- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 07: Καταργούμενες-Μεταβατικές διατάξεις

1. Το Π.Δ. 79/2011 (Α’ 196) καταργείται.
2. Έως την έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, οι αρμοδιότητές της εξακολουθούν να ασκούνται από τους φορείς και τα Σώματα του Υπουργείου που τις ασκούσαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.