- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 34: Προϊστάμενοι Τμημάτων Διευθύνσεων – Προσωπικό Τμημάτων

1. Προϊστάμενοι των Τμημάτων των Διευθύνσεων του Αρχηγείου Π.Σ. τοποθετούνται Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων, κατά κανόνα, με βαθμό Υποπυραγού και άνω.
2. Οι Τμηματάρχες είναι άμεσοι βοηθοί και συνεργάτες των Διευθυντών των Διευθύνσεων, ευθύνονται για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων τους, για τη διακίνηση, την ασφάλεια, την αρχειοθέτηση και διαφύλαξη της αλληλογραφίας αυτών, την εκκαθάριση του αρχείου του Τμήματός τους, την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, την κανονική προσέλευση και αποχώρησή του προσωπικού τους, καθώς και την εμφάνισή τους.
3. Οι Τμηματάρχες είναι αρμόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού του Τμήματός τους, καθώς και για την κατανομή των αρμοδιοτήτων του Τμήματός τους στους Αξιωματικούς και στο υπόλοιπο προσωπικό που υπηρετεί σ’ αυτό, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή τους. Περαιτέρω:
α) Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης στο Τμήμα αλληλογραφίας, μονογράφουν και σημειώνουν σ’ αυτή την ημερομηνία εισόδου, ορίζουν τον αρμόδιο για τον χειρισμό της και τις απαραίτητες ενέργειες.
β) Προσυπογράφουν έγγραφα ή εισηγητικά σημειώματα για τα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή του Διευθυντή τους και άνω. Σε περίπτωση διαφωνίας διατυπώνουν αιτιολογημένα τη γνώμη τους.
γ) Προσυπογράφουν τα έγγραφα ή εισηγητικά σημειώματα που συντάσσουν οι ίδιοι και φέρουν την ευθύνη των αναγραφομένων σ’ αυτά.
δ) Προσκομίζουν προς εισήγηση ή υπογραφή την αλληλογραφία στο Διευθυντή της Διεύθυνσής τους.
4. Τον Τμηματάρχη απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους Αξιωματικούς του Τμήματος ή μη υπάρχοντος Αξιωματικού, ορίζεται από τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου.
5. Το προσωπικό των Τμημάτων κάθε Διεύθυνσης του Αρχηγείου εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις σχετικές διαταγές και τις οδηγίες του οικείου Διευθυντή, του αρμοδίου Προϊσταμένου Κλάδου καθώς και του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου.