- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 26 Θέση σε ισχύ

Ο παρών ισχύει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.