- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 6

1. Από τις περιπτ. α΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.2168/1993, απαλείφονται οι  εντός παρενθέσεων λέξεις : «μηχανισμού κλείστρου, θαλάμης, κάννης».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.2168/1993, προστίθενται περιπτ. ι΄ και ια΄ ως εξής :

«ι. Των αναφερομένων στην περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 όπλων κ.λπ. αντικειμένων, αποκλειστικά και μόνο για τον εκεί οριζόμενο σκοπό.

ια. Περιστρόφων και πιστολίων αφέσεως αγώνων και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, από αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα για τη διεξαγωγή αγωνισμάτων που απαιτείται η χρήση τέτοιων όπλων».

3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται, ως εξής :

«Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μετατρέπει ή παραλλάσσει όπλο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄, γ΄ και παρ. 3 περιπτ. στ΄ και ζ΄ ή απαλείφει ή παραποιεί τον αριθμό του ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της σήμανσής του, για οποιονδήποτε σκοπό».