- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 16 Σκοπός ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Το άρθρο 95 του ν. 3655/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 95
Σκοπός ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
1. Σκοπός του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι:
α) η παροχή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος από τους αντίστοιχους Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη της οικογένειάς τους,
β) η χορήγηση συμπληρωματικών παροχών υγείας από τον αντίστοιχο Κλάδο Υγείας στους ασφαλισμένους και στα μέλη της οικογένειάς τους και
γ) η παροχή της οικονομικής ενίσχυσης του ν. 826/1978 (Α΄ 194).
2. Το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού και οι προϋποθέσεις χορήγησης των πάσης φύσεως παροχών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., καθώς και ο προσδιορισμός των σχετικών εισφορών που βαρύνουν τους μετόχους ασφαλισμένους αυτού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από αναλογιστική μελέτη και πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου».