- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 11 Προϋπολογισμός Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας  προϋπολογισμού  του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας  των Υπηρεσιών και του προσωπικού  της. Ειδικότερα εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν σε   δαπάνες για :

α. αποδοχές και επιδόματα του προσωπικού γενικά,

β. επιδόματα αλλοδαπής με τις προσαυξήσεις τους,

γ. ιατροφαρμακευτική, νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη του προσωπικού και των προστατευμένων μελών του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,

δ. έξοδα κηδείας του εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικού και προστατευμένων μελών,

ε. μετακινήσεις, μεταθέσεις, και αποσπάσεις του προσωπικού στο εσωτερικό και το εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και μετακινήσεις λοιπών προσώπων,

στ. πάσης φύσεως μισθώματα, ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ταχυδρομικά έξοδα,

ζ. φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση υλικού,

η. τελετές, δεξιώσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, αθλοθέτηση επάθλων ή βραβείων, ανέγερση μνημείων πεσόντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και συντήρηση των μνημείων αυτών καθώς και πραγματοποίηση εκδηλώσεων που αφορούν κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Υπηρεσιών του στην ημεδαπή και αλλοδαπή,

θ. συντήρηση και επισκευή των οικημάτων του δημοσίου, στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,

ι. μελέτες, εκτυπώσεις, βιβλιοδεσία, διαφημίσεις, μεταφράσεις και άλλες σχετικές αμοιβές,

ια. αμοιβές που προκηρύσσονται για τη σύλληψη ή αποκάλυψη δραστών αξιόποινων πράξεων,

ιβ. αμοιβές υπηρεσιών καθαρισμού και προμήθεια ειδών καθαριότητας, θέρμανσης και γραφικής ύλης. Για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών είναι δυνατό να παρέχονται μηνιαία κατ’ αποκοπή χορηγήματα στις Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής από τις πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτό, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη,

ιγ. λειτουργία των Σχολών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και των παραρτημάτων τους για την εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση ή επιμόρφωση του προσωπικού του. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνεται η προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας, συγγραμμάτων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, η προμήθεια ειδών ιματισμού, κλινοστρωμνής, η προμήθεια ειδών καθαριότητας και οι δαπάνες για τη διατροφή των δοκίμων, η αποζημίωση των εκπαιδευομένων, των μετεκπαιδευόμενων, των διδασκόντων και αυτών που μετέχουν σε εξεταστικές επιτροπές γραπτών ή προφορικών δοκιμασιών ή εξετάσεων,

ιδ. εκπαίδευση ή επιμόρφωση του προσωπικού στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή, εκτός των Σχολών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και των παραρτημάτων τους,

ιε. πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην αλλοδαπή ή εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή,

ιστ. υποτροφίες για εκπαίδευση – μετεκπαίδευση αλλοδαπών αξιωματούχων στην ημεδαπή ή σε χώρες μέλη της Ε.Ε.,

ιζ. αμοιβές που καταβάλλονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, αστυνομικούς, στρατιωτικούς, δημοσίους υπαλλήλους ή ιδιώτες για τη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων, εγχειριδίων και βοηθημάτων για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού,

ιη. αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κάθε είδους εξοπλισμού και επιχειρησιακών μέσων,

ιθ. προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους εξοπλισμού και επιχειρησιακών μέσων,

κ. προμήθεια αναλωσίμων υλικών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και λοιπών υγειονομικών ειδών,

κα. προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες επιχειρησιακών μέσων,

κβ. λειτουργία των κάθε μορφής συνεργείων,

κγ. προμήθεια, συντήρηση, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη αστυνομικών σκύλων,

κδ. προμήθεια πυρομαχικών, οπλισμού και ανταλλακτικών, αμοιβές συντήρησης και επισκευής αυτού,

κε. προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης, υλικών εξάρτυσης, εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας και άλλων υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας του προσωπικού,

κστ. προμήθεια πολιτικών ενδυμασιών όπως ειδών και μέσων προστασίας ή μεταμφίεσης, για τον εφοδιασμό του προσωπικού που υπηρετεί σε ειδικές Υπηρεσίες,

κζ. συνεισφορές  και συνδρομές που απορρέουν από διατάξεις ευρωπαϊκού δικαίου, διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες,

κη. παροχή πλήρους διατροφής ή γεύματος ή δείπνου ή πρόχειρου φαγητού, κατά περίπτωση, στο προσωπικό που συμμετέχει σε χαρακτηρισμένες με διαταγή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής «ως επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας» καθώς και δαπάνες διατροφής ατόμων που τελούν υπό νόμιμο περιορισμό,

κθ. παροχή υπό προϋποθέσεις εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος στους γονείς άγαμου χωρίς τέκνα στρατιωτικού, εφόσον αυτός πεθαίνει στην Υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της, το οποίο αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

λ. εφαρμογή νέων προγραμμάτων καθώς και την κάλυψη δαπανών που βάρυναν τους καταργηθέντες με τον ν.3697/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 194) Ειδικούς Λογαριασμούς,

λα. ανάγκες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α) και εθνικού χαρακτήρα,

λβ. συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.), στο Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) και στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών SCHENGEN,

λγ. κάλυψη εξόδων για την ελεύθερη κυκλοφορία του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με τα αστικά και υπεραστικά μέσα μεταφοράς και προαστιακό σιδηρόδρομο, κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός της περιοχής της Υπηρεσίας τους, για τις οποίες δεν δικαιολογείται από τις ισχύουσες διατάξεις το αντίτιμο εισιτηρίων σε βάρος του δημοσίου. Το ύψος των εν λόγω πιστώσεων και η κατανομή τους στους επί μέρους φορείς συγκοινωνιών και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

λδ. κάλυψη των εξόδων του προσωπικού στα οποία υποβάλλεται προς υπεράσπισή του ενώπιον των Δικαστηρίων, για ενέργειές του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και για κάλυψη των εξόδων του προσωπικού ή των οικογενειών τους, στα οποία υποβάλλονται όταν παρίστανται ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες, από έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξαιτίας αυτών. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για το προσωπικού που έχει εξέλθει της υπηρεσίας, εφόσον η υπεράσπιση ή η άσκηση πολιτικής αγωγής αφορά πράξεις που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων της ενεργού υπηρεσίας του. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του π.δ.15/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ – 11),

λε. Κάλυψη ειδικών απρόβλεπτων εξόδων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν. 3117/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 2).

2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη είναι δυνατό να εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής  δαπάνες πέρα από εκείνες που διαλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του.

3. Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπονται πιστώσεις για την ανέγερση και επισκευή κτηρίων, για την προμήθεια επιχειρησιακών μέσων και του εξοπλισμού των καθώς και για τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

4. Δαπάνες που αφορούν προμήθειες, επισκευές και συντηρήσεις που προορίζονται για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και αφορούν επιχειρησιακά μέσα, πλωτά και χερσαία, υλικά και οπλισμό, ιματισμό, εξάρτυση και εξοπλισμό ειδικών δυνάμεων και μέσα επιχειρησιακών κέντρων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής δύναται να ενεργούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2286/1995, όπως ισχύει, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με την οποία χαρακτηρίζονται ως απόρρητες.

5. Προμήθειες ειδών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τους Ναυτιλιακούς Ακόλουθους στις έδρες τους μετά από έγκριση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ενεργούνται με απευθείας ανάθεση. Όταν οι εν λόγω προμήθειες ενεργούνται στο εξωτερικό απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του δημοσίου και τρίτων.

6. Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή μπορεί με δαπάνες του Δημοσίου να εγκαθιστά, βελτιώνει, επεκτείνει και συντηρεί δικό της δίκτυο ασύρματης ή ενσύρματης επικοινωνίας σε όλη τη χώρα ή τμήμα της, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

7. Επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάν ακινήτων, εξοπλισμού, μέσων και πάσης φύσεως υλικού που προορίζεται για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία της αποδοχής των δωρεών αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.