- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 02 – Έλεγχος Αιτήσεων-Δηλώσεων Υποψηφιοτήτων Διαδικασία μοριοδότησης-βαθμολόγησης υποψηφίων.

1. Μετά την λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1, οι αιτήσεις-δηλώσεις και τα συνημμένα σ’ αυτές βιογραφικά των υποψηφίων διαβιβάζονται, αμέσως, από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ.Υ.ΠΕ. στη Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής. Η Γραμματεία, μέσα σε προθεσμία δύο (2) εβδομάδων από τη διαβίβαση σ’ αυτήν των αιτήσεων και των
φακέλων των υποψηφίων, καταχωρεί τα στοιχεία των βιογραφικών στην αντίστοιχη ενότητα / κατηγορία κριτηρίων του υποδείγματος της παρ. 3 του άρθρου 3 και ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων που υποστηρίζουν το παραδεκτό της υποψηφιότητάς τους και δεν μοριοδοτούνται (πτυχίο, τίτλος ειδικότητας-ή εξειδίκευσης- και χρόνος απόκτησης). Για τις μη παραδεκτές, λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων, υποψηφιότητες συντάσσεται από τη Γραμματεία αντίστοιχη κατάσταση, που υποβάλλεται στο Συμβούλιο.
Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής, το αρμόδιο για κάθε ειδικότητα Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής συνέρχεται σε ολομέλεια και, αφού επικυρώσει ή όχι το τυχόν απαράδεκτο υποψηφιοτήτων, προβαίνει στην αρχική μοριοδότηση των υποψηφίων, με βάση το βιογραφικό τους και τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, και στη σύνταξη αρχικού πίνακα μοριοδότησης. Η συνεδρίαση του συμβουλίου για όλες τις θέσεις και για όλες τις ειδικότητες, δεν μπορεί να υπερβεί τις δύο (2) εβδομάδες.
Ο αρχικός πίνακας μοριοδότηση των υποψηφίων αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ.. Επίσης, αναρτώνται και οι μη παραδεκτές υποψηφιότητες, όμως αυτές με τον αριθμό ταυτότητας των υποψηφίων, χωρίς ονοματεπώνυμο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφες ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού μέσα σε προθεσμία μιας (1) εβδομάδας, που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας της ανάρτησης.
2. Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής συνέρχεται σε ολομέλεια, και, αφού κρίνει αιτιολογημένα επί των ενστάσεων, αποφασίζει, μέσα σε μία (1) εβδομάδα, την τελική μοριοδότηση των υποψηφίων και προβαίνει στη σύνταξη του τελικού, βάσει των δικαιολογητικών, πίνακα μοριοδότησής τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ..
3.Οι πέντε (5) πρώτοι στη βαθμολογία υποψήφιοι για κάθε θέση, υποβάλλονται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, που βαθμολογείται με την οριζόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 3 βαθμολογία. Τα μόρια που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος στη συνέντευξη, προστίθενται στη μοριοδότηση της παρ. 2 και κατά τον τρόπο αυτό προκύπτει η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την οποία γίνεται η τελική επιλογή για κάθε θέση. Η διαδικασία των συνεντεύξεων ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα μοριοδότησης της παρ. 2.
Η τελική βαθμολογία και η τελική επιλογή αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ.
4. Αν κάποιος υποψήφιος βρίσκεται μεταξύ των πέντε πρώτων για περισσότερες από μία θέσεις, υποβάλλεται σε συνέντευξη μία (1) φορά και η βαθμολογία που θα λάβει ισχύει για όλες τις θέσεις για τις οποίες έχει θέσει υποψηφιότητα. Η διάρκεια της συνέντευξης είναι 30’-40’ .
5. Σε περίπτωση ισοψηφίας και μετά την διαδικασία της συνέντευξης, οι ισοψηφήσαντες υποψήφιοι επανυποβάλλονται σε συνέντευξη και η τελική κατάταξη γίνεται με κριτήρια κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η εντοπιότητα και η οικογενειακή κατάσταση.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 02 – Έλεγχος Αιτήσεων-Δηλώσεων Υποψηφιοτήτων Διαδικασία μοριοδότησης-βαθμολόγησης υποψηφίων."

#1 Σχόλιο Από Θανάσης Σ. Στις 8 Δεκεμβρίου 2017 @ 23:57

Να είναι δημόσια προσβάσιμα τα στοιχεία που καταθέτει ο υποψήφιος.
Για την προϋπηρεσία, το εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο.
Που έχει υπηρετήσει και πόσο, ποια συνέδρια ημερίδες κοκ έχει παρακολουθήσει και ποιο είναι το επιστημονικό έργο

#2 Σχόλιο Από Θεόδωρος Ασλανίδης Στις 9 Δεκεμβρίου 2017 @ 09:32

«Οι πέντε (5) πρώτοι στη βαθμολογία υποψήφιοι για κάθε θέση, υποβάλλονται στη διαδικασία της δομημένης
συνέντευξης»
Για αποφυγή οποιουδήποτε φαινομένου, πρέπει να είναι «Οι πέντε (5) πρώτοι στη βαθμολογία υποψήφιοι για κάθε θέση, υποβάλλονται στη διαδικασία της δομημένης
ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ συνέντευξης» (όπως και κάθε άλλη συνέντευξη)
Με τα πρακτικά (μάζί με τις ηχογραφήσεις) να παραμένουν έως κ 12 μηνές μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού.

#3 Σχόλιο Από ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Στις 9 Δεκεμβρίου 2017 @ 13:03

Πρόταση 1: Η δομημένη συνέντευξη να περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους και όχι μόνο τους 5 πρώτους. Πλεονεκτήματα: 1) αποδεικνυεται η δημοκρατικόττηα και διαφάνεια της επιλογής (μου το απέδειξε η εμπειρία στο Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ όπου το εφαρμόζουμε) 2) μερικές φορές τα χαρτιά δεν αποδίδουν την πραγματικότητα, η συνεέντευξη ξεκαθαρίζει πράγματα 3) η εμεπειρία από κρίσεις που συμμετείχα δείχνει ότι δεν είναι σπάνιο να διοριστεί ο 15ος στην κρίση, οπότε θα διορίσουμε γιατρό χωρίς συνέντευξη
Πρόταση 2: η συνένετευξη να μπορεί αν δοθεί με φυσική παρουσία ή μέσω skype. Το έχουμε εφαρμόσει στο Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ με μεγαλη επιτυχία, είναι ιδιαίτερα βολικό για συναδέλφους που βρίσκονται στο εξωτερικό

#4 Σχόλιο Από ΑΚ Στις 9 Δεκεμβρίου 2017 @ 13:39

Κριτήριο 5: Να μη χρησιμοποιείται το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης. Είναι κατ’ εξοχήν μη δημοκρατική και άδικη διάκριση. Το ΕΣΥ πρέπει να προσελκύει τους πιο άξιους και όχι εκείνους με τα περισσότερα παιδιά ή τις περισσότερες οικογενειακές υποχρεώσεις!

#5 Σχόλιο Από ΑΚ Στις 9 Δεκεμβρίου 2017 @ 13:53

Αρκετοί υποψήφιοι προσκομίζουν επιστολές Διευθυντών ή Υπευθύνων Τμημάτων του εξωτερικού όπου αναφέρεται με ασάφεια το είδος της εργασιακής σχέσης. Αυτό δυσχεραίνει πολύ το έργο των εισηγητών.
Πρέπει να προστεθεί στο νόμο μια διάταξη που να υποχρεώνει τους υποψήφιους να προσκομίζουν βεβαιώσεις από τα Τμήματα Προσωπικού (human resources ή όπως αλλιώς ονομάζονται) των Νοσοκομείων του εξωτερικού όπου να βεβαιώνεται το είδος της εργασιακής σχέσης.

—Επίσης πολύ σημαντικό: Πρέπει να αναφέρεται ρητώς στο νόμο αν υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο η προϋπηρεσία σε Νοσοκομείο χώρας ΕΕ ή άλλης χώρας του εξωτερικού. Ίσως είναι πια καιρός να σταματήσει αυή ή διάκριση?

#6 Σχόλιο Από ΑΚ Στις 9 Δεκεμβρίου 2017 @ 15:03

Να αναφέρεται ρητά στο νόμο ότι οι υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα με βεβαιώσεις του Τμήματος Προσωπικού (και όχι μόνο των Διευθντών των Τμημάτων), στις οποίες να αναφέρεται με σαφήνεια το είδος της εργασιακής σχέσης.

#7 Σχόλιο Από Δημήτριος Κουναλάκης Στις 9 Δεκεμβρίου 2017 @ 15:25

θα πρέπει να τηρείται στο φάκελο του υποψηφίου, οπτικο-ακουστική καταγραφή της συνέντευξης.

#8 Σχόλιο Από Basil Στις 9 Δεκεμβρίου 2017 @ 21:38

Θα ήθελα να μάθω αν στην Βρετανία,ΗΠΑ,Γερμανια τους λένε να βάζουν 5 αιτήσεις .
Αν θέλετε ποιότητα να βάλετε ελάχιστη προυπηρεσια και εμπειρία 5 ετών ειδικα στα Αστικά κεντρα

#9 Σχόλιο Από Basil Στις 9 Δεκεμβρίου 2017 @ 21:41

Αν κάποιος υποβάλλει 5 αιτήσεις και δεν πάρει θέση αποκλείεται από άλλες προκηρύξεις στην ΥΠΕ ?
Δηλαδή να μην υποβάλλουν…

#10 Σχόλιο Από DIMITRIS Στις 10 Δεκεμβρίου 2017 @ 10:40

Η συνέντευξη είναι πολύ υποκειμενική σαν κριτήριο αξιολόγησης.
Αν πρέπει να υφίσταται πρέπει να είναι αυστηρά δομημένη κ το ποσοστό που λαμβάνει να είναι μικρό ώστε να καταργεί τυχόν ισοψηφίας μόνο κ να μην καταργεί τα ουσιαστικά προσόντα.
Θεωρώ επίσης το εκπαιδευτικό έργο πιο σημαντικό από το επιστημονικό κ άρα η βαρύτητα ως ποσοστό να αντιστραφεί. Το επιστημονικό έργο να λαμβάνεται υπόψιν περισσότερο μόνο για αυτούς που κρίνονται στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία κ όχι για κάποιον που διεκδικεί θέση στο Καστελόριζο

#11 Σχόλιο Από Λαμπαδαριος Διονυσιος Στις 10 Δεκεμβρίου 2017 @ 11:17

Η βαθμιδωση των συντελεστών προυπηρεσίας Α πινάκων επιλογής απο το Συμβούλιο κρίσης και Επιλογής ανα ειδικότητα (Σ κρ Ε/ειδ) απηχεί και τις πολιτικές αντιλήωεις μιας πολιτικής ηγεσίας και την πρόθεση των νεων γιατρών να στραφούν σε ευεπίφορους τρόπους ευρεσης θεσεων και εργασίας ώστε να θεσουν τις δεξιοτητές τους στην υπηρεσία ενός γονιμου, παραγωγικού και ανανεουμενου δημοσιου τομέα, όπως θαπρεπε να είναι το ΕΣΥ. Στην μεχρι στιγμη πρότασή σας δεν τεκμαίρεται η ισότητα γιατρών ΕΣΥ στο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο τομέα, και ευνοείται σκανδαλωδώς η περιστασιακή παρακολουθηση χωρις άδεια εξασκησεως επαγγέλματος σε δημοσιο του εξωτερικού, δηλ των εχόντων οικονομική επιφάνεια εις βάρος των οικονομικά ασθενεστέρων νεων γιατρών.Η πρότασή μου:
Τα εξαμηνα σε ΚΥ ΠΦΥ Ελλάδος ή εξωτερικού 1,7
Τα εξάμηνα σε Νοσοκομεία Ελλάδος 1,9
Τα εξαμηνα παρατηρητου στο εξωτερικό 1,4
Τα εξαμηνα εμμισθης θεσης σε Νοσοκομεία εξωτερικού ΕΕ 2,0
Τα εξαμηνα έμμισθης θέσης σε Νοσοκομεία ΗΠΑ-Βρεττ. Κοινοπολιτείας 1,9
Τα εξαμηνα έμμισθης θεσης σε Νοσοκομεία Αφρικής-Ασιας-υπ. Ευρωπης 1,7

#12 Σχόλιο Από Peitsidou Eleni Στις 10 Δεκεμβρίου 2017 @ 12:10

Ο ιατρός πρέπει να κρίνεται αποκλειστικά με βάση επιστημονικά κριτήρια και όχι με κοινωνικά κριτήρια όπως η εντοπιότητα και η οικογενειακή κατάσταση γιατί όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση μπορεί ένας ιατρός να μην έχει παιδιά γιατί απλά δεν μπορεί λόγω ιατρικού προβλήματος να αποκτήσει.Είναι τουλάχιστον άδικο να τιμωρούμε αυτό το πρόβλημα.Ούτε να αντιμετωπίζουμε με μειωμένη βαθμολογία ανθρώπους που δεν κατάφεραν να αποκτήσουν οικογένεια γιατί απλά δεν έτυχε.Ακόμη δεν μπορεί να τιμωρούμε την συνειδητή επιλογή ανθρώπων να μην κάνουν οικογένεια είναι αντισυνταγματικό να μην υπάρχει ισονομία.Η επιλογή για μία θέση ιατρού πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με επιστημονικά κριτήρια και όσον αφορά την ισοψηφία πράγμα πολύ δύσκολο αν τηρηθούν οι όροι σωστής βαθμολόγησης και της δομημένης συνέντευξης που θα πρέπει να καθορισθεί το ποσοστό της στην διαδικασία μπορεί να υπάρχει και ένας τρίτος αξιολογητής όπως γίνεται στα γραπτά τω πανελλαδικών ή ακόμη και κλήρωση παρουσία των υποψηφίων.Ούτε εντοπιότητα πρέπει να υπάρχει όταν επιλέγω μία θέση γνωρίζω από πριν ότι πρέπει να εργάζομαι σε ένα συγκεκριμένο μέρος.Τέλος με αυτά τα κριτήρια τι θα κάνετε αν ο ένας υποψήφιος έχει εντοπιότητα έγγαμος χωρίς παιδί και ο άλλος έχει ένα παιδί αλλά δεν έχει εντοπιότητα.Πιστεύω για λόγους ισονομίας αλλά και αντικειμενικής αξιολόγησης θα πρέπει να απαλειφθούν τα κριτήρια εντοπιότητας και οικογενειακής κατάστασης.
Με εκτίμηση μία γιατρός του ΕΣΥ που είμαι έγγαμος με ένα παιδί και δεν έχω λόγο κρίσης και πρόσληψης

#13 Σχόλιο Από Ηλιας Στις 10 Δεκεμβρίου 2017 @ 16:11

Κατα την αναγνωση του κειμενου δεν ξεκαθαρισα στο μυαλο μου τι γινεται με τους Ιατρους του ΕΣΥ που ηδη ειναι διορισμενοι και μεχρι τωρα δε μπορουσαν να υποβαλλουν αιτησεις για νεα θεση αν δεν παραιτουνταν.
Θα αρθει αυτη η απαγορευση και αν ναι ποια μεριμνα θα υπαρχει ωστε να αναπληρωνεται εγκαιρα η κενη θεση.
Ευχαριστω θερμα

#14 Σχόλιο Από ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στις 11 Δεκεμβρίου 2017 @ 07:50

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΩΝ. ΣΥΓΚΕΚΚΡΙΜΕΝΑ ΝΑ ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΡΧΙΚΑ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΕΙΨΕΩΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ 3 ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ.

#15 Σχόλιο Από ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Στις 11 Δεκεμβρίου 2017 @ 16:02

Στο άρθρο 2 με κάποιο τρόπο θα πρέπει να μπορούν όλοι οι υποψήγιοι να βλέπουν το σκεπτικό της μοριοδότησης – βαθμολογίας του κάθε ενδιαφερόμενου. Έτσι θα έχει νόημα η ένσταση.
Οι ενστάσεις θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κοινοποιουνται και να αιτιολογούνται οι αναιρέσεις ή οι αποδοχές αυτών.

#16 Σχόλιο Από ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Στις 11 Δεκεμβρίου 2017 @ 19:43

Από την ίδρυση του ΕΣΥ και για μια 20ετια, μέχρι την συνταξιοδότηση μου ως Διευθυντής, έχω γράψει μεγάλο αριθμό εισηγήσεων και έχω συμμετάσχει σε αντίστοιχο αριθμό κρίσεων γιατρών του ΕΣΥ όλων των βαθμίδων.
Έχω λοιπόν να παρατηρήσω τα εξής στο σχέδιο της ΥΑ.

1-Με την κατάργηση των εισηγητών το έργο τους ανατίθεται συμφώνα με την § 1 του άρθρου 2 στην ολομέλεια του Συμβουλίου Κρίσης για τον αρχικό πίνακα μοριοδότησης.
Η μοριοδότηση, αν μάλιστα ο Διοικητής/τρια δεν είναι ιατρός, στην ουσία θα γίνεται από τα υπόλοιπα 4 ιατρικά μέλη, τα οποία πρακτικώς λόγω του όγκου των φακέλων αλλά και του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων, λόγω της για αρκετά χρόνια, παύσης διορισμών στο ΕΣΥ (συχνά 20 και περισσότεροι υποψήφιοι), θα χρειάζονται περισσότερες ολομέλειες, μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα των 2 εβδομάδων, για την συμπλήρωση των 4 πινάκων μετά την ανάγνωση των σχετικών εγγράφων και πιστοποιητικών.
Μετά δε την πρώτη, ή και τις, το πιθανότερο, πρώτες εντός δύο βδομάδων συνεδριάσεις για την κατάρτιση του αρχικού πίνακα μοριοδότησης, μετά μια εβδομάδα θα επακολουθεί η 2η συνεδρίαση, για την τελική μοριοδότηση και εντός 10 ημερών η 3η για τις συνεντεύξεις,
Σε περίπτωση δε ισοψηφίας οι ισοψηφήσαντες υποψήφιοι επανυποβάλλονται σε συνέντευξη σε 4η Συνεδρίαση.
Αναπόφευκτα λοιπόν τα μέλη του Συμβουλίου Κρίσεως για περισσότερο ίσως από 1 μήνα θα πρέπει για την εκλογή ενός ιατρού να περιορίσουν ή να εγκαταλείψουν κάθε άλλη νοσοκομειακή τους ενασχόληση!
Βάσει της προσωπικής μου εμπειρίας :
α) οι εισηγητές έκαναν όλη αυτή την διαδικασία που μεταφέρεται τώρα στην πρώτη συνεδρίαση σε όλα τα μέλη της.
β) Οι δύο διαφορετικές εισηγήσεις, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, κατέληγαν στους ίδιους υποψηφίους για τις πρώτες θέσεις

2- Ο ανηρτημένος αρχικός πίνακας μοριοδότησης (άρθρο 2, §1) δεν αναφέρεται αν θα έχει μόνο την τελική μοριοδότηση, ή όπως είναι αναγκαίο και την επί μέρους μοριοδότηση του κάθε υποψηφίου, ώστε να διαπιστώνουν οι υποψήφιοι πως προέκυψε η βαθμολόγηση τους συγκριτικά με τους συνυποψήφιους τους.

#17 Σχόλιο Από ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Στις 11 Δεκεμβρίου 2017 @ 21:47

3 σχόλια επι του άρθρου:

1.Οτιδήποτε αναφέρεται στο βιογραφικό του υποψηφίου και μοριοδοτείται, πρέπει να αποδεικνύεται με κατατεθειμένο το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή βεβαίωση,εμπρόθεσμα και υποχρεωτικά από τον υποψήφιο. Έχει αποτελέσει συνήθη πρακτική έως τώρα να γίνεται επίκληση του «κειμένου» που αναφέρεται στο βιογραφικό του υποψηφίου για να δικαιολογηθεί η μοριοδότηση του, ενώ υπάρχει έως και καθολική απουσία των αντίστοιχων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων από τον φάκελο του υποψηφίου.

2.Είναι ορθό να ελέγχεται από διοικητικό υπάλληλο, η ύπαρξη και εγκυρότητα όλων των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που μοριοδοτούν τον υποψήφιο. Από την μέχρι τώρα εμπειρία τα γραφεία προσωπικού των νοσοκομείων ουδέποτε έχουν ελέγξει την σχετικότητα την ακρίβεια και εγκυρότητα των αντιστοιχων εγγράφων και αρέσκονται μόνον στην «παραλαβή» του φακέλου του υποψηφίου. Δεν αναφέρομαι στα τυπικά δικαιολογητικά (πτυχίο, άδεια, ειδικότητα).

3. Η πρόσκληση των ΔΥΠΕ σε κλινικές για αναζήτηση εισηγητή ως «εθελοντή» εχει δημιουργήσει προβλήματα και πρέπει να καταργηθεί. Η επιλογή με κλήρωση δεν είναι η καλύτερη αλλά είναι προτιμότερη έναντι της αναζήτησης εθελοντή. Εθελοντές εισηγητές έχουν κατ’ επανάληψη μεροληπτήσει υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου.

#18 Σχόλιο Από Χατζηελευθερίου Χρηστος Στις 12 Δεκεμβρίου 2017 @ 08:18

Νομίζω έφθασε η στιγμή να αρθεί η μεγάλη αδικία προς τους ήδη υπηρετούντες Ιατρούς ΕΣΥ ,να αρθεί δηλαδή ο αποκλεισμός στην διεκδίκηση των νέων θέσεων που προκυρησονται.
Βέβαια αυτό θα δημιουργήσει ίσως νέα προβλήματα στις ήδη υποστελεχομένες θέσεις της επαρχίας,δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως, ότι η παραπάνω φραγή ισχύει για μια δεκαετία περίπου και είναι παράλογη, άδικη και κατά την γνώμη μου παράνομη σε ένα ακαδημαϊκό σύστημα επιλογής Ιατρών.
Αυτό θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια στο νέο νόμο και όχι σε κάποια άλλη υπουργική απόφαση η νέα συλλογική σύμβαση. Ακόμη τα ηλικιακά όρια θα πρέπει να είναι ελεύθερα για τους ήδη υπηρετούντες Ιατρούς ΕΣΥ για τις βαθμολογικά κατώτερες θέσεις, όπως ακριβώς ίσχυε στον παλαιότερο νόμο ώστε να έχει νόημα η άρση του αποκλεισμού,καθώς ήδη οι περισσότεροι υπηρετούντες έχουν εξελιχθεί σε Διευθυντές ΕΣΥ και έχουν υπερβεί τα 50 έτη.Το συγκεκριμμενο στοιχείο είναι κομβικό για την άρση της αδικίας καθώς το αντίθετο θα είναι η οριστική ταφόπλακα στις οποίες ελπίδες των ήδη υπηρετούντων Ιατρών για ένα καλύτερο ακαδημαϊκό και προσωπικό μέλλον.
Η προκήρυξη θέσεων συντονιστών είναι μεν σπάνια άλλα το υπάρχων καθεστώς στην ουσία αποκλείει τους εσωτερικούς υπηρετούντες ιατρούς μιας κλινικής για οποία εξέλιξη , καθως θα πρέπει να παραιτηθούν για να διεκδικήσουν την θέση συντονιστή στη κλινική που ήδη ανήκουν.