- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 8

Η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Πυρομαχικών για πιστόλια και περίστροφα με διασπώμενα ή διαστελλόμενα βλήματα, ως και των βλημάτων αυτών».