- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 18: Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών εδρεύει στον νομό Αττικής, υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών και έχει ως αποστολή τη συντήρηση και επισκευή του οπλισμού, των κτιρίων, των μεταφορικών μέσων, του τηλεπικοινωνιακού υλικού και λοιπών τεχνικών μέσων και γενικών εφοδίων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, την εκτέλεση όλων των εργασιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας που επιτρέπει ο τεχνικός της εξοπλισμός και γενικά την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, η Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών είναι αρμόδια για τη διαχείριση των χαρακτηρισθέντων ως πέραν οικονομικής εκμετάλλευσης (Π.Ο.Ε.) μεταφορικών μέσων και τη μεταφορά προσωπικού, υλικών και εφοδίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Με έδρα τον νομό Θεσσαλονίκης λειτουργεί Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος (Υ.Τ.Ε.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών και παρέχει τεχνική υποστήριξη στις Υπηρεσίες που λειτουργούν στις περιφέρειες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.