρχείου.

5. H Διεύθυνση Υποστήριξης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Τμήμα Παρακολούθησης Προϋπολογισμού.
β. Τμήμα Κοστολόγησης.
γ. Τμήμα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων και Πάσης Φύσεως Λογαριασμών Πυροσβεστικού Σώματος.
δ. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού.
ε. Τμήμα Αποδοχών, Ασφάλισης, Πρόσθετων και Παρεπόμενων Παροχών το οποίο συνίσταται στα ακόλουθα Γραφεία:
αα. Γραφείο Αποδοχών και Ασφάλισης.
ββ. Γραφείο Πρόσθετων και Παρεπόμενων Παροχών.
στ. Τμήμα Παγίας Προκαταβολής και Οδοιπορικών Εξόδων συνίσταται στα ακόλουθα Γραφεία:
αα.Γραφείο Πάγιας Προκαταβολής.
ββ.Γραφείο Οδοιπορικών εξόδων.
Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την υποβολή πρότασης προς τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Π. για την κατανομή των πιστώσεων εντός του ανώτατου ορίου δαπανών που έχει τεθεί από το διατάκτη για τους Ειδικούς Φορείς του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Τη μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων κύριου διατάκτη και αποφάσεων ορισμού δευτερευόντων διατακτών, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει.
γ. Την παρακολούθηση θεμάτων αναλήψεων, ανακλήσεων, αναμορφώσεων και μεταβιβάσεων διαταγών.
δ. Το χειρισμό της πάγιας προκαταβολής του Πυροσβεστικού Σώματος
ε. Τον ορισμό των ταμειακών επιτροπών, των εκκαθαριστών αποδοχών και ενοικίων.
στ. Την έκδοση αποφάσεων πάγιων και κατ’ αποκοπή χορηγημάτων.
ζ. Τον έλεγχο του ισοζυγίου της πάγιας προκαταβολής.
η. Τη μέριμνα για την υποβολή τεκμηριωμένων αιτημάτων στην αρμόδια Διεύθυνση για την πραγματοποίηση δαπανών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.
ιδ. Την προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα αρμοδιότητάς του.
ιε. Τη μέριμνα για τον εκτελωνισμό των προμηθευομένων από το εξωτερικό μέσων και υλικών.
ιστ. Τη σύνταξη και αποστολή, δια της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης, κατόπιν σχετικού νομικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ένδικων βοηθημάτων και μέσων στρεφόμενων κατά του Υπουργού ή άλλων οργάνων του Σώματος για οικονομικά θέματα που αφορούν σε αντικείμενα του Τμήματος.
Β. ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την κοστολόγηση, τήρηση και επεξεργασία κοστολογικών στοιχείων και την εκπόνηση μελετών κοστολόγησης στο πλαίσιο αξιολόγησης νέων δράσεων, λειτουργιών, προσλήψεων προσωπικού, ίδρυσης νέων Υπηρεσιών, προμήθειας και κόστους λειτουργίας ή συντήρησης νέου και υπάρχοντος κάθε είδους εξοπλισμού, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κάθε άλλου ζητήματος για το οποίο θα ζητηθεί η συνδρομή του.
β. Τη σύνταξη απολογιστικών κοστολογικών μελετών, την επεξεργασία απολογιστικών στοιχείων κόστους δράσεων και λειτουργιών αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος.
γ. Την αναλυτική κοστολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τρίτους (δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς, νομικά και φυσικά πρόσωπα).
δ. Τον προσδιορισμό αντίστοιχων προστίμων ή καταλογισμών ή κάθε είδους ανταλλαγμάτων ή τιμημάτων που καταβάλλονται από τους λήπτες των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, στις περιπτώσεις που δεν συντρέχει λόγος επείγοντος ή γενικότερα θέματα αρμοδιοτήτων.
ε. Την αναλυτική κοστολόγηση συμβάντων αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος για στατιστικούς και οικονομοτεχνικούς λόγους, για την αξιολόγηση και βελτίωση των σχεδίων ενεργειών επέμβασης και την καλύτερη διαχείριση του εμπλεκόμενου προσωπικού και μέσων, καθώς και την παροχή συναφών στοιχείων σε δικαστικές αρχές ή ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιώτες κλπ. που έχουν έννομο συμφέρον.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κάθε είδους λογαριασμών Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Τη σύνταξη των πινάκων μισθωμάτων ακινήτων και τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν στις δαπάνες μισθωμάτων ακινήτων των Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος.
γ. Τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με λογαριασμούς των οργανισμών κοινής ωφέλειας, ή άλλων παροχών σχετικών υπηρεσιών, καθώς και των δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων Πυροσβεστικού Σώματος.
δ. Τη μέριμνα για την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν σε τροχαία ατυχήματα, λοιπές αποζημιώσεις και αποδοχέςκαι την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων.
ε. Την προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα αρμοδιότητάς του.
στ. Τη σύνταξη και αποστολή, διά της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης, κατόπιν σχετικού νομικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ένδικων βοηθημάτων και μέσων στρεφόμενων κατά του Υπουργού ή άλλων οργάνων του Σώματος για οικονομικά θέματα που αφορούν σε αντικείμενα του Τμήματος.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τις σχετικές εργασίες και ενέργειες για την εγγραφή, διαγραφή, εκποίηση και παράδοση του υλικού και τη χορήγηση και παρακολούθηση των σχετικών τριπλότυπων αποδείξεων.
β. Τον ορισμό και την αντικατάσταση των υπολόγων διαχειριστών υλικού των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.
γ. Τον έλεγχο των βιβλίων των διαχειρίσεων υλικού των Υπηρεσιών και την αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον απαραίτητο κατασταλτικό έλεγχο.
δ. Τη χορήγηση αποζημιώσεων σε περιπτώσεις καταστροφής ατομικών ειδών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και τον καταλογισμό αξίας δημόσιου υλικού σε βάρος των υπαιτίων απώλειας, ή, αναίτιας φθοράς.
ε. Τη μέριμνα για την αποδοχή ή μη των γενομένων δωρεών προς το Πυροσβεστικό Σώμα.
στ. Τον καθορισμό των ατομικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, τη διάρκεια χρήσης αυτών και τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων για τη χορήγησή τους.
ζ. Την προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα αρμοδιότητας του.
η. Τη σύνταξη και αποστολή, δια της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης, κατόπιν σχετικού νομικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ένδικων βοηθημάτων και μέσων στρεφόμενων κατά του Υπουργού ή άλλων οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος για οικονομικά θέματα αντικειμένων του Τμήματος.
Ε. ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
α. Το Τμήμα αυτό διαρθρώνεται στα εξής Γραφεία:
αα. Γραφείο Αποδοχών και Ασφάλισης.
ββ. Γραφείο Πρόσθετων και Παρεπόμενων Παροχών.
β. Το Γραφείο Αποδοχών και Ασφάλισης είναι αρμόδιο για:
αα. Την παρακολούθηση και εφαρμογή των διατάξεων περί μισθολογίου για το σύνολο των απασχολούμενων υπαλλήλων και την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων και διαταγών και η ενημέρωση του ως άνω προσωπικού.
ββ. Την υποβολή προτάσεων που αφορούν στις κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού.
γγ. Τη ρύθμιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού και την αποστολή των δικαιολογητικών του προσωπικού για συνταξιοδότηση.
δδ. Τη ρύθμιση θεμάτων αναγνώρισης προϋπηρεσίας του πυροσβεστικού προσωπικού και των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης καθώς και την έκδοση αποφάσεων μισθολογικής προαγωγής.
εε. Την παρακολούθηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και της λειτουργίας των ασφαλιστικών Φορέων του ανωτέρω προσωπικού.
στστ. Την προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα αρμοδιότητάς του.
ζζ. Τη σύνταξη και αποστολή, διά της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης κατόπιν σχετικού νομικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ένδικων βοηθημάτων και μέσων στρεφόμενων κατά του Υπουργού ή άλλων οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος για οικονομικά θέματα που αφορούν σε αντικείμενα του Τμήματος.
γ. Το Γραφείου Πρόσθετων και Παρεπόμενων Παροχών είναι αρμόδιο για:
αα. Την παρακολούθηση της νομοθεσίας και την έκδοση οδηγιών προς τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος σε ότι αφορά στις πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές και αποζημιώσεις.
ββ. Τη μέριμνα για την υποβολή προτάσεων που αφορούν στις κάθε είδους αποζημιώσεις και αμοιβές του προσωπικού.
γγ. Τη συγκέντρωση και τη διαβίβαση στην αρμόδια Υπηρεσία της αλληλογραφίας που αφορά στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, καθώς και του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και του πολιτικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
δδ. Τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις αποζημιώσεις μελών συμβουλίων και επιτροπών, αποζημιώσεις και δαπάνες προσωπικού που αποσπάται σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και τα επιμίσθια των καθηγητών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
εε. Την προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα αρμοδιότητας του.
στστ. Τη σύνταξη και αποστολή, διά της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης κατόπιν σχετικού νομικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ένδικων βοηθημάτων και μέσων στρεφόμενων κατά του Υπουργού ή άλλων οργάνων του Σώματος για οικονομικά θέματα που αφορούν σε αντικείμενα του Τμήματος.
ζζ. Τη μέριμνα για την πληρωμή φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ζ. ΤΜΗΜΑ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
α. Το Τμήμα αυτό διαρθρώνεται στα εξής Γραφεία:
αα. Γραφείο Πάγιας Προκαταβολής.
ββ. Γραφείο Οδοιπορικών εξόδων.
β. Το Γραφείο Πάγιας Προκαταβολής είναι αρμόδιο για:
αα. Την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου μόνου του π.δ. 251/1997 (Α’ 181), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και του Κεφαλαίου Α’ του π.δ. 426/1991 (Α’ 155).
ββ. Την προετοιμασία νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων για θέματα αρμοδιότητας του.
γγ. Τη σύνταξη και αποστολή, διά της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης κατόπιν σχετικού νομικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ένδικων βοηθημάτων και μέσων στρεφόμενων κατά του/της Υπουργού ή άλλων οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος για οικονομικά θέματα που αφορούν σε αντικείμενα του Τμήματος.
γ. Το Γραφείο οδοιπορικών εξόδων είναι αρμόδιο για:
αα. Τη ρύθμιση θεμάτων οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού.
ββ. Την παρακολούθηση της νομοθεσίας και την έκδοση οδηγιών προς τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος σε ότι αφορά τα οδοιπορικά έξοδα.
γγ. Τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών των οδοιπορικών εξόδων για το σύνολο του προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος και την προώθηση τους στην αρμόδια Υπηρεσία για εκκαθάριση και ενταλματοποίηση.
δδ. Τη σύνταξη και αποστολή, διά της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης κατόπιν σχετικού νομικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ένδικων βοηθημάτων και μέσων στρεφόμενων κατά του/της Υπουργού ή άλλων οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος για οικονομικά θέματα που αφορούν σε αντικείμενα του Τμήματος.

6. Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών.
β. Τμήμα Μηχανολογικού και Ειδικού Εξοπλισμού.
γ. Τμήμα Υποδομών.
δ. Τμήμα Πυροσβεστικών Συνεργείων.
Α. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τη σύνταξη, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις Επιτελείου και λοιπές Υπηρεσίες και δημόσιους Φορείς, των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών, για όλα τα υλικά μέσα και εφόδια που προμηθεύεται το Πυροσβεστικό Σώμα προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή του.
β. Τη σύνταξη σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών για τη δημοπράτηση μελετών και έργων παροχής υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων συστήνονται και συγκροτούνται, με απόφαση του Επιτελάρχη, οι αντίστοιχες Επιτροπές Προμηθειών, οι οποίες αποτελούνται από τρεις (3) Αξιωματικούς, ως τακτικά μέλη, και ισάριθμα αναπληρωματικά. Ο Πρόεδρος κάθε Επιτροπής και ο αναπληρωτής του είναι Ανώτεροι Αξιωματικοί. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το αντικείμενο των, ως άνω, Επιτροπών και τα ειδικότερα καθήκοντα των μελών τους. Τα σχέδια τεχνικών προδιαγραφών, μετά τη σύνταξή τους από την οικεία Επιτροπή, οριστικοποιούνται από το Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών και εγκρίνονται από τον Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών.
Β. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος με οχήματα, αντλίες, λοιπά μηχανήματα, μέσα και εργαλεία.
β. Τον κατάλληλο εξοπλισμό των οχημάτων και την κατανομή τους στις Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
γ. Την έγκριση κυκλοφορίας οχημάτων, την τήρηση βιβλίου μητρώου οχημάτων, πλοίων και φορητών αντλιών και τη μέριμνα για τη χορήγηση υπηρεσιακών και συμβατικών αριθμών κυκλοφορίας.
δ. Τον εφοδιασμό του προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος με υπηρεσιακές άδειες οδηγού χειριστή και άδειες εκπαιδευτή οδηγών, τις ενέργειες για την επέκτασή τους και την εισήγηση για την εκπαίδευσή τους σε νέους τύπους οχημάτων, μηχανημάτων και στο χειρισμό του λοιπού μηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την τήρηση και συνεχή ενημέρωση του γενικού μητρώου υπηρεσιακών αδειών χειριστών και τη διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
ε. Την εισήγηση για την εκπαίδευση των οδηγών σε νέους τύπους οχημάτων, μηχανημάτων και στο χειρισμό του μηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
στ. Την παρακολούθηση των εξελίξεων και των επιμέρους αναγκών των Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος στον τομέα των πυροσβεστικών οχημάτων, πλοίων, αεροσκαφών, μηχανημάτων, υλικών μέσων και εφοδίων και προστατευτικού πυροσβεστικού εξο¬πλισμού που προμηθεύεται αυτό και την εισήγηση για την εφαρμογή τους.
ζ. Τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην πρόκληση τροχαίων οδικών, ή άλλων ατυχημάτων, με συμμετοχή οχήματος, ή έτερου πυροσβεστικού μέσου, και την αποστολή του φακέλου της σχετικής Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) στις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες.
η. Τον προσδιορισμό των αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (συσκευές, στολές κ.λ.π.), τις εισηγήσεις και τη μέριμνα για την προμήθεια και την κατανομή τους σ’ αυτές.
θ. Την παρακολούθηση του κάθε είδους προστατευτικού υλικού και τη μέριμνα για την επισκευή, συντήρηση και λήψη κάθε μέτρου για την εξασφάλιση της αξιοπι¬στίας του.
ι. Την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και του μη¬τρώου των προστατευτικών μέσων και υλικών και τη φροντίδα για την έκδοση οδηγιών χρήσης τους.
ια. Τη μέριμνα για τη λειτουργία ει¬δικού συνεργείου συντήρησης και επισκευής των ατο-μικών προστατευτικών υλικών και μέσων και πλήρωσης των αναπνευστικών συσκευών και πυροσβεστήρων.

Γ. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τον πολεοδομικό χαρακτηρισμό οικοπεδικών εκτάσεων ως χώρων εγκατάστασης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ή Σταθμών, τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων για δωρεάν παραχωρήσεις κατά κυριότητα στο Δημόσιο οικοπέδων και ακινήτων, τις παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Οργανισμών και τη ρύθμιση θεμάτων κήρυξης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων.
β. Τη μελέτη και σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων, την ανάθεση εκπόνησης μελετών κτιριακών έργων σε Μελετητικά Γραφεία και την έγκριση συμπληρωματικών εργασιών και συγκριτικών πινάκων κατά την εκτέλεση των κτιριακών έργων.
γ. Την υποβολή προτάσεων προς έγκριση στην Ηγεσία και την ένταξη κτιριακών έργων και μελετών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το διορισμό προς τούτο υπολόγων διαχειριστών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
δ. Την εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά στα κτιριακά έργα και στις κτιριακές μελέτες.
ε. Την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, την κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων στους λογαριασμούς των κτιριακών έργων και μελετών, την πληρωμή των λογαριασμών αμοιβής Μελετητών και εκτέλεσης κτιριακών έργων και το διορισμό Υπόλογων Διαχειριστών.
στ. Τη μίσθωση οικημάτων στέγασης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
ζ. Τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στη συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος σε προγράμματα υλοποίησης κτιριακών έργων και υποδομών μέσων Σ.Δ.Ι.Τ.
η. Τη μέριμνα σε θέματα επισκευής, συντήρησης, διαρρύθμισης και επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
θ. Την αξιολόγηση και την εκτίμηση της ανάγκης προμήθειας, ή μη, των αιτουμένων από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ειδών και αμοιβής τεχνιτών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και την εισήγηση για έκδοση εγκριτικών αποφάσεων από τη Διεύθυνση Υποστήριξης.
ι. Την τήρηση των τίτλων κυριότητας των ακινήτων του Πυροσβεστικού Σώματος και των βιβλίων Μητρώου των Οικημάτων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
ια. Τη σύνδεση των απαραίτητων για τη λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, παροχών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς και τον έλεγχο των σχετικών λογαριασμών κατανάλωσης.
ιβ. Τον έλεγχο και τη συνεχή μέριμνα για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του Συνεργείου Συντήρησης Κτιρίων που λειτουργεί υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Τμήματος.
ιγ. Τον εξοπλισμό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Κέντρων Ψυχαγωγίας αυτών με τα απαραίτητα έπιπλα, είδη εξοπλισμού γραφείων και λοιπά αναγκαία είδη.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την εύρυθμη λειτουργία των Πυροσβεστικών Συνεργείων και την εισήγηση μέτρων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.
β. Τον καθορισμό προτεραιοτήτων επισκευής οχημάτων και μέσων, τον έλεγχο και την ορθότητα των προϋπολογισμών και τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Υποστήριξης για την έκδοση εγκριτικής απόφασης προμήθειας ανταλλακτικών και υλικών.
γ. Τον έλεγχο κίνησης οχημάτων, τον καθορισμό των συνοδευτικών εγγράφων, των διαδικασιών κίνησης και τον προσδιορισμό της κλίμακας κατανάλωσης καυσίμων, λιπαντικών και ανταλλακτικών.
δ. Τη ρύθμιση των θεμάτων για τον καταλογισμό ζημιών των οχημάτων και μέσων, την τήρηση βιβλίου καταχώρησης τροχαίων ατυχημάτων και λοιπών βλαβών, την παρακολούθηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και την έκδοση σχετικών διαταγών και οδηγιών.
ε. Την παράδοση στον διάδοχο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ.) Α.Ε. των χαρακτηρισθέντων οχημάτων, αντλιών, μηχανημάτων, μέσων και εργαλείων, ως ακατάλληλων.

7. Η Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. 1ο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων, με έδρα το Επιτελείο Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
β. 2Ο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων, με έδρα την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Θεσσαλίας.
γ. 3ο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων, με έδρα την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας.
δ. 4ο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων, με έδρα την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας.
ε. Τμήμα Δικαστικό.
στ. Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας, το οποίο διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:
αα. Γραφείο Πυροσβεστικών Διατάξεων και Κανονισμών.
ββ. Γραφείο Μέσων και Συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
γγ. Γραφείο Στατιστικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης Πυροπροστασίας.
ζ. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Α. 1Ο, 2Ο, 3Ο, 4Ο ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τα Τμήματα αυτά είναι αρμόδια για:
α. Την παροχή νοµικής υποστήριξης στην Ηγεσία Πυροσβεστικού Σώματος, στις Διευθύνσεις του Επιτελείου και στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Την παρακολούθηση, διαρκή ενημέρωση και κωδικοποίηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας που αφορά στο Πυροσβεστικού Σώματος και την έκδοση ερµηνευτικών εγκυκλίων και διαταγών για την πιστή και οµοιόµορφη εφαρμογή της από τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
γ. Τη διατύπωση παρατηρήσεων επί σχεδίων νόµων άλλων Υπουργείων που άπτονται και των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου.
δ. Την παρακολούθηση και συμμόρφωση με τη νοµολογία των δικαστηρίων, των γνωµοδοτήσεων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και των Ανεξάρτητων Αρχών καθώς και των εγκυκλίων των Υπουργείων που αφορούν στο Πυροσβεστικού Σώματος.
ε. Την επεξεργασία και υποβολή ερωτηµάτων στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προς τις αρµόδιες Εισαγγελίες και λοιπές Αρχές.
Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τη συνεργασία µε την Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και µε τα κατά τόπους αρµόδια Γραφεία Νοµικών Συµβούλων για τη διεκδίκηση µε κάθε νόµιµο τρόπο των αξιώσεων του Δηµοσίου.
β. Τη σύνταξη και αποστολή απόψεων επί προσφυγών, αγωγών και κάθε άλλου ένδικου μέσου ή βοηθήματος προς τα Διοικητικά Δικαστήρια και προς κάθε άλλη αρµόδια δικαστική ή εισαγγελική αρχή.
γ. Την παρακολούθηση των ποινικών δικών κατά πυροσβεστικών υπαλλήλων, για αδικήµατα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, καθώς και τη µέριµνα για την άσκηση ποινικής δίωξης για εγκλήµατα σε βάρος του Πυροσβεστικού Σώματος και του προσωπικού του.
δ. Τη µέριµνα για την έγερση ποινικών, αστικών ή άλλων αξιώσεων του Δημοσίου κατά νοµικών και φυσικών προσώπων και την παρακολούθηση των σχετικών δικών.
ε. Τη σύνταξη και αποστολή απόψεων στο Ν.Σ.Κ κατά αγωγών για αστική ευθύνη του Δημοσίου από πράξεις των οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος και για θέματα στο πλαίσιο εξώδικης διευθέτησης.
στ. Την παραλαβή δικαστικών αποφάσεων που αφορούν στο προσωπικό και Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και την προώθησή τους στα αρµόδια Τµήµατα για την εκτέλεσή τους.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την κατάρτιση και τεχνική επεξεργασία των σχεδίων πυροσβεστικών διατάξεων και κανονισμών πυροπροστασίας καθώς και τη μέριμνα για την έκδοση και δημοσίευσή τους.
β. Τη μέριμνα για τη συμμετοχή εκπροσώπων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, σε ομάδες εργασίας άλλων Υπουργείων και Φορέων, με σκοπό την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και λοιπών νομοθετημάτων, που αφορούν στην πυρασφάλεια επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την πυροπροστασία και την παροχή τεχνικής βοήθειας, πληροφοριών και συμβουλών προς αυτούς.
γ. Την κωδικοποίηση και την έκδοση της νομοθεσίας πυρασφάλειας, καθώς και τη διαρκή ενημέρωσή της σε συνεργασία με τα Τμήματα Γραμματείας Αρχείου και Τύπου, Επικοινωνίας και Εκδόσεων.
δ. Την παρακολούθηση της νομοθεσίας πυροπροστασίας ευρωπαϊκών και άλλων χωρών και την ενημέρωση επί των εκάστοτε εκδιδομένων οδηγιών, αποφάσεων, κανονισμών κλπ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών, καθώς και τη μέριμνα για την απαραίτητη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα.
ε. Την παρακολούθηση του τρόπου εφαρμογής της νομοθεσίας πυρασφάλειας και την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων διαταγών για την πιστή και ομοιόμορφη εφαρμογή της από τις Υπηρεσίες του Σώματος.
στ. Την κατάρτιση και υποβολή ερωτημάτων σε άλλα συναρμόδια Υπουργεία, για την παροχή διευκρινίσεων και την παροχή απόψεων στο Δικαστικό Τμήμα για τις προσφυγές επί θεμάτων πυροπροστασίας στα Διοικητικά Δικαστήρια.
ζ. Τη μέριμνα για την επεξεργασία, εκτύπωση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και λοιπών εντύπων, αναφορικά με την πρόληψη πυρκαγιών καθώς και για κάθε άλλη μορφή εκπαίδευσης, ενημέρωσης Φορέων και κοινού, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
η. Τη διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες συναρμόδιων αρχών και Φορέων σε ζητήματα πυροπροστασίας, εφόσον επιτρέπεται από τις Υπηρεσιακές ανάγκες.
ΒΒ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Τη συγκέντρωση, μελέτη και αξιοποίηση ξένων προτύπων, κυρίως των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με πυροσβεστήρες, συστήματα ανίχνευσης – κατάσβεσης πυρκαγιάς και κάθε άλλου μέσου ενεργητικής πυροπροστασίας.
β. Τη συμμετοχή στις Τεχνικές Επιτροπές του εκάστοτε αρμόδιου για την εκπόνηση εθνικών προτύπων πυροπροστασίας φορέα.
γ. Τη συνεργασία με εργαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι εξουσιοδοτημένα να εκτελούν δοκιμές υλικών και μέσων πυροπροστασίας και να χορηγούν σχετικά έγγραφα πιστοποίησης.
δ. Την εισήγηση για τη συγκρότηση Επιτροπών, αποτελούμενων από Αξιωματικούς, κυρίως από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του τεχνικού επιστήμονα, προς αξιολόγηση των αιτημάτων για την αποδοχή νέων κατασβεστικών υλικών και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, κατά τη διαδικασία εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, στο στάδιο της έγκρισης της μελέτης και χορήγησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, για αποκλειστική εσωτερική χρήση από τα γραφεία πυρασφάλειας των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και ενημέρωση των λοιπών Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος.
ε. Την παροχή τεχνικής βοήθειας, πληροφοριών και συμβουλών επί προτύπων πυροπροστασίας στους εκπροσώπους Πυροσβεστικού Σώματος, που συμμετέχουν σε επιτροπές διϋπουργικού χαρακτήρα για τη σύνταξη κανονισμών πυροπροστασίας.
στ. Τη συνεχή παρακολούθηση και μελέτη κανονισμών πυροπροστασίας άλλων χωρών, τη συνεργασία με αυτές στη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων και την αξιοποίηση νέων μεθόδων επιστημονικής έρευνας.
ΓΓ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων πυροπροστασίας της ετήσιας δραστηριότητας των γραφείων πυρασφάλειας των Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος και τη συγκριτική επεξεργασία και αξιολόγησή τους, σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγουμένων ετών, για την εξαγωγή τελικών διαπιστώσεων – συμπερασμάτων προς υλοποίηση των ανωτέρω.
β. Την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων των εκτάκτων ελέγχων που διενεργούν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις και τη συγκριτική επεξεργασία και αξιολόγησή τους, σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγουμένων ετών, για την εξαγωγή τελικών διαπιστώσεων – συμπερασμάτων.
γ. Την υποβολή προτάσεων και την έκδοση των αναγκαίων διαταγών για βελτίωση του συστήματος συλλογής, καταγραφής και καταχώρησης στους στατιστικούς πίνακες, κατά τρόπο που θα εξυπηρετείται και ο τομέας προληπτικής πυροπροστασίας.
δ. Τη διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας τακτικής και την αναμόρφωση της νομοθεσίας πυρασφαλείας στον τομέα προληπτικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης των στατιστικών δεδομένων.
ε. Την παρακολούθηση των εξελίξεων της Στατιστικής Επιστήμης και την αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων εκμετάλλευσης των στατιστικών δεδομένων.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για τα θέματα Κοινοβουλευτικού ελέγχου του Πυροσβεστικού Σώματος.

8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Τμήμα Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
β. Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.
γ. Τμήμα Ειδικών Εκπαιδεύσεων.
δ. Τμήμα Δια Βίου Εκπαίδευσης.
Α. ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την παρεχόμενη εκπαίδευση στις Σχολές Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Αξιωματικών και Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
β. Τον ορισμό του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Αξιωματικών και Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
γ. Τον καθορισμό και την κάλυψη των αναγκών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε μέσα και υλικά εκπαίδευσης, εκπαιδευτικά συγγράμματα και βοηθήματα.
δ. Την έγκριση και τον έλεγχο εφαρμογής του εκπονούμενου από την Πυροσβεστική Ακαδημία Γενικού και Αναλυτικού Προγράμματος εκπαίδευσης των Σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Αξιωματικών και Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
ε. Την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών και επισκέψεων των σπουδαστών των Σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Αξιωματικών και Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
στ. Το χειρισμό κάθε άλλου θέματος που σχετίζεται με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών των Σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Αξιωματικών και Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Β. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την παρεχόμενη εκπαίδευση στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
β. Τον ορισμό του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.
δ. Την έγκριση και τον έλεγχο εφαρμογής του εκπονούμενου από την Πυροσβεστική Ακαδημία Γενικού και Αναλυτικού Προγράμματος εκπαίδευσης της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.
ε. Την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών και επισκέψεων των σπουδαστών της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.
στ. Το χειρισμό κάθε άλλου θέματος που σχετίζεται με την εκπαίδευση, επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.
ζ. Το χειρισμό θεμάτων που αφορούν στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.
η. Το χειρισμό των θεμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε εκτός του Πυροσβεστικού Σώματος Σχολεία και Κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής και την εισήγηση για την αξιοποίηση του προσωπικού που έλαβε ειδική εκπαίδευση.
θ. Την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην αλλοδαπή, συμμετοχή των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε πυροσβεστικά συνέδρια στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και τον χειρισμό θεμάτων υποτροφιών.
ι. Την αξιολόγηση και εισήγηση προς την Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, για εκμετάλλευση των συγγραμμάτων των πυροσβεστικών υπαλλήλων και των ιδιωτών επιστημόνων και τεχνικών που σχετίζονται με την αποστολή του Σώματος και διευκολύνουν το πυροσβεστικό έργο.
ια. Τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος και την εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την κάθε μορφή εκπαίδευσης Φορέων και κοινού για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
β. Την εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών, του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των αεροπορικών, εγκαταστάσεων ελικοδρομίων και λιμενικών εγκαταστάσεων της χώρας.
γ. Την οργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συνεδρίων και η συνεργασία με άλλους Φορείς για την υλοποίησή τους.
δ. Την οργάνωση εκπαιδεύσεων ιδίως σε θέματα σηράγγων, αγωγών, διυλιστηρίων, αυτοκινητοδρόμων, σε πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και άλλων εγκαταστάσεων αυξημένης επικινδυνότητας.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. Την εκπόνηση και τον έλεγχο εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης για τη διαρκή σωματική αγωγή και άσκηση των πυροσβεστικών υπαλλήλων.
β. Την εκπαίδευση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, σε θέματα σχετιζόμενα με την Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).
γ. Την εκπαίδευση του προσωπικού στην παροχή Α΄ Βοηθειών.
δ. Την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση Η/Υ και στη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων.
ε. Τη μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και την υποβολή προτάσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλες τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.
στ. Τη διερεύνηση, καταγραφή και τυποποίηση των απαραίτητων δεξιοτήτων και προσόντων (τυπικών και ουσιαστικών) του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ανά θέση και ειδικότητα, για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του.
ζ. Την διερεύνηση και εισήγηση των τρόπων απόκτησης και πιστοποίησης των απαραίτητων δεξιοτήτων ανά θέση και ειδικότητα.