- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 22 – Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων και Απειλών

1. Στον Εθνικό Μηχανισμό συστήνεται Εθνική Βάση Δεδομένων Κινδύνων και Απειλών σε εθνικό επίπεδο, εφεξής καλούμενη «Εθνική Βάση Δεδομένων». Στην Εθνική Βάση Δεδομένων περιλαμβάνονται αναγνωρισμένοι κίνδυνοί και απειλές, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από τον επιχειρησιακό Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. Την ενημέρωση και επικαιροποίηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων αναλαμβάνει η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού της Γ.Γ.Π.Π., στην οποία εισηγούνται οι αρμόδιοι Φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εκτίμηση ή τη διαχείριση ενός κινδύνου.
2. Ειδικότερα, η Εθνική Βάση Δεδομένων περιλαμβάνει ιδίως:
α. Τους αναγνωρισμένους κινδύνους και απειλές, που ενεργοποιούν τον κύκλο καταστροφών.
β. Τους Φορείς και τα συστήματα διαχείρισης και εκτίμησης κινδύνων και συμβάντων όλου του κύκλου καταστροφών.
γ. Τα υφιστάμενα Π.Δ.Ε.Α..
δ. Τους αρμόδιους Φορείς που ανάλογα με τον κίνδυνο, ή την απειλή, εισηγούνται την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών.
3. Για την κατάρτιση, συμπλήρωση ή τροποποίηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων ο αρμόδιος για την εκτίμηση, ή διαχείριση κινδύνων, ή συμβάντων φορέας, υποχρεούται να υποβάλλει προς τη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού της Γ.Γ.Π.Π., αίτημα καταχώρισης του υπό κρίση κινδύνου για την ενημέρωση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων, καταθέτοντας αιτιολογημένη έκθεση. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει χωρικό και χρονικό προσδιορισμό της πιθανότητας εκδήλωσης του κινδύνου και εκτίμηση της έκτασης των συνεπειών και απωλειών σε ανθρώπινες ζωές, φυσικό κεφάλαιο, περιουσίες και υποδομές.
4. Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού της Γ.Γ.Π.Π. αξιολογεί τα ανωτέρω υποβληθέντα προς καταχώριση, συμπλήρωση ή τροποποίηση αιτήματα και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή, ή μη, αυτών. Για την υποστήριξη της αίτησης δύναται να κληθούν και εκπρόσωποι του αιτούντος φορέα.
5. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας υποβάλλει εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος το σχέδιο της Βάσης Δεδομένων στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος και το εγκρίνει.