- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 43 – Εξελεγκτική Επιτροπή

  1. Η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου εκλέγει ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου και εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. και τρεις ελεγκτές εκ των μελών του Συλλόγου, καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς, οι οποίοι ελέγχουν τα βιβλία και την εν γένει οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλουν την έκθεσή τους στον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου δεκαπέντε ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνέλευση, στην οποία θα λογοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
  2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, καλούμενη από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου μετά την έγκριση των αρχαιρεσιών από την Περιφέρεια, συνέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου και εκλέγει τον Πρόεδρο από τα μέλη της. Ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία προβαίνει σε έλεγχο της διαχείρισης του Συλλόγου, όταν το κρίνει αυτό αναγκαίο. Η σχετική έκθεση υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.
  3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει την έκθεση αυτή εντός δεκαπέντε ημερών και στον Π.Ι.Σ. και να παρέχει αντίγραφο σε κάθε αιτούντα. Η έκθεση αναγιγνώσκεται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης κατά την ετήσια λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 43 – Εξελεγκτική Επιτροπή"

#1 Σχόλιο Από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Στις 24 Αυγούστου 2017 @ 10:07

Μετά το πρόσφατο σκάνδαλο με την παραίτηση σύσσωμης της ΕΕ λόγω μη ανταπόκρισης του ΔΣ και αδιαφορίας των ανωτέρων του ΙΣΑ ελεγκτικών μηχανισμών, παρά τις καταγγελίες των μελών της ΕΕ πρέπει να θεσμοθετησθεί ανεξάρτητη αρχή ελέγχου. Αυτή θα δέχεται τις καταγγελίες για οικονομικές παραβάσεις των ΙΣ σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του ΔΣ στην καθιερωμένη ετήσια οικονομική έκθεση, με ευθύνη της ΕΕ.

#2 Σχόλιο Από ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Στις 25 Αυγούστου 2017 @ 12:21

Άρθρο 43. Στην παρ.1 θα πρέπει να διαγραφεί η φράση «βιβλία». Είναι εντελώς αόριστη η αναφορά στον έλεγχο της εν γένει οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ΕΕ δεν είναι αρμόδια να ελέγχει τις αποφάσεις του ΔΣ του ΙΣ, αλλά μόνο την νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων και εξόδων σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ.
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η αναδιατύπωση της διάταξης του άρθρου 43 ως ακολούθως:
«Άρθρο 43
Εξελεγκτική Επιτροπή
1.Η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου εκλέγει ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Πειθαρχικού Συμβουλίου και εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. και τρεις ελεγκτές εκ των μελών του Συλλόγου, καθώς και ισάριθμους αναπληρωματικούς, οι οποίοι ελέγχουν τα βιβλία και την νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων και εξόδων του ΙΣ σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του και υποβάλλουν την έκθεσή τους στον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου δεκαπέντε ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνέλευση, στην οποία θα λογοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
2.Η Εξελεγκτική Επιτροπή, καλούμενη από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου μετά την έγκριση των αρχαιρεσιών από την Περιφέρεια, συνέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου και εκλέγει τον Πρόεδρο από τα μέλη της. Ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία προβαίνει σε έλεγχο της διαχείρισης του Συλλόγου, όταν το κρίνει αυτό αναγκαίο. Η σχετική έκθεση υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.
3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει την έκθεση αυτή εντός δεκαπέντε ημερών και στον Π.Ι.Σ. και να παρέχει αντίγραφο σε κάθε αιτούντα. Η έκθεση αναγιγνώσκεται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης κατά την ετήσια λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.»