- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 5

1. Οι περιπτ. α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.2168/1993, αντικαθίστανται ως εξής :

«α. Περιστρόφων, πιστολίων, μερών, ανταλλακτικών και πυρομαχικών αυτών».

«β. Όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών και πυρομαχικών αυτών».

«δ. Αεροβόλων όπλων και μερών αυτών».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.2168/1993, προστίθενται περιπτ. ιβ΄ και ιγ΄ ως εξής :

«ιβ. Των ειδών που διαλαμβάνονται στην περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1.

ιγ. Περιστρόφων και πιστολίων αφέσεως αγώνων και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατίθενται μόνο σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα για τη διεξαγωγή αγωνισμάτων που απαιτείται η χρήση τέτοιων όπλων».

3. Οι περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.2168/1993, όπως αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 5 και 6 αντίστοιχα του άρθρου 9 του ν.3169/2003 (Α΄-189), αντικαθίστανται ως εξής :

«α. Όπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολίων, αυτομάτων όπλων, περιστρόφων και πιστολίων αφέσεως αγώνων και φυσιγγίων κρότου αυτών, όπλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλούμενου υλικού, μερών, ανταλλακτικών και πυρομαχικών αυτών, κυνηγετικών όπλων και ουσιωδών συστατικών μερών των όπλων αυτών, σκοπευτικών διοπτρών, καθώς και εκρηκτικών μηχανισμών και εκρηκτικών υλών, μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών.

β. Αεροβόλων όπλων και μερών αυτών μόνο σε άτομα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους».

4. Η περίπτ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Των παρ. 1, 2, 3 περιπτ. α΄, β΄, γ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, ιβ΄, ιγ΄ και 5 περ. α΄, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000€) έως τριάντα χιλιάδων (30.000€) ΕΥΡΩ».