- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 39

Οι Μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ, που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα με την υπ’ αριθμ. Γ30/74/08-04-2014 Διαπιστωτική Πράξη του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κλάδου Μηχανικών (ΑΔΑ: ΒΙΗΤ4691ΩΓ-Κ14), και υπηρετούν στις Δ.Υ.Πε. σε θέσεις κλάδου μηχανικών, που συστάθηκαν στις 07-05-2014 με την υπ’ αριθμ. οικ. 59440/2014 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υγείας « Σύσταση πενήντα μίας (51) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδου Μηχανικών, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ στις Διοικήσεις των 1ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης Υγειονομικών Περιφερειών» (Β΄1888), δικαιούνται των νομίμων εργασιακών αποδοχών τους και για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τις 07-05-2014 έως την ημερομηνία της ανάληψης των καθηκόντων τους στις Δ.Υ.Πε.. Το εν λόγω χρονικό διάστημα αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας τους στις Δ.Υ.Πε..

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 39"

#1 Σχόλιο Από ΚΟΡΡΕΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΙΑΤΡΟΣ ΕΣΥ ΣΤΟ ΚΑΤ Στις 16 Μαΐου 2016 @ 19:25

Υπάρχουν περιπτώσεις υπηρετούντων ιατρών στο ΕΣΥ, οι οποίοι κρίθηκαν, διορίστηκαν και υπηρέτησαν σε θέση κλάδου ΕΣΥ και ο διορισμός τους ακυρώθηκε, λόγω τυπικών λαθών και χωρίς να ευθύνονται οι γιατροί. Προς άρση της αδικίας, καθώς δεν ευθύνονται οι ίδιοι, και για την εύρυθμη λειτουργία των Κλινικών-Τμημάτων για την οποία εκκρεμεί η τελική αξιολόγηση των γιατρών, προτείνεται οι ιατροί αυτοί να επαναδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας σε προσωποπαγή θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ομοιόβαθμη με αυτή που έχασαν, έως ότου αποπερατωθεί η διαδικασία της νέας κρίσης.

Προσθήκη
Στο άρθρο 39 του παρόντος νομοσχεδίου, προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
« Ιατροί που κρίθηκαν, διορίστηκαν και υπηρέτησαν σε θέση κλάδου ΕΣΥ και ο διορισμός τους ακυρώθηκε με εκτελεστή δικαστική απόφαση, λόγω μη νομιμότητας της προκήρυξης που έλαβε χώρα για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης, επαναδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας σε προσωποπαγή θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ομοιόβαθμη με αυτή που έχασαν, η οποία συνιστάται με την παρούσα και αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό, σε σχηματισμό του Ε.Σ.Υ. που ορίζεται με την άνω απόφαση επαναδιορισμού τους, και καταργείται μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται από ενάρξεως ισχύος του παρόντος.».