- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 73 – Όργανα διοίκησης του Π.Σ.Ε.

1. Ο Π.Σ.Ε. συγκροτείται από την Κεντρική Διοίκηση που εδρεύει στην Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα τα οποία εδρεύουν στις αντίστοιχες έδρες των Υγειονομικών Περιφερειών.
2. Όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων και το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Σύλλογο λειτουργεί επίσης Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και διοικεί το Σύλλογο.
3. Όργανα διοίκησης κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι η Περιφερειακή Συνέλευση και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα λειτουργεί Εξελεγκτική Επιτροπή και Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
4. Η θητεία των μελών της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Περιφερειακών Συμβουλίων είναι τριετής.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, ορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος ίδρυσης των Περιφερειακών Τμημάτων, καθώς και τα ζητήματα σχέσεων και κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και της Κεντρικής Διοίκησης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης η συγκρότηση και οι ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων του Συλλόγου, η διαδικασία εκλογής τους, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης των αποφάσεών τους και τα σχετικά με την κατάσταση, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των επί μέρους μελών τους.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Σ.Ε. και των Περιφερειακών Τμημάτων. Ο Κανονισμός τροποποιείται με όμοια απόφαση, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη σύγκληση, την απαρτία, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων, τη σύγκληση έκτακτης Περιφερειακής Συνέλευσης, τη σύγκληση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο κάθε Περιφερειακού Τμήματος, την εκλογή και τις αρμοδιότητες των μελών αυτού, την εκλογή των μελών και τη συγκρότηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε Περιφερειακού Τμήματος, καθώς και την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αντιπροσώπων κάθε προσυνεδριακής Περιφερειακής Συνέλευσης στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 73 – Όργανα διοίκησης του Π.Σ.Ε."

#1 Σχόλιο Από ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Στις 23 Μαΐου 2016 @ 09:36

Στο άρθρο 73 παρ. 1 προβλέπεται η δημιουργία Περιφερειακών Τμημάτων, που εδρεύουν στις αντίστοιχες έδρες των Υγειονομικών Περιφερειών. Κατόπιν επανεκτίμησης της πανελλαδικής αριθμητικής δυναμικής των ενεργών Εργοθεραπευτών καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι η λειτουργία επτά (7) Περιφερειακών Τμημάτων μάλλον θα επιφέρει πολυδιάσπαση και θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα γραφειοκρατικής, διαχειριστικής και εν γένει οργανωτικής φύσεως.
Ως εκ τούτου προτείνουμε τον σταθερό προσδιορισμό τριών (3) Περιφερειακών Τμημάτων με βάση γεωγραφικά κριτήρια. Τα τρία (3) Περιφερειακά Τμήματα (ΠΤ) θα είναι τα εξής :
1ο ΠΤ Στερεάς Ελλάδος, Θεσσαλίας, Νήσων Αιγαίου & Κρήτης (πλην Νομού Αιτωλοακαρνανίας) με έδρα την Αθήνα,
2ο ΠΤ Μακεδονίας & Θράκης με έδρα την Θεσσαλονίκη και
3ο ΠΤ Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων & Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα.
Διαζευκτικώς προτείνουμε την καθιέρωση της κατ’απόλυτη διακριτική ευχέρεια δυνατότητας της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής να ενοποιεί Περιφερειακά Τμήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθμός αυτών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3). Η πρόταση αυτή απαιτεί σχετική τροποποίηση της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του νομοσχεδίου.

Τέλος, με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 73 του νομοσχεδίου παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Υγείας για την έκδοση Απόφασης, με σκοπό την ρύθμιση μιας σειράς ζητημάτων που αφορούν την εσωτερική οργάνωση και την λειτουργία του ΠΣΕ και όλων των οργάνων διοίκησης. Επειδή τα θέματα που μνημονεύονται στις παραγράφου 5 και 6 επί της ουσίας αλληλεπικαλύπτονται, προτείνουμε την ενοποίηση των δύο παραγράφων, ώστε να εκδοθεί μιας Υπουργική Απόφαση, που θα ρυθμίζει με ενιαίο τρόπο το σύνολο των ζητημάτων αυτών.