- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 10 Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρονικής επιτήρησης

Για την εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας του έργου «Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια» υπεύθυνες είναι οι ορισμένες από τον Υπουργό Δικαιοσύνης επιτροπές, ήτοι η Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας του άρθρου 4 του π.δ. 62/2014 (Α’ 105) και η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 7 της υπ’αρ. 75547 από 11.12.2014 Σύμβασης. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.