- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 30: Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων με τις οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου, η Αστυνομική Ακαδημία και οι Σχολές που υπάγονται σ’ αυτήν εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.