- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 07 – Διοικητική Διάρθρωση του Ε.Ο.Δ.Υ.

1. Ο Ε.Ο.Δ.Υ. συγκροτείται από τη Γενική Διεύθυνση Επιστημονικής Λειτουργίας και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας.
2. Στη Γενική Διεύθυνση Επιστημονικής Λειτουργίας υπάγονται οι ακόλουθες Διευθύνσεις:
α) Διεύθυνση Πρόληψης και Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS, Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) και Ηπατιτίδων
β) Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα
γ) Διεύθυνση Ετοιμότητας και Απόκρισης
δ) Διεύθυνση Ταξιδιωτικής Ιατρικής και Μετακινούμενων Πληθυσμών
ε) Διεύθυνση Επιδημιολογίας και Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Τραυματισμών
στ) Διεύθυνση Επιστημονικής Στήριξης και Ηλεκτρονικής Υγείας.
3. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας υπάγονται οι ακόλουθες Διευθύνσεις:
1. Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισμού
2. Διεύθυνση Οικονομικού.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 07 – Διοικητική Διάρθρωση του Ε.Ο.Δ.Υ."

#1 Σχόλιο Από Βασίλειος Ραφτόπουλος Στις 16 Αυγούστου 2018 @ 17:26

Σε όλους τους αντίστοιχους Οργανισμούς περιλαμβάνεται η Διεύθυνση Ποιότητας, Ασφάλειας και Υγειονομικής Διακυβέρνησης της οποίας βασικός σκοπός είναι η Διασφάλιση, Βελτίωση, Πιστοποίηση ή Διαπίστευση των παρεχόμενων υπηρεσιών.Η Διεύθυνση αυτή διασυνδέεται με όλες τις υπόλοιπες και όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού και ασχολείται με (1) τον σχεδιασμό, εποπτεία, ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών σε εθνικό, διεθνές, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και την προαγωγή της ασφάλειας των πασχόντων, (2) την ανάπτυξη και εποπτία εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου για την Διασφάλιση και την Βελτίωση της Ποιότητας της Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, (3) την ανάπτυξη σχετικών προτύπων και εθνικών δεικτών ποιότητας, (4) της εκπαίδευση των επαγγελματιών σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας πασχόντων, (5) λειτουργεί ως εθνικό παρατηρητήριο ποιότητας και κλινικής διακυβέρνησης, (6) συνεργασία με τη διοίκηση για την ανάπτυξη του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης του Οργανισμού με την χρήση εργαλείων του μάνατζμεντ, (7) την διεξαγωγή ερευνών για την ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών, (8) την πιστοποίηση των υπηρεσιών του Οργανισμού, (9) την διαμόρφωση πολιτικών και διαδικασιών ποιότητας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

#2 Σχόλιο Από Κασσιανή Μελλου Στις 20 Αυγούστου 2018 @ 12:42

Η αρχική διοικητική διάρθρωση είναι λογική.
Παρόλα αυτά νομίζω ότι η Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα θα είναι πολύ μεγάλη (ευρύ αντικείμενο) σε σχέση με τις άλλες διευθύνσεις γεγονός που μπορεί να έχει λειτουργικές συνέπειες αν δεν γίνει κατάλληλη κατανομή του προσωπικού.

Η γνώμη μου είναι οτι θα έπρεπε να είναι δύο επιμέρους διευθύνσεις.

Δεν αναφέρεται καθόλου ο εκπαιδευτικός ρόλος του οργανισμού (τρεχουμε προγράμματα εκπαιδευτικά συνεχώς). Ισως θα ειναι λειτουργία που θα αφορα όλες τις διευθύνσεις αλλα καλό θα ήταν να υπάρχει αναφορά σε κάποια διευθυνση για την εκπαίδευση.

#3 Σχόλιο Από Κασσιανή Μελλου Στις 20 Αυγούστου 2018 @ 13:11

Η αρχική διοικητική διάρθρωση είναι λογική.
Παρόλα αυτά νομίζω ότι η Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα θα είναι πολύ μεγάλη (ευρύ αντικείμενο) σε σχέση με τις άλλες διευθύνσεις γεγονός που μπορεί να έχει λειτουργικές συνέπειες αν δεν γίνει κατάλληλη κατανομή του προσωπικού.

Η γνώμη μου είναι οτι θα έπρεπε να είναι δύο επιμέρους διευθύνσεις.

Δεν αναφέρεται καθόλου ο εκπαιδευτικός ρόλος του οργανισμού (τρεχουμε προγράμματα εκπαιδευτικά συνεχώς). Ισως θα ειναι λειτουργία που θα αφορα όλες τις διευθύνσεις αλλα καλό θα ήταν να υπάρχει αναφορά σε κάποια διευθυνση για την εκπαίδευση.

Το ΚΕΔΥ σε ποια διευθυνση θα υπάγεται;

#4 Σχόλιο Από Πύλλη Μαγδαληνή Στις 20 Αυγούστου 2018 @ 22:40

Λογική η διάρθρωση των διευθύνσεων. Σίγουρα πρέπει να συμπεριληφθεί διεύθυνση ποιότητας όπως και στους αντίστοιχους φορείς τους εξωτερικού (πιστοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παρεμβάσεων, δομών, γραφείων),

Μια άκρως ενδιαφέρουσα διοικητική διάρθρωση αναφέρεται στον παρακάτω σύνδεσμο

[1]

#5 Σχόλιο Από ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ Στις 22 Αυγούστου 2018 @ 10:07

Η Διοικητική Διάρθρωση με την τριετή θητεία και ύπαρξη Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διεύθυνσης Επιστημονικής Λειτουργίας και Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας και στη συνέχεια των διαφόρων Διευθύνσεων είναι απαρχαιωμένη, ξεπερασμένη, καθόλου ευέλικτη και αναποτελεσματική , για έναν οργανισμό Δημόσιας Υγείας και ταχείας απόκρισης . Μειώνει το κύρος και δεν δίνει επαγγελματικό κίνητρο, πρωτοβουλία και επιστημονική υπευθυνότητα στους επικεφαλής των Διευθύνσεων. Ο κεντρικός ρόλος Οικονομικού Γενικού Διευθυντή σε έναν οργανισμό Δημόσιας Υγείας Δημοσίου Δικαίου δεν προκύπτει σε κανένα αντίστοιχο διεθνή οργανισμό. Η ανάγκη της συγκεκριμένης διεύθυνσης είναι πλήρως οριοθετημένη με τους νόμους και δεν εμπλέκεται με την διοικητική λειτουργία και διαχείριση των οργανισμών.
Είναι προφανές ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε έναν οργανισμό που συστήνεται σήμερα Διεύθυνση Ποιότητας κατά τα διεθνή πρότυπα καθώς και για την Περιβαλλοντική Υγεία.
Δεν γίνεται καμία αναφορά για Διεύθυνση Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας. Που θα υπάγονται το ΚΕΔΥ κα τα ΠΕΔΥ.

#6 Σχόλιο Από Δρ. Στάθης Αβραμίδης Στις 22 Αυγούστου 2018 @ 12:45

Προκειμένου να γίνει πιο γόνιμη η διαβούλευση, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούν και τα τμήματα κάθε διεύθυνσης, ενώ κάποια διάταξη να προβλέπει την δημιουργία και νέων τμημάτων κατόπιν απόφασης του ΔΣ, όταν και αν προκύψουν ανάγκες στο μέλλον. Έτσι το οργανόγραμμα θα είναι πιο πλήρες και κατανοητό σε όσους θα το θέσουν νομοθετικά σε ισχύ, αλλά θα δώσει και χώρο για περισσότερες προτάσεις, κάτι που τώρα δεν είναι δυνατόν, αφού όλα αυτά θα οριστούν σε δεύτερη φάση μέσα από τον εσωτερικό κανονισμό που θα δημιουργηθεί για να ερμηνεύσει το παρόν όταν τεθεί σε ισχύ.

Κάτι τέτοιο έγινε στην περίπτωση του ΕΙΝΕ (άρθρο 25). Δεν είναι κατανοητός ο λόγος που ο συντάκτης του ίδιου σχεδίου νόμου στην μια περίπτωση (ΕΟΔΥ) είναι λακωνικός ενώ στην άλλη (ΕΙΝΕ) αναλυτικός.

#7 Σχόλιο Από Κώστας Στις 23 Αυγούστου 2018 @ 17:33

Η προτεινόμενη διάρθρωση είναι παρωχημένη, μάλλον στην προσπάθεια να μην μεταβάλει το υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας. Ο λόγος ύπαρξης γενικών διευθύνσεων σχετίζεται με την βέλτιστη οργάνωση διακριτών τομέων και όχι για άκριτη ενσωμάτωση ασυσχέτιστων επιστημονικών κατευθύνσεων. Καλό παράδειγμα αποτελεί η οργάνωση των Γενικών Διευθύνσεων και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ίσως το ECDC. Ακόμα και στα υπουργεία εφαρμόζεται πλέον η λογική των διοικητικών και των τομεακών γενικών διευθύνσεων.

Επίσης δεν αρκεί η αναγραφή των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων. Πρέπει να αποτυπωθεί η πλήρης διάρθρωση προκειμένου αυτή να μπορεί να κριθεί ολοκληρωμένα, και να συσχετιστεί με προσοντολόγια και καθήκοντα των εργαζομένων, η έλλειψη των οποίων δεν είναι τυχαία.

#8 Σχόλιο Από Μιχακου Μαρια Στις 24 Αυγούστου 2018 @ 07:52

Οι οργανικές θέσεις πως θα συστηνονται; θα πρέπει να οριστεί ότι οι θέσεις συστήνονται με ΚΥΑ Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Διοικητικής μεταρρυθμισης μετα απόαιτιολογημένη πρόταση του ΔΣ.

#9 Σχόλιο Από Εμμανουέλα Στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 @ 10:55

Τα ιατρικά λάθη είναι η Τρίτη κυριότερη αιτία θανάτου μετά την καρδιοπάθεια και τον καρκίνο, όπως προέκυψε από μελέτη των ερευνητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς της Βαλτιμόρης ενώ σε μελέτη του Πανεπιστήμιου Πειραιώς το 2010 αναφέρεται ότι όσον αφορά την καταγραφή των ιατρικών λαθών, η Ελλάδα υστερεί έναντι των άλλων χωρών του ανεπτυγμένου κόσμου που εφαρμόζουν εδώ και χρόνια τέτοια συστήματα.» Κατόπιν των παραπάνω, πρέπει να υπάρξει διακριτή διεύθυνση για την καταγραφή και καταπολέμηση των ιατρικών λαθών.

#10 Σχόλιο Από Άννα-Μαρία Λεούτση Στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 @ 13:13

Δημόσια Υγεία χωρίς ολοκληρωμένους και σταθερούς μηχανισμούς διάχυσης της πληροφορίας, τόσο προς ειδικά κοινά όσο και προς τον γενικό πληθυσμό δεν νοείται. Το επιστημονικό έργο που συζητείται εντός μια κλειστής κοινότητας και δεν μετουσιώνεται σε πληροφορία, δεν καθοδηγεί και τεκμηριώνει τη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών δημόσιας υγείας, κάλλιστα μπορεί να θεωρηθεί ως μη γενόμενο.

Οι σύγχρονες, πολυδιάστατες εθνικές και διεθνείς προκλήσεις δημόσιας υγείας απαιτούν στρατηγικό σχεδιασμό επικοινωνίας, σταθερές δομές και διαδικασίες εξωτερικής αλλά και εσωτερικής, εντός του οργανισμού, επικοινωνίας, διαχείρισης επικοινωνιακών κινδύνων και κρίσεων, που θα εξασφαλίζουν και θα εγγυώνται συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της αμφίδρομης επικοινωνίας (διαχέει την πληροφορία προς τα κοινά-στόχος αλλά και συλλέγει και επεξεργάζεται την πληροφορία που προέρχεται από αυτά τα κοινά), την οποία οφείλει να πραγματοποιεί ένας σύγχρονος οργανισμός δημόσιας υγείας.

Υπό το φως των παραπάνω, η μη πρόβλεψη συγκεκριμένης, ευρείας διοικητικής μονάδας που να αφορά την επικοινωνία (external and internal communication), ως δομικό στοιχείο του νέου οργανισμού, κατά τα πρότυπα όλων των αντίστοιχων εθνικών οργανισμών δημόσιας υγείας, είναι άξια απορίας και, στο πλαίσιο της καλής πίστης, μόνον ως απόρροια αβλεψίας ή άγνοιας της σχέσης της επικοινωνίας με τη δημόσια υγεία, ήθελε ερμηνευτεί.

#11 Σχόλιο Από Κούλης Γιαννουκάκος Στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 @ 14:25

Στη Διοικητική Διάρθρωση του Ε.Ο.Δ.Υ. θα πρέπει να περιλαμβάνεται ειδική διεύθυνση για τις Σπάνιες Παθήσεις (Σπάνια νοσήματα) γιατί διαφορετικά υποβαθμίζονται πάρα πολύ, εάν υπάγονται κάπου. Αυτό δείχνει η Ευρωπαϊκή εμπειρία.

#12 Σχόλιο Από Χρήστος Λιονής Στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 @ 17:55

Από το άρθρο αυτό απουσιάζει η αναφορά σε Διεύθυνση για την εκτίμηση των μειζόνων κινδύνων, του σχεδιασμού διατομεακών παρεμβάσεων με την εκτίμηση του κόστους και της ωφέλειας.

#13 Σχόλιο Από Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 @ 18:00

Η αναγραφή των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων, δεν είναι επαρκής. Θα έπρεπε να αποτυπωθεί η πλήρης διάρθρωση προκειμένου να μπορεί να κριθεί ολοκληρωμένα, καθώς υπάρχουν σαφώς ελλείψεις. Στη Διεύθυνση, για παράδειγμα, Επιδημιολογίας και Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Τραυματισμών, θα ηταν χρησιμο ενα ολόκληρο Τμήμα ή μια Υποδιευθυνση διατροφής και διαιτολογίας.

Επιπλέον, ο επιστήμονας Διαιτολογος-Διατροφολόγος, θα πρέπει να βρίσκεται εκτός από την κεντρική δομή και σε περιφερειακές δομές. Στην περίπτωση, δε, που δημιουργηθούν ομάδες σχετικές με την κοινοτική υγεία, όπου θα πραγματοποιούν επισκέψεις σε δομές, οπως σχολεία, ΚΑΠΗ, κλπ ο διαιτολόγος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ομάδας αυτής.

#14 Σχόλιο Από Γιωργος Μακρυνός Στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 @ 22:09

Και λόγω της συγκυρίας και των αυξημένων απαιτήσεων της Πολιτικής Προστασίας.Δν/ση: Ιατρικής και Υγιεινής των Καταστροφών

#15 Σχόλιο Από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ – ΕΛΛΟΚ Στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 @ 09:42

Η Ηλεκτρονική Υγεία και οι ψηφιακές υπηρεσίες υγείας απαιτούν εξειδίκευση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει Διεύθυνση Επικοινωνίας, στην οποία θα πρέπει να υπάγεται. Ο Οργανισμός παράγει έργο το οποίο θα πρέπει να γίνεται, άμεσα γνωστό σε αυτούς τους οποίους αφορά, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη Διεύθυνση Επικοινωνίας. Είναι εκ των ουκ άνευ ότι θα πρέπει να υπάρχει Διεύθυνση ποιότητας και αξιολόγησης. Επίσης γενικά η απλή αναφορά των διευθύνσεων χωρίς τον αναλυτικό περιγραφικό προσδιορισμό του αντικειμένου, δεν αρκεί. Απαιτείται εκτενέστερη αναφορά στο έργο και το ρόλο των διευθύνσεων

#16 Σχόλιο Από Πολίτης Στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 @ 10:19

Να υπάρξει διακριτή διεύθυνση για την καταγραφή και καταπολέμηση των ιατρικών λαθών, καθώς τα ιατρικά λάθη σύμφωνα με έρευνες αποτελούν την τρίτη κυριότερη αιτία θανάτου μετά την καρδιοπάθεια και τον καρκίνο.

#17 Σχόλιο Από Τάκης Παναγιωτόπουλος Στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 @ 11:45

Παρ. 2. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό για την αποφυγή συγχύσεων οι Διευθύνσεις γ) και στ) της Γενικής Διεύθυνσης Επιστημονικής Λειτουργίας να ονομασθούν: γ) Διεύθυνση Ετοιμότητας και συντονισμού της Απόκρισης (καθώς ρόλο στην «απόκριση» έχουν όλες οι Διευθύνσεις του Οργανισμού), στ) Διεύθυνση Επιστημονικής Στήριξης και Τεχνολογίας Πληροφοριών (η «ηλεκτρονική υγεία» είναι μέγα θέμα, κυρίως υποστήριξης του κλινικού έργου, και εκφεύγει των σκοπών του ΕΟΔΥ).