- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ Άρθρο 32 Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε ειδικές διατάξεις.