- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 27 Θέματα αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη

 

Για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης, ο Συνήγορος του Πολίτη ενισχύεται με προσωπικό ως εξής:

1. Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων κατηγορίας Νομικών που επιλέχθηκαν με την προβλεπόμενη στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (Α΄ 10) διαδικασία και ασκούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος καθήκοντα επιστημονικού προσωπικού με απόσπαση στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Συνήγορος του Πολίτη μπορούν με αίτησή τους, που υποβλήθηκε εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62) προθεσμίας, να μεταταχθούν σε θέσεις μονίμων τακτικών πολιτικών υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ως άνω Αρχής. Για τη μετάταξή τους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, εκδίδεται κοινή απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, χωρίς προηγούμενη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων, εφόσον υφίστανται, και χωρίς να απαιτείται η έκδοση εγκριτικής απόφασης της ΠΥΣ 33/2006.
Η μετάταξη αυτή διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, με την ίδια σχέση εργασίας. Για τη μισθολογική και βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 ως μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, προσαυξημένος κατά δύο έτη, καθώς και οι προβλέψεις των περ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Ο χρόνος του προηγούμενου εδαφίου λογίζεται και χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007) και του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α΄) και μετά τη μετάταξη. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης μετάταξης εκδίδεται προεδρικό διάταγμα διαπιστωτικό της αποστρατείας των αξιωματικών λόγω μετάταξης με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 51 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29). Η απόσπαση των αξιωματικών του παρόντος παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης.
2. Συστήνονται στο Συνήγορο του Πολίτη πέντε (5) θέσεις του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (Α΄10), για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής.