- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 31 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 2721/1999 (Α΄112).