- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 42: Διάρθρωση – Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών (Διεύθυνση V)

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Α.Π.Σ. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα 1ο Προϋπολογισμού και Σύνταξης Αναφορών.
β. Τμήμα 2ο Προελέγχου Δαπανών, Αποδοχών, Συντάξεων και Ειδικών Λογαριασμών.
γ. Τμήμα 3ο Λογιστικό και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού.
δ. Τμήμα 4ο Προμηθειών.
ε. Τμήμα 5ο Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών.
στ. Τμήμα 6ο Διαχείρισης Χρηματικού.
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών όπως κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της είναι ακόλουθες:
ΤΜΗΜΑ 1ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
α. Η σύνταξη του προϋπολογισμού δαπανών και του προϋπολογισμού του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Σώματος.
β. Η φροντίδα για τις απαραίτητες μεταβολές του προϋπολογισμού και η σύνταξη και αποστολή των μηνιαίων προβλέψεων και απολογιστικών στοιχείων στην Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων.
γ. Η σύνταξη εκθέσεων οικονομικής επιβάρυνσης σε σχέδια νόμων, Προεδρικών διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων
δ. Η παρακολούθηση των πιστώσεων για αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και των πυροσβεστών επί θητεία και εποχικής απασχόλησης.
ε. Η σύνταξη και αποστολή προς τα Διοικητικά Δικαστήρια και τις αρμόδιες αρχές εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων στρεφόμενων κατά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων οργάνων του Σώματος για οικονομικά θέματα που αφορούν αντικείμενα του Τμήματος.
ΤΜΗΜΑ 2ο ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
α. Ο προέλεγχος και η αναγνώριση των δαπανών του Σώματος.
β. Η παρακολούθηση και εφαρμογή των διατάξεων περί μισθολογίου του πυροσβεστικού προσωπικού και η έκδοση των σχετικών εγκυκλίων και διαταγών ενημέρωσης αυτού.
γ. Η ρύθμιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού.
δ. Η ρύθμιση θεμάτων αναγνώρισης προϋπηρεσίας του πυροσβεστικού προσωπικού.
ε. Η ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με τις εκτός έδρας αποζημιώσεις του προσωπικού, αποζημιώσεις μελών Συμβουλίων και Επιτροπών και τα επιμίσθια των καθηγητών.
στ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των τυχόν ειδικών λογαριασμών του Πυροσβεστικού Σώματος.
ζ. Η ρύθμιση θεμάτων σχετικών με μισθώματα ακινήτων, με λογαριασμούς των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ή άλλων παρόχων σχετικών υπηρεσιών και η διαβίβαση των σχετικών δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία για έλεγχο.
η. Η μέριμνα για την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τροχαία ατυχήματα και λοιπές αποζημιώσεις εκτός αυτών που αφορούν αποδοχές και η έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για οφειλές.
θ. Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και ο έλεγχος των προβλεπομένων από το νόμο δικαιολογητικών των επιβαρύνσεων που αφορούν την ασφάλιση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.
ι. Η πραγματοποίηση δειγματοληπτικού ελέγχου όλων των δικαιολογητικών πρόσληψης επί θητεία προσωπικού και Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και διαβίβαση αυτών στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου/Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και η ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την καταβολή αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και λοιπών οικονομικών ζητημάτων αυτών.
ια. Η σύνταξη και αποστολή προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων στρεφόμενων κατά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων οργάνων του Σώματος για οικονομικά θέματα που αφορούν αντικείμενα του Τμήματος.
ΤΜΗΜΑ 3ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
α. Η τήρηση των απαραίτητων λογιστικών βιβλίων και οι εργασίες που αφορούν στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
β. Η ρύθμιση θεμάτων αναλήψεων, ανακλήσεων, αναμορφώσεων και μεταβιβάσεων διαταγών.
γ. Ο χειρισμός της παγίας προκαταβολής του Πυροσβεστικού Σώματος.
δ. Ο ορισμός των ταμειακών επιτροπών, των εκκαθαριστών αποδοχών και ενοικίων.
ε. Η ρύθμιση των θεμάτων προμήθειας ειδών εκτός εκείνων που για την προμήθειά τους απαιτείται κλειστός ή ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός.
στ. Η έκδοση αποφάσεων παγίων και κατ` αποκοπή χορηγημάτων.
ζ. Η διάθεση και έγκριση των απαιτούμενων χρηματικών ποσών για καύσιμα κίνησης των οχημάτων και μέσων των Υπηρεσιών του Σώματος.
η. Ο έλεγχος του ισοζυγίου ταμείου του Τμήματος της Διαχείρισης Χρηματικού.
ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
α. Η μέριμνα σύνταξης, έγκρισης, αναμόρφωσης και εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών του Σώματος.
β. Η αξιοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο Τμήμα του Αρχηγείου για τα υλικά και μέσα που προμηθεύεται το Σώμα, με τη συγκρότηση Επιτροπών από τον Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος Μηχανολογικού, Ειδικού Εξοπλισμού και Τεχνικών Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης .
γ. Η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών και η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την προμήθεια των ειδών και υλικών του Σώματος.
δ. Η μέριμνα για τον ορισμό των Αξιωματικών του Σώματος στις επιτροπές προμηθειών και τη συγκρότηση αυτών, σχετικών ομάδων εργασίας και παραλαβής υλικών και η σύναψη των συμβάσεων για τις προμήθειες και διεκπεραίωση των σχετικών δικαιολογητικών.
ε. Η μέριμνα για τον εκτελωνισμό των προμηθευομένων από το εξωτερικό μέσων και υλικών.
στ. Η ρύθμιση κάθε άλλου θέματος σχετικά με τις προμήθειες που προβλέπεται από τις ισχύουσες περί κρατικών προμηθειών διατάξεις.
ζ. Η σύνταξη και αποστολή προς τα Διοικητικά Δικαστήρια και τις αρμόδιες αρχές εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων στρεφόμενων κατά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων οργάνων του Σώματος για οικονομικά θέματα που αφορούν αντικείμενα του Τμήματος.
ΤΜΗΜΑ 5ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
α. Όλες τις αρμοδιότητες της «Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού (ΔΙ.Π.ΥΛ.)», όπως ισχύουν (άρθρα 154 επόμ. Π.Δ. 210/1992, ΦΕΚ 99Α΄).
β. Η μέριμνα για την αναγνώριση, κωδικοποίηση, μηχανογράφηση και παρακολούθηση του πάσης φύσεως υλικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
γ. Οι σχετικές εργασίες και ενέργειες για την εγγραφή/διαγραφή, εκποίηση και παράδοση του υλικού καθώς και η χορήγηση και παρακολούθηση των σχετικών τριπλοτύπων αποδείξεων.
δ. Ο ορισμός και η αντικατάσταση των υπολόγων διαχειριστών υλικού των Υπηρεσιών του Σώματος.
ε. Ο έλεγχος των βιβλίων των διαχειρίσεων υλικού των Υπηρεσιών και η αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον απαραίτητο κατασταλτικό έλεγχο.
στ. Η χορήγηση αποζημιώσεων σε περιπτώσεις καταστροφής ατομικών ειδών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος καθώς και ο καταλογισμός αξίας δημοσίου υλικού σε βάρος των υπαιτίων απώλειας, ή αναίτιας φθοράς.
ζ. Η μέριμνα για την αποδοχή ή μη των γενομένων δωρεών προς το Πυροσβεστικό Σώμα.
η. Ο καθορισμός των ατομικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, η διάρκεια χρήσης αυτών, καθώς και η διενέργεια των αναγκαίων πράξεων για τη χορήγησή τους.
θ. Ο προσδιορισμός των αναγκών των Υπηρεσιών του Σώματος σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (συσκευές, στολές κ.λπ.), οι εισηγήσεις και η φροντίδα για την προμήθεια και την κατανομή τους στις Υπηρεσίες.
ι. Η παρακολούθηση του κάθε είδους προστατευτικού υλικού και φροντίδα για την επισκευή, συντήρηση και τη λήψη κάθε μέτρου για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του.
ια. Η τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και του μητρώου των προστατευτικών μέσων και υλικών και η φροντίδα για την έκδοση οδηγιών χρήσης τους.
ιβ. Η φροντίδα για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικού συνεργείου συντήρησης και επισκευής των ατομικών προστατευτικών υλικών και μέσων καθώς και πλήρωσης των συσκευών και των πυροσβεστήρων.
ιγ. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες άλλων χωρών, καθώς και των επιμέρους αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, στον τομέα του προστατευτικού πυροσβεστικού εξοπλισμού και η εισήγηση για την εφαρμογή τους και στο Πυροσβεστικό Σώμα.
ΤΜΗΜΑ 6ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
Όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Π.Δ. 251/1997 για τη «Σύσταση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Χρηματικού Πυροσβεστικού Σώματος», όπως ισχύει.