- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

2. Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου

Ο φράκτης αναπτύσσεται κατά μήκος της συνοριακής γραμμής, με αρχή την Μεθοριακή Πυραμίδα 2 από το συνοριακό σημείο διέλευσης «Καστανιές» (βόρειο άκρο) και τέλος τη Μεθοριακή Πυραμίδα 23, το σημείο συνάντησης με τον ποταμό Έβρο (νότιο άκρο) και θα κατασκευαστεί στο σύνολό του στην Ελληνική επικράτεια. Σημειώνεται ότι η ακριβής μεθοριακή γραμμή ορίζεται από αριθμημένες τσιμεντένιες στρατιωτικές πυραμίδες που βρίσκονται σε διάφορες θέσεις εντός οριολωρίδας (εδαφικής κοιλότητας). Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου, κατά την κατασκευή του θα παρασχεθούν στον ανάδοχο όλες εκείνες οι απαραίτητες οδηγίες από την Υπηρεσία που κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την χάραξη του έργου. Η δε Υπηρεσία θα έχει μεριμνήσει εκ των προτέρων για όλες τις απαιτούμενες συνεννοήσεις / διεκπεραιώσεις με όλους του αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κτλ) έτσι ώστε να μην προκληθούν καθυστερήσεις κατά την κατασκευή του έργου.

Γενικά, όλη η επιφάνεια του εδάφους κατά μήκος του φράκτη, και πάντοτε στην Ελληνική πλευρά, θα εξομαλυνθεί / ομαλοποιηθεί. Σε ό,τι αφορά στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διπλής περίφραξης, αυτά παρουσιάζονται λεπτομερώς στα Σχέδια Τ1, Τ2, Τ3 και Λ1 της Στατικής Μελέτης και περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως.

Περιοχή εφαρμογήςΜήκος εφαρμογήςΜήκη πασσάλων (m)
Χ.Θ. ΑΡΧΗΣΧ.Θ. ΤΕΛΟΥΣ(m)LALBLΓ
0+0003+00030002.02.02.0
3+0004+10011001.81.81.8
4+1005+40013001.51.51.5
5+4007+47020702.02.02.0
7+47010+01625461.81.81.8
10+01610+3102941.81.81.8

Πίνακας 1: Μήκη Πασσάλων ανά χιλιομετρική θέση.

Περιοχή  εφαρμογήςΜήκος εφαρμογήςΤύπος φράχτη
Χ.Θ. ΑΡΧΗΣΧ.Θ. ΤΕΛΟΥΣ(m)
0+0001+3951395Τύπος Α
1+3952+205810Τύπος Β
2+2053+9001695Τύπος Γ
3+9004+250350Τύπος Β
4+2504+27525Τύπος Α
4+2754+425150Τύπος Β
4+4254+965540Τύπος Γ
4+9655+355390Τύπος Β
5+35510+3104955Τύπος Α

Πίνακας 2: Τύπος φράχτη ανά χιλιομετρική θέση.

Κατά μήκος του τεχνητού εμποδίου (φράκτη) και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, θα εξασφαλιστεί πρόσβαση για την αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων και την τεχνική διευκόλυνση, βάσει τεκμηριωμένης τεχνικής πρότασης που θα υποβάλλει ο ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Κατά μήκος του έργου και για την διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης του Τεχνικού Εμποδίου (Φράκτη), εκτελέστηκαν δεκαοκτώ (18) ερευνητικά φρέατα. Σε αντιπροσωπευτικά δείγματα των φρεάτων πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές δοκιμές κατάταξης και δοκιμές προσδιορισμού των μηχανικών ιδιοτήτων των εδαφικών σχηματισμών που συναντήθηκαν.

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης απαντώνται τεταρτογενείς αλλουβιακές προσχώσεις χαμηλών περιοχών που αποτελούνται από άργιλοιλύ, άμμο και χαλίκια και Πλειο – Πλειστοκαινικά κροκαλοπαγή, άμμο και άργιλοϊλύ κόκκινη έως κίτρινη. Από την γεωτεχνική έρευνα προκύπτει ότι στην περιοχή του έργου απαντώνται οι εξής σχηματισμοί:

  1. 1. άργιλο αμμώδη, από Χ.Θ. 5+400 έως Χ.Θ. 6+650
  2. 2. άργιλο, από Χ.Θ. 6+650 έως Χ.Θ. 7+470
  3. άμμο ιλυώδη, Χ.Θ. 7+470 έως  Χ.Θ. 10+016
  4. άμμο, από Χ.Θ. 10+016 έως Χ.Θ. 10+310

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των γεωτεχνικών ερευνών συντάχθηκε ανά συναντώμενο σχηματισμό χαρακτηριστικό εδαφικό προφίλ με τις εκάστοτε κατάλληλες γεωτεχνικές παραμέτρους για τη μελέτη θεμελίωσης του φράχτη.

Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται, επ’ αμοιβή, στην εκπόνηση συμπληρωματικής γεωτεχνικής έρευνας με τη διάνοιξη ερευνητικών φρεάτων. Στόχος της συμπληρωματικής γεωτεχνικής έρευνας είναι η πύκνωση των πληροφοριών σε σχέση με το έδαφος θεμελίωσης κατά μήκος του φράκτη. Τα ευρήματα των ερευνών θα παρουσιαστούν σε ειδικό τεύχος Παρουσίασης και Αξιολόγησης της συμπληρωματικής γεωτεχνικής έρευνας που θα έχει ως στόχο την επιβεβαίωση των εκάστοτε συνθηκών και βαθών θεμελίωσης.