- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - http://www.opengov.gr/yptp -

Άρθρο 11: Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας

1. Η Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας (Υ.Δ.Ο.Ε.Α.Τ.) εδρεύει στην Αττική, λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, υπάγεται στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Ασφάλειας και έχει ως αποστολή την πρόληψη και καταστολή εξαιρετικά σοβαρών ποινικών αδικημάτων και ιδίως αδικημάτων τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την αντιμετώπιση ειδικών εγκλημάτων βίας και ιδίως τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών εγκληματικών ενεργειών, οι οποίες στρέφονται κατά της ασφάλειας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος ως και κατά προσώπων ή πραγμάτων. Η Υ.Δ.Ο.Ε.Α.Τ. δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης εγκλημάτων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς της σε ολόκληρη την ελληνική Επικράτεια, εκτός από τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος,
β. Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας,
2. Η Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΙ.Δ.Ο.Ε.) έχει ως αποστολή την πρόληψη και καταστολή σοβαρών εγκλημάτων που αφορούν στη δημόσια και κρατική ασφάλεια και ιδίως εγκλημάτων που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος.
3. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση των ειδικών εγκλημάτων βίας και ιδίως των τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών εγκληματικών ενεργειών που στρέφονται γενικά κατά της ασφάλειας καθώς και κατά προσώπων ή πραγμάτων της χώρας μας ή άλλης ξένης χώρας.
4. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας Βορείου Ελλάδος, η οποία υπάγεται διοικητικά στην Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας, έχει ταυτόσημη με αυτήν αποστολή και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται στην περιφέρεια της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος.