- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

4. Κατασκευή Φράχτη – Αλληλουχία Εργασιών

Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του φράχτη θα γίνουν αποκλειστικά σε ελληνικό έδαφος. Τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, κατά την διάρκεια των εργασιών, θα υποδεικνύονται επιτόπου από την Υπηρεσία, που όπως προαναφέρθηκε, θα έχει μεριμνήσει για την απρόσκοπτη και συνεχή ροή των εργασιών.

Το χωρικό πλαίσιο που προκύπτει με τους τέσσερις στύλους της εσωτερικής και εξωτερικής περίφραξης και των μεταξύ αυτών συνδέσεων κατά μήκος και κατά πλάτος θα κατασκευάζεται σε εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Εργοστάσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης. Όλες οι συγκολλήσεις των τεσσάρων στύλων θα γίνουν εργοστασιακά και προ των εργασιών γαλβανίσματος. Η τεχνική σύνδεσης των χωρικών πλαισίων με τη θεμελίωση θα εκτελεσθεί βάσει τεκμηριωμένης πρότασης που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Η κατασκευή των πασσάλων θα πραγματοποιηθεί από συνεργείο που θα αποτελείται από διατρητικό μηχάνημα και ειδικευμένο προσωπικό. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην διατήρηση ευστάθειας των τοιχωμάτων κάθε διάτρησης, με την χρησιμοποίηση σωλήνωσης (εάν απαιτηθεί), λόγω της χαλαρότητας των σχηματισμών που επικρατούν στην περιοχή. Οι πάσσαλοι θα διατρύονται, θα γίνεται τοποθέτηση και κέντρωση του μορφοχάλυβα ΗΕΑ 100 όπλισής τους και θα σκυροδοτούνται. Για να είναι δυνατή η εγκατάσταση του χωρικού μεταλλικού πλαισίου απαιτείται η ολοκλήρωση κατασκευής τουλάχιστον 4 πασσάλων, πλην αυτού της αντηρίδας.

Η κατασκευή της οπλισμένης βάσης της περίφραξης θα γίνεται τμηματικά. Θα καταλαμβάνει όλο το πλάτος της βάσης της περίφραξης (μέσου πλάτους 1,5 με 1,6m) και όλο το μήκος αυτής. Πριν την διάστρωση του οπλισμένου σκυροδέματος θα προηγείται η τοποθέτηση ανάλογου θυσιαζόμενου ξυλότυπου (στην εξωτερική προς Τουρκία πλευρά) για την συγκράτηση του σκυροδέματος στα άκρα της κατασκευής.

Όλες οι κονσερτίνες θα συνδέονται σε τέσσερα σημεία, εκτός των ανώτερων, δηλαδή στο όμορο αυτής συρματόπλεγμα, στην ανώτερη και κατώτερη κονσερτίνα και στις ούγιες που θα τοποθετούνται  στο ενδιάμεσο των περιφράξεων. Οι συνδέσεις θα επιτυγχάνονται είτε με σύρμα γαλβανιζέ πάχους 2mm ανά 0,5m, είτε με ειδικούς γαλβανισμένους δακτυλίους που τοποθετούνται με κατάλληλο εξοπλισμό (πιστόλι).

Γενικά η αλληλουχία των εργασιών θα είναι τέτοια που θα διευκολύνει την κατασκευή σε μια περιοχή που δεν θα επιτρέπεται η οποιαδήποτε υπέρβαση, μηχανημάτων και προσωπικού, εκτός της Ελληνικής επικράτειας. Ο ανάδοχος θα προτείνει συγκεκριμένη μεθοδολογία κατασκευής που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία προ της έναρξης των εργασιών.

Στο νότιο άκρο της συνοριακής γραμμής, όπου υπάρχουν μεγάλα δένδρα, θα πραγματοποιηθεί κλάδεμα σε διάσπαρτα σημεία, μέχρι το ύψος των 4,0m και επένδυση των κορμών με κονσερτίνα / σερπαντίνα διαμέτρου 60cm κυκλικά από το έδαφος μέχρι το ύψος των 4,0m.

[1]

Τυπική Τομή Τεχνικού Εμποδίου (Φράκτη)

[2]

Κάτοψη στύλων χαλύβδινου πλαισίου Τεχνικού Εμποδίου (Φράκτη)