- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 5 Μεταφορά Συμβουλίου Σωφρονιστικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

1. Το Συμβούλιο Σωφρονιστικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 8 και 10 του π.δ. 96/2017 (Α’ 136), μεταφέρεται στο Τμήμα Κεφαλαίων Εργασίας Κρατουμένων της Διεύθυνσης Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και συγκροτείται ως ακολούθως, από:
α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής ως Πρόεδρο, μετά του νόμιμου αναπληρωτή του.
β)Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, ως μέλη μετά των νομίμων αναπληρωτών τους.
2. Καθήκοντα εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κεφαλαίων Εργασίας Κρατουμένων, αναπληρούμενος από Προϊστάμενο Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, ως Γραμματέας του Συμβουλίου μετά του νόμιμου αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης.