- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 18 Χρόνος ασφάλισης

 

Το άρθρο 97 του ν. 3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 97
Χρόνος ασφάλισης
1. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα Ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τομέων του Κλάδου Πρόνοιας, που λειτουργούν στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., εφόσον έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
2. Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς ομοειδείς Τομείς του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ή άλλον φορέα πρόνοιας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.».