- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 5 Δράσεις των ΟΜ.Ε.Α.

1. Οι δράσεις των ΟΜ.Ε.Α. ασκούνται υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής στην περιοχή της οποίας έχουν συσταθεί και είναι οι εξής:

α. Παροχή συνδρομής σε συμβάντα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής.

β. Παροχή συνδρομής στο έργο της Λιμενικής Αρχής που σχετίζεται με την ασφάλεια των λουομένων και την τήρηση των διατάξεων περί ασφαλούς κίνησης και κυκλοφορίας των ερασιτεχνικών σκαφών και των θαλασσίων μέσων αναψυχής, η οποία πραγματοποιείται παρουσία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

γ. Διενέργεια περιπολιών στη περιοχή αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής με σκοπό την επιτήρηση της θάλασσας και των ακτών για την πρόληψη της ρύπανσης και την έγκαιρη ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής για ύπαρξη τυχόν ναυτιλιακών κινδύνων, κινδυνεύοντος σκάφους και επιβατών, καθώς και τυχόν άλλης παράνομης πράξης ή απόπειρας παράνομης πράξης που υποπέσει στην αντίληψή τους.

δ. Παροχή συνδρομής και υποστηρικτικού έργου προς τα πληρώματα των επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. όπως επισκευή, ανέλκυση – καθέλκυση, υφαλοκαθαρισμός, συντήρηση μηχανών – κινητήρων, κ.λ.π., εφόσον οι Εθελοντές Ακτοφύλακες διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα.

ε. Οργάνωση και διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων επί θεμάτων ασφαλούς πλου και αντιμετώπισης δυσχερών περιστατικών για τους κατόχους αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών και ιδιοκτήτες καθώς και χειριστές και ιδιοκτήτες λοιπών θαλασσίων μέσων αναψυχής και ερασιτεχνικών σκαφών κάθε τύπου και είδους, με σκοπό τη βελτίωση των ναυτικών τους γνώσεων και ικανοτήτων, υπό τον συντονισμό και την εποπτεία του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής.

στ. Παροχή της δυνατότητας προληπτικού ελέγχου των ερασιτεχνικών σκαφών, κάθε είδους και τύπου, και θαλασσίων μέσων αναψυχής, από εξειδικευμένους προς τούτο εθελοντές των ΟΜ.Ε.Α. και όπου αυτό είναι δυνατό, με στόχο πάντα την ασφαλή ναυσιπλοΐα και την προστασία της ζωής στη θάλασσα.

2. Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες πλωτά, χερσαία ή και εναέρια μέσα εθελοντών ΟΜ.Ε.Α., καταγεγραμμένα στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 7, χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, φέρουν υποχρεωτικά και σε ευκρινές σημείο του σκάφους, του οχήματος ή του εναέριου μέσου, συγκεκριμένη διακριτική ταινία ενιαίου τύπου για όλη την επικράτεια με το έμβλημα της ΕΠ.ΑΚΤ., τα οποία καθορίζονται στο  άρθρο 9.

3. Για την περίπτωση του εδαφ. β’ της παρ 5 του άρθρου 4 ισχύουν κατ΄ αναλογία τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, με εξαίρεση τις προβλέψεις του εδαφ. ε της παρ. 1.