- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 44 – Διατάξεις για την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)

1. Στο άρθρο 3 του ν.3293/2004 (Α’ 231), όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις ι) και ια) ως εξής:
«ι) Η ίδρυση και λειτουργία καθώς και η ανάληψη συνέχισης λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας.
ια) Η δυνατότητα παροχής φροντίδας υγείας, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η ψυχοκοινωνική διάγνωση και στήριξη των προσώπων που διαβιούν στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, καθώς και στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις Δομές Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ή υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του άρθρου 11 ν. 3907/2011, είτε από μόνη την ΑΕΜΥ είτε με συνεργασία αυτής με κεντρικές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπουργείων ή με νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. H AEMY συντονίζει και υλοποιεί χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα στους τομείς του Ασύλου, της Μετανάστευσης και της Ένταξης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να ανατίθεται στην ΑΕΜΥ οι αρμοδιότητες υπογραφής συμβάσεων με κεντρικές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπουργείων ή με νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την υλοποίηση των ως άνω δράσεων, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
2. Η περίπτωση ζ’ του άρθρου 3 του ν.3293/2004 (Α’231) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Η επιμόρφωση και εκπαίδευση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που εργάζεται στον ευρύτερο τομέα της υγείας. Προς τούτο δύναται να ιδρύει ή να συμμετέχει, με οποιαδήποτε ιδιότητα, και να λειτουργεί Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)».
3. Η «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας» με τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.», που ιδρύθηκε με τον ν.3293/2004 (Α’ 231), δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης, σε οποιαδήποτε περίπτωση ανάληψης της συνέχισης λειτουργίας Μονάδας Ψυχικής Υγείας, να συνάπτει απευθείας ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν στην Μονάδα αυτή. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρούσας παραγράφου απαιτείται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.». Σε επείγουσα περίπτωση που η σύγκληση του Δ.Σ. δεν είναι δυνατή, προκειμένου για την άμεση συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας, η σύμβαση συνάπτεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υπογραφή της. Τα φυσικά πρόσωπα που συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ήταν ασφαλισμένοι στην Μονάδα που απασχολούνταν. Οι συμβάσεις αυτές είναι ορισμένου χρόνου, με διάρκεια μέχρι ένα (1) έτος. Μετά την λήξη της διάρκειας των συμβάσεων αυτών, οι ανάγκες παροχής υπηρεσιών για την τυχόν συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας πρέπει να καλύπτονται από την «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» είτε με την πρόσληψη ή απόσπαση προσωπικού κατά τις κείμενες διατάξεις είτε με την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση νέων συμβάσεων έργου ή μίσθωσης έργου, οι οποίες επίσης θα συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης.
4. Επιτρέπεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
Οι αποσπώμενοι μισθοδοτούνται από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., με βάση τις αποδοχές που ισχύουν κατά τις κείμενες διατάξεις για την μισθοδοσία του προσωπικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 44 – Διατάξεις για την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)"

#1 Σχόλιο Από Papadopoulou Maria Στις 19 Μαΐου 2016 @ 18:11

παρατήρηση για την παράγραφο: «3.Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας» με τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.», που ιδρύθηκε με τον ν.3293/2004 (Α’ 231), δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης, σε οποιαδήποτε περίπτωση ανάληψης της συνέχισης λειτουργίας Μονάδας Ψυχικής Υγείας, να συνάπτει απευθείας ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν στην Μονάδα αυτή»

Μήπως ΥΠΟΚΡΎΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ;

Προτείνω να αποσαφηνιστούν οι περιπτώσεις ανάληψης ευθύνης μονάδων σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει κάθε μονάδα να απειλείται απο τους διοικούντες με την ποινή της ανάθεσης τους στην ΑΕΜΥ.
Ποιος θα προστατεύσει τις μονάδες; ή μήπως όλοι θα γίνουν υπάλληλοι αορίστου χρόνου ; και με ποιες διαδικασίες θα αναγνωρίζονται οι προϋπηρεσίες των εργαζομένων; θα έχουν επαγγελματικά προσόντα; θα προβλεφθούν τρόποι μετάβασης των εργαζομένων στην ΑΕΜΥ;

#2 Σχόλιο Από ΜΑΘΙΟΥΛΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Στις 23 Μαΐου 2016 @ 11:29

παρατήρηση για την παράγραφο 2 «…προς τούτο δύναται να ιδρύει ή να συμμετέχει, με οποιαδήποτε ιδιότητα, και να λειτουργεί Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)’.
Σύμφωνα με το νέο νόμο (4093/2013) για τη Δια Βίου Μάθηση, τα ΚΕΚ, ονομάζονται πλέον »Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο»- (Κε.Δι.Βι.Μ2)και η άδεια χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)