- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 1 Σκοπός και αποστολή

  1. Σκοπός του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι η ενίσχυση της υπάρχουσας πυροπροστασίας με την εθελουσία συμμετοχή των πολιτών και η αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας στην Επικράτεια. Προορισμός και αποστολή του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού πλούτου της Χώρας, από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών. Η ανωτέρω αποστολή ασκείται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος.
  2. Το έργο του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι τιμητικό και άμισθο.
  3. Ο όρος «Εθελοντής Πυροσβέστης» χαρακτηρίζει κατ’ αποκλειστικότητα πολίτες που παρέχουν εθελοντικά υπηρεσίες στο Πυροσβεστικό Σώμα.