- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 4 Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο

 

Το άρθρο 17 του ν. 3772/2009 (Α΄112) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 17
Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης και Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου
1. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου, με έδρα την Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποτελείται από πέντε μέλη και συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, από:
α. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων της ιδίας Γενικής Γραμματείας, ως πρόεδρο. Σε περίπτωση έλλειψης και των δύο, το Συμβούλιο συγκροτείται από τον νόμιμο αναπληρωτή τους στα κύρια υπηρεσιακά τους καθήκοντα,
β. έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αναπληρούμενο από Προϊστάμενο άλλης Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία),
γ. έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης των Καταστημάτων Κράτησης ή του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και
δ. δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, με τους αναπληρωτές τους. Όταν εξετάζονται θέματα του κλάδου υπαλλήλων ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης, ως αιρετά μέλη μετέχουν δύο εκπρόσωποι των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης. Όταν εξετάζονται θέματα υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ., ως αιρετά μέλη μετέχουν εκπρόσωποι των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.
2. Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές τους, ορίζονται για θητεία δύο ετών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, με απόφαση που εκδίδεται κατά τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Η πρώτη συγκρότηση του παρόντος Συμβουλίου, γίνεται για το έτος 2020 έως την 1η Οκτωβρίου 2020. Ως αιρετοί εκπρόσωποι ορίζονται οι αναδειχθέντες κατά την τελευταία εκλογή αιρετών εκπροσώπων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Γ’, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Στο Συμβούλιο συμμετέχει ως εισηγητής ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής, ο οποίος μπορεί να είναι συγχρόνως και μέλος του Συμβουλίου, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης.
3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.»