- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου νόμου για τη «Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις»

Η ευρωπαϊκή πολιτική των θαλασσίων μεταφορών στοχεύει  στην ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα και στην  προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, υιοθετώντας  σειρά μέτρων νομοθετικού περιεχομένου μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προκειμένου να καθοριστεί σαφές κοινοτικό νομικό πλαίσιο. Η έλλειψη σαφών κατευθυντήριων γραμμών για κοινό επίπεδο δέσμευσης όλων των κρατών μελών της ΕΕ είχε ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση της Κ.Ο 2009/18/ΕΚ για την τεχνική διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων, η οποία εντάχθηκε στην «3η Νομοθετική Δέσμη για την Ασφάλεια στη Θάλασσα».

Η νομοθετική ρύθμιση για την διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών απορρέει από την υποχρέωση ενσωμάτωσης της ανωτέρω κοινοτικής οδηγίας, με σκοπό την εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με το ενωσιακό δίκαιο.

Παρατίθενται οι κυριότερες αρχές που διέπουν τη νομοθετική ρύθμιση για το Νέο Καθεστώς διερευνήσεων ασφαλείας ή τεχνικών διερευνήσεων (safety investigation) και την σύσταση της «Ελληνικής Υπηρεσίας Διερευνήσεων Ναυτικών Ατυχημάτων» (ΕΛΥΔΝΑ) – αγγλικός όρος «Hellenic Bureau for Marine Casualties Investigation (HBMCI)» – ως ακολούθως:

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου  και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.