- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 57: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΟ Π.Δ. 235/2000

α. Οι παράγραφοι 4.1.4.2, 4.1.4.3., 4.2.4.2, και4.2.4.3.του Παραρτήματος του π.δ.. 235/00 (Α΄199), εφαρμόζονται αναλόγως στο σύνολο των ιδιωτικών κλινικών ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης λειτουργίας τους.
β. Προκειμένου περί Μαιευτικών Γυναικολογικών κλινικών ή τμημάτων, όπου στην παράγραφο 4.1.4.2 αναγράφεται η λέξη «Νοσηλευτής (-τρια)» αντικαθίσταται με τη λέξη «Μαία».