- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 15 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. του Ε.Ο.Δ.Υ. έως την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υγείας περί συγκρότησής του τελευταίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος.
2. Οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης Υ1/οικ. 5028/2001 (ΦΕΚ 831 Β΄/29-6-2001) εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ε.Ο.Δ.Υ. κατά τις προβλέψεις του άρθρου 13 του παρόντος.
3. Υπάλληλοι του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που υπηρετούν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ε.Ο.Δ.Υ., βάσει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες του, κατατάσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Δ.Υ. σε οργανικές θέσεις που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ε.Ο.Δ.Υ.
4. Υπάλληλοι του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που υπηρετούν, βάσει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς εκτός ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., με οποιοδήποτε καθεστώς διάθεσης, επιτρέπεται να μεταταγούν στους ανωτέρω φορείς που υπηρετούν, με αίτηση που υποβάλλουν εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας υποδοχής, σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και, εάν αυτή δεν υπάρχει, σε προσωποπαγή θέση που συστήνεται με την απόφαση αυτή. Εάν είτε δεν υποβληθεί αίτηση από τον υπάλληλο ή απορριφθεί η αίτησή του για μετάταξη, ο υπάλληλος κατατάσσεται σε κενή οργανική θέση στις υπηρεσίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
5. Υπάλληλοι που υπάγονται στο παρόν άρθρο οφείλουν να διακόψουν εντός δύο ετών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου την άσκηση οιασδήποτε φύσεως ιδιωτικού έργου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 31 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
6. Προγραμματικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ φορέων του άρθρου 11 παρ. 1 του παρόντος νόμου και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διατηρούνται σε ισχύ και δύνανται να ανανεώνονται, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Υγείας.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 15 – Μεταβατικές διατάξεις"

#1 Σχόλιο Από Λύτρας Θεόδωρος Στις 16 Αυγούστου 2018 @ 10:00

Τι σημαίνει «οφείλουν να διακόψουν εντός δύο ετών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου την άσκηση οιασδήποτε φύσεως ιδιωτικού έργου»? Ειδικά ως προς το επιστημονικό προσωπικό, μια τέτοια ευρεία καθολική απαγόρευση είναι αδιανόητη. Θα απαγορέψετε σε επιστήμονες του ΚΕΕΛΠΝΟ π.χ. να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, αμοιβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών? Θα απαγορέψετε π.χ. τη διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα, όπου επίσης αμοίβεται κανείς με δελτίο παροχής υπηρεσιών? Ή μήπως κάθε φορά που θα είναι να διδάξει κανείς σε ένα ΠΜΣ θα πρέπει να ζητάει άδεια από υπηρεσιακό συμβούλιο??

Αν ο στόχος είναι να κλείσουν οι ιατροί του ΚΕΕΛΠΝΟ τα ιατρεία τους, αυτό ας οριστεί ρητά και στενά, όχι καθολικά και τυφλά. Ή τουλάχιστον ας μπουν στο εδάφιο αυτό κάποιες αναφορές ως προς το τι επιτρέπεται, π.χ. «η ιδιωτική εξάσκηση επιστημονικού έργου συμβατού με το χαρακτήρα και τους σκοπούς του οργανισμού».

#2 Σχόλιο Από Έλενα Μαλτέζου Στις 16 Αυγούστου 2018 @ 11:05

Τι σημαίνει «Υπάλληλοι του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που υπηρετούν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ε.Ο.Δ.Υ., βάσει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες του, κατατάσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Δ.Υ. σε οργανικές θέσεις που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ε.Ο.Δ.Υ.»?
Αν δεν υπάρχει πλήρης αντιστοίχηση θέσεων – προσωπικού, ποια θα είναι τα κριτήρια? θα είναι μία ανοιχτή διαδικασία εντός ΚΕΕΛΠΝΟ?
Πόσο «Μεταβατικές» θα είναι οι διατάξεις αυτές?

#3 Σχόλιο Από Σοφία Στις 18 Αυγούστου 2018 @ 16:26

Οι υπάλληλοι θα εξακολουθούν να είναι ιδαχ; Διότι τα ΝΠΔΔ ανήκουν στον στενό δημόσιο τομέα. Η μονιμοποίηση υπαλλήλων ιδαχ είναι αντισυνταγματική.

#4 Σχόλιο Από Πύλλη Μαγδαληνή Στις 20 Αυγούστου 2018 @ 23:10

θα πρέπει να οριστεί με σαφήνεια η απαγόρευση της άσκησης οποιοδήποτε ιδιωτικού έργου???
μήπως να υπαρχει η διευκρίνηση το ιδιωτικό έργο αυτό να έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του φορέα? ή κάτι παρόμοιο?
είναι αδιανόητο επιστήμονες με δικακτορικά και διδακτική και ερευνητική εμπειρία, οι οποίοι καλούνται από Ελλάδα και εξωτερικό, να περιορίζεται το έργο τους όταν σε κάθε διοικητικό συμβούλιο, και ορθώς γίνεται , συμμετέχουν καθηγητές και άτομα εγνωσμένου κύρους με ερευνητικό έργο.

#5 Σχόλιο Από ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ Στις 22 Αυγούστου 2018 @ 10:13

Εντύπωση κάνει γιατί δεν ακολουθείται η ίδια διαδικασία όσον αφορά τα θέματα προσωπικού και δημιουργίας οργανικών θέσεων στο ίδιο νομοσχέδιο για το ΕΙΝΕ που είναι και ιδιωτικού δικαίου οργανισμός όπου σαφώς στο σώμα του νόμου συστήνονται οι οργανικές θέσεις. Είναι δημοκρατικό , είναι ηθικό και αν ακόμα είναι νόμιμο να εισηγείται στον Υπουργό και να καθορίζει αριθμό και ειδικότητες οργανικών θέσεων κατά βούληση ένα προσωρινό ΔΣ ενώ ήδη υπηρετεί στον οργανισμό συγκεκριμένος αριθμός υπαλλήλων με συγκεκριμένη προϋπηρεσία και ειδικότητες. Λαμβανομένου δε υπόψη και του γεγονότος ότι ο αριθμός των οργανικών θέσεων τελεί και υπό την έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Επομένως οι υπάλληλοι δεν τελούν μόνο υπό ομηρία μιας απόφασης του εκάστοτε ΔΣ και του εκάστοτε Υπουργού αλλά εγκλωβίζονται σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας εφόσον η απαιτούμενη έγκριση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπακούει σε απαγορευτικούς δημοσιονομικούς περιορισμούς που διέπουν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου .
Εν κατά κλειδί ποιος διασφαλίζει την έγκριση όλων των οργανικών μας θέσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους?

#6 Σχόλιο Από ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ Στις 22 Αυγούστου 2018 @ 10:16

Στη παρ.3 θα πρέπει να γίνει αναφορά του συγκεκριμένου αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στον οργανισμό και με ποια διαδικασία( συγκεκριμένη διάταξη ) θα καταταγούν σε συγκεκριμένο αριθμό οργανικών θέσεων του ΕΟΔΥ. Η οργανική θέση σε νέο οργανισμό δημοσίου δικαίου θεωρείται καινούργια πρόσληψη. Προφανώς πρέπει να περιγραφούν τα κριτήρια αξιολόγησης και να διασαφηνιστούν θέματα όπως η άσκηση ιδιωτικού έργου, η κάλυψη θέσεων του ΕΟΔΥ από μη εργαζόμενους στο ΚΕΕΛΠΝΟ και η μη ύπαρξη κενής οργανικής θέσης στην περίπτωση της παρ.4 του παρόντος άρθρου που σημαίνει απόλυση του εργαζόμενου.

#7 Σχόλιο Από Αλεξάνδρα Μ. Στις 23 Αυγούστου 2018 @ 22:28

Ο τρόπος σύνταξης της πρόβλεψης της παραγράφου 3 είναι εντελώς προβληματικός. Με τον παρόντα νόμο δεν ορίζεται σαφώς η διάρθρωση και το οργανόγραμμα του νέου οργανισμού, παραπέμποντας το θέμα σε μελλοντικές υπουργικές εφαρμοστικές αποφάσεις και την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού. Η έλλειψη αυτή αλλά και η χρήση της διατύπωσης ότι οι εργαζόμενοι ΙΔΑΧ του ΚΕΕΛΠΝΟ, όχι όσοι έχουν την συγκεκριμένη εργασιακή ιδιότητα κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου, αλλά όσοι εξακολουθούν να την έχουν σε μελλοντικό χρόνο (κατά τον χρόνο δημοσίευσης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ε.Ο.Δ.Υ.), που με τους κλασσικούς χρόνους έκδοσης προεδρικού διατάγματος για κανονισμούς μπορεί να είναι το 2020, ότι θα λάβουν οργανικές θέσεις, οδηγεί στο ότι κάποιοι εξ αυτών, πολλοί ή λίγοι, θα απολυθούν ή θα αναγκαστούν σε μετατάξεις. Σε αυτό συντείνει και το ότι δεν γίνεται αναφορά για προσωποπαγείς θέσεις, ώστε δοθεί μία πρακτική λύση και σε όποιους δεν θα ταιριάζουν στο όποιο οργανόγραμμα προκριθεί, και το οποίο αναμενόμενα θα έχει μικρότερο αριθμό εργαζομένων, ιδιαιτέρως σε διοικητικές θέσεις.
Το ότι οι εργαζόμενοι θα καταταχθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενα να έχει διεξαχθεί αξιολόγηση, και χωρίς να υπάρχουν προσοντολόγια, δίνει την ευχέρεια στο όργανο αυτό να τοποθετήσει με τα δικά του κριτήρια, και τους περισσευούμενους να τους βάλει στις θέσεις ψυγεία.

#8 Σχόλιο Από ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 @ 13:06

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΧΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗΣ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ ΘΕΣΗ ΕΤΣΙ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΠΙΣΩ.

#9 Σχόλιο Από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ – ΕΛΛΟΚ Στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 @ 09:51

Παρ. 5 : Λάθος πρακτική που δεν λειτουργεί προς το συμφέρον του ΕΟΔΥ. Δεν υπάρχει αποσαφήνιση του τι ακριβώς θεωρείται «οιασδήποτε φύσεως ιδιωτικό έργο.

#10 Σχόλιο Από ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΕΛΠΝΟ (ΣΕΚΕΕΛ) Στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 @ 10:55

Με τις προωθούμενες διατάξεις προβλέπεται η άμεση κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ, ταυτόχρονα με τη δημοσίευση του σχετικού Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παράλληλα ελλείπει μια σαφής ρύθμιση, που να εξασφαλίζειτην ομαλή μετάβαση του συνόλου του προσωπικού που υπηρετεί σήμεραμε εργασιακή σχέση ΙΔΑΧ στο ΚΕΕΛΠΝΟ προς το νέο φορέα ΕΟΔΥ, που ιδρύεται με τη μορφή ΝΠΔΔ.
Επισημαίνεται περαιτέρω, ότι η επιλογή της ίδρυσης του ΕΟΔΥ υπό τη μορφή ΝΠΔΔ και όχι ΝΠΙΔ, δηλαδή με νομική μορφή αντίστοιχη του ΚΕΕΛΠΝΟ, στοιχείο που αναμφίβολα θα διευκόλυνε τις σχετικές διαδικασίες, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το εργασιακό μέλλον για το σύνολο του προσωπικού. Παράλληλα περιέχονται ρυθμίσεις αναφορικά με το καθεστώς έτερης απασχόλησης, οι οποίες θίγουν εργασιακά κεκτημένα και επένδυση χρόνων. Είναι επομένως απαραίτητο να προβλεφθεί η δυνατότητα παροχής επιλογής στο προσωπικό, αναφορικά με το καθεστώς εργασίας του (πλήρους ή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης).
Τονίζουμε δε ότι η ταυτόχρονη παρουσία στο ίδιο σχέδιο Νόμου, του ΕΙΝΕ, για το οποίο υπάρχει πρόβλεψη σύστασης μίας έκαστης οργανικής θέσης νομικής μορφής ΝΠΙΔ και καθεστώς πλήρους και μη αποκλειστικής απασχόλησης, έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά αναφορικά με τα κενά που συνειδητά αφήνει ο Νομοθέτης σχετικά με τους σημερινούς Εργαζομένους του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Εξάλλου, δεν διαφεύγει της προσοχής κανενός το γεγονός ότι οι μόνοι για τους οποίους υπάρχει ρητή μεταβατική διάταξη που να τους διασφαλίζει είναι το νυν Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Προκειμένου επομένως να καλυφθεί το απόλυτο κενό του προτεινόμενου Νόμου όσον αφορά στο μέλλον των εργαζομένων, κενό που συνίσταται στην άμεση κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ χωρίς καμία ρητή διάταξη που να μεριμνά για τις συμβάσεις ΙΔΑΧ του Προσωπικού, κρίνουμε απαραίτητο να συμπεριληφθεί η κάτωθι διάταξη:

1. Οι υπάλληλοι του ΚΕΕΛΠΝΟ που κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, υπηρετούν στις Υπηρεσίες του με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ, κατατάσσονται αυτοδικαίως σε συνιστώμενες οργανικές ή και προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου και της ειδικότητάς τους στον ΕΟΔΥ, κατόπιν εκδόσεως σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ.

#11 Σχόλιο Από Τάκης Παναγιωτόπουλος Στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 @ 11:55

Παρ. 3. Νομίζω ότι θα πρέπει να προστεθεί πρόβλεψη ότι σε ειδικές περιπτώσεις ειδικοτήτων ή τομέων εργασίας (εάν αντίστοιχες θέσεις δεν προβλέπονται μακροπρόθεσμα), υπάλληλοι που υπηρετούν σήμερα μπορούν να καταταγούν σε προσωποπαγείς θέσεις (οι οποίες συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατά το πρότυπο της παρ. 4 του ίδιου άρθρου), με την πρόσθετη πρόβλεψη ότι αυτές οι προσωποπαγείς θέσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν ένα καθορισμένο ποσοστό του συνόλου των θέσεων του Οργανισμού.

Είναι σημαντικό να προβλεφθεί ρητά ότι οι θέσεις Υπευθύνων Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων καταλαμβάνονται μετά από εσωτερική προκήρυξη, κατάθεση αιτήσεων και βιογραφικών, αξιολόγηση από επιτροπές κρίσεων και τελική απόφαση του ΔΣ.

Παρ. 5. Συμφωνώ με τα σχόλια που έχουν γίνει ότι θα πρέπει να προβλεφθεί πως είναι δυνατή η επ’ αμοιβή συμμετοχή εργαζομένων του ΕΟΔΥ σε διδακτικές ή ερευνητικές δραστηριότητες, εφόσον αυτό δεν παρακωλύει τη λειτουργία του Οργανισμού και με έγκριση του ΔΣ. Πρέπει να σημειώσω ότι κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Οργανισμού, αλλά αντιθέτως –εφόσον γίνεται με μέτρο– αυξάνει το κύρος και την εμβέλειά του, και πρέπει να ενθαρρύνεται. Για άλλες πτυχές ιδιωτικού έργου νομίζω ότι καλύπτουν οι προβλέψεις του αρ. 31 του ν. 3528/2007.

#12 Σχόλιο Από ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΕΛΠΝΟ (ΣΕΚΕΕΛ) Στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 @ 12:18

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Με τις προωθούμενες διατάξεις προβλέπεται η άμεση κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ, ταυτόχρονα με τη δημοσίευση του σχετικού Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παράλληλα ελλείπει μια σαφής ρύθμιση, που να εξασφαλίζειτην ομαλή μετάβαση του συνόλου του προσωπικού που υπηρετεί σήμερα με εργασιακή σχέση ΙΔΑΧ στο ΚΕΕΛΠΝΟ προς το νέο φορέα ΕΟΔΥ, που ιδρύεται με τη μορφή ΝΠΔΔ.
Επισημαίνεται περαιτέρω, ότι η επιλογή της ίδρυσης του ΕΟΔΥ υπό τη μορφή ΝΠΔΔ και όχι ΝΠΙΔ, δηλαδή με νομική μορφή αντίστοιχη του ΚΕΕΛΠΝΟ, στοιχείο που αναμφίβολα θα διευκόλυνε τις σχετικές διαδικασίες, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το εργασιακό μέλλον για το σύνολο του προσωπικού. Παράλληλα περιέχονται ρυθμίσεις αναφορικά με το καθεστώς έτερης απασχόλησης, οι οποίες θίγουν εργασιακά κεκτημένα και επένδυση χρόνων. Είναι επομένως απαραίτητο να προβλεφθεί η δυνατότητα παροχής επιλογής στο προσωπικό, αναφορικά με το καθεστώς εργασίας του, πλήρους ή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά , για ιατρούς , οδοντίατρους, επιδημιολόγους, στατιστικούς, οικονομολόγους, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσιοθεραπευτές, παρασκευαστές, χημικούς, βιολόγους καθώς και κάθε άλλη ειδικότητα και επαγγελματική δραστηριότητα που μπορεί να παράσχει ιδιωτικό έργο.
Τονίζουμε δε ότι η ταυτόχρονη παρουσία στο ίδιο σχέδιο Νόμου, του ΕΙΝΕ, για το οποίο υπάρχει πρόβλεψη σύστασης μίας έκαστης οργανικής θέσης νομικής μορφής ΝΠΙΔ και καθεστώς πλήρους και μη αποκλειστικής απασχόλησης, έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά αναφορικά με τα κενά που συνειδητά αφήνει ο Νομοθέτης σχετικά με τους σημερινούς Εργαζομένους του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Εξάλλου, δεν διαφεύγει της προσοχής κανενός το γεγονός ότι οι μόνοι για τους οποίους υπάρχει ρητή μεταβατική διάταξη που να τους διασφαλίζει είναι το νυν Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Προκειμένου επομένως να καλυφθεί το απόλυτο κενό του προτεινόμενου Νόμου όσον αφορά στο μέλλον των εργαζομένων, κενό που συνίσταται στην άμεση κατάργηση του ΚΕΕΛΠΝΟ χωρίς καμία ρητή διάταξη που να μεριμνά για τις συμβάσεις ΙΔΑΧ του Προσωπικού, κρίνουμε απαραίτητο να συμπεριληφθεί η κάτωθι διάταξη:
1. Οι υπάλληλοι του ΚΕΕΛΠΝΟ που κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, υπηρετούν στις Υπηρεσίες του με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ, κατατάσσονται αυτοδικαίως σε συνιστώμενες οργανικές ή και προσωποπαγείς θέσεις του κλάδου και της ειδικότητάς τους στον ΕΟΔΥ, κατόπιν εκδόσεως σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ.

#13 Σχόλιο Από ΟΜΑΔΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΕΕΛΠΝΟ Στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 @ 13:54

07/09/2018
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΕΕΛΠΝΟ
Με το παρόν υπόμνημα θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη δύο κύρια αιτήματα του ιατρικού προσωπικού που εργάζεται στο ΚΕΕΛΠΝΟ:
1. Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας μας στο νέο οργανισμό (ΕΟΔΥ)
2. Παραμονή όσων ιατρών το επιθυμούν, με το ισχύον καθεστώς πλήρους μη αποκλειστικής απασχόλησης

Θεωρούμε ότι τα παραπάνω αιτήματα είναι δίκαια δεδομένου ότι:

• Εκδηλώσαμε το ενδιαφέρον μας, επιλεγήκαμε και τελικά προσληφθήκαμε στον οργανισμό υπογράφοντας συμβάσεις που καθόριζαν τη σχέση εργασίας ως πλήρους μη αποκλειστικής απασχόλησης. Έκτοτε και με βάση αυτό διαμορφώθηκαν οι επαγγελματικές, επιστημονικές, προσωπικές και οικονομικές συνθήκες που διέπουν τη ζωή μας. Οι όροι της σύμβασής μας και οι επενδύσεις που πάνω σε αυτή κάναμε έως τώρα καθόρισαν στην πορεία και επιλογές που πολλοί από εμάς έχουν κάνει, όπως για παράδειγμα παραιτήσεις από θέσεις ΕΣΥ ή από άλλες θέσεις που είχαμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε και να προσληφθούμε. Η ανατροπή αυτού του καθεστώτος στο σημερινό περιβάλλον με τις γνωστές μη ευνοϊκές οικονομικές και επαγγελματικές συνθήκες, μετά από πολλά χρόνια προϋπηρεσίας και προσφοράς στον τομέα της Δημόσιας Υγείας μας εκθέτει στην αβεβαιότητα και την εργασιακή ανασφάλεια.

• Η ιδιωτική μας δραστηριότητα αφορά στην άσκηση κλινικού έργου που λόγω της φύσης της εργασίας μας στο ΚΕΕΛΠΝΟ, ως φορέα δημόσιας υγείας, σε καμία περίπτωση δεν υπαινίσσεται σύγκρουση συμφερόντων, διότι το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν αποτελεί για εμάς «δεξαμενή» ασθενών. Αντίθετα η διατήρηση υψηλού επιπέδου άσκησης της κλινικής ιατρικής εξασφαλίζει αφενός την επιστημονική αρτιότητα και σε βάθος κατανόηση νοσημάτων και καταστάσεων, που αποτελούν αντικείμενο επιδημιολογικής επιτήρησης και παρέμβασης, αφετέρου μας παρέχει τα απαιτούμενα εφόδια και διασφαλίζει την κοινή βάση επικοινωνίας και συνεργασίας με τους κλινικούς γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας, που αποτελούν τους αποδέκτες των κατευθυντήριων οδηγιών και συστάσεων που εκδίδονται από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

• Η ιδιωτική μας δραστηριότητα δεν παρακώλυσε σε καμία περίπτωση τα καθήκοντά μας στον οργανισμό, γεγονός που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή μας σε ποικίλες δράσεις και παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, από την παρουσία μας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με συμμετοχή σε συνέδρια, ομιλίες, ομάδες εργασίας. Επιπρόσθετα ικανός αριθμός ιατρών απετέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν σημεία αναφοράς της χώρας για θέματα δημόσιας υγείας σε διεθνές επίπεδο.

• Ο οργανισμός αξιοποίησε τις κλινικές μας δεξιότητες σε πολλές περιπτώσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει κρίσεις δημόσιας υγείας, με χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες και του εμβολιασμού ευάλωτων πληθυσμών για την αντιμετώπιση επιδημικών εξάρσεων. Παράλληλα οι ιατροί του ΚΕΕΛΠΝΟ συμμετείχαν ενεργά στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών που έπληξαν τη χώρα, όπως πυρκαγιές στην Ηλεία και στο Μάτι, σεισμός στην Κεφαλονιά, πλημμύρες στη Μαγούλα και τη Μάνδρα παρέχοντας κλινικό έργο.

• Το επιστημονικό προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ και ειδικότερα το ιατρικό προσωπικό είναι αυτό που από την ίδρυση του οργανισμού, έχει στηρίξει την εφαρμογή και την εξέλιξη δράσεων και επιστημονικών πεδίων και σε πολλές περιπτώσεις με εκ του μηδενός δημιουργία τομέων εφαρμογής δημόσιας υγείας. Συνεπώς σε αυτή την εξελικτική πορεία υπήρξε αμοιβαία επένδυση στη διεύρυνση των γνώσεων του ιατρικού προσωπικού που επεκτείνονται από τη δημόσια υγεία έως την απόκτηση εξειδικεύσεων όπως αυτή της λοιμωξιολογίας με την προοπτική της προστιθέμενης αξίας.

• Κατά τη διάρκεια της πολυετούς προϋπηρεσίας μας έχουμε υπηρετήσει σε διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα και αποτελούμε τους εκπροσώπους του φορέα σε αντίστοιχα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα ενώ παράλληλα συμμετέχουμε στην υλοποίηση κοινών ευρωπαϊκών δράσεων και προγραμμάτων.

• Κατά τη διάρκεια της προϋπηρεσίας μας επισημαίνουμε ότι η ενασχόλησή μας ήταν αποκλειστικά επιστημονική, χωρίς διοικητικές αρμοδιότητες πλην αυτών που αφορούσαν στα επιστημονικά αντικείμενα ευθύνης μας και χωρίς καμία ανάμειξη σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούμε ότι η διασφάλιση του δικαιώματος εργασίας στο νέο οργανισμό ΕΟΔΥ, όσων ιατρών το επιλέξουν, με το ίδιο εργασιακό καθεστώς, δηλαδή πλήρους και μη αποκλειστικής απασχόλησης, πρέπει να προβλέπεται και να κατοχυρώνεται ρητά στο προς ψήφιση νομοσχέδιο και να μην παραμείνει ως εκκρεμότητα με το χρονικό ορίζοντα των δύο ετών και τη διαδικασία έγκρισης υπηρεσιακών συμβουλίων, που οδηγεί έναν επιστημονικό κλάδο σε ομηρία και καλλιέργεια σχέσεων εξάρτησης από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.

Ειδικότερα, προτείνουμε να ισχύσουν μεταβατικές διατάξεις για τους ιατρούς, ώστε όσοι το επιθυμούν να λάβουν προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ( ΙΔΑΧ) μέχρι συνταξιοδοτήσεώς τους και να διατηρήσουν τη δυνατότητα άσκησης κλινικού έργου σε ιδιωτική βάση, καθώς δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων. Εξάλλου, ανάλογες διατάξεις έχουν προβλεφθεί σε παρόμοιες καταστάσεις στο παρελθόν. Επίσης για όσους το επιθυμούν να υπάρχει η δυνατότητα μετάταξης.

Ομάδα Ιατρών ΚΕΕΛΠΝΟ