- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 08 – Ενημέρωση του ασθενή

Ο φερόμενος ότι χρήζει ψυχιατρικής περίθαλψης πρέπει να ενημερώνεται αμέσως μόλις εισέλθει στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας, από το διευθυντή ή άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί το καθήκον αυτό, για τα δικαιώματά του, ιδίως για την δυνατότητα διορισμού συνηγόρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 . Η ενημέρωση του υπό εξέταση προσώπου γίνεται προφορικά σε γλώσσα κατανοητή για αυτόν, ενώ ταυτόχρονα χορηγείται σχετικό έντυπο με τα δικαιώματά του, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ που προσαρτάται στον παρόντα. Για την ενημέρωση αυτή συντάσσεται πρακτικό που συνυπογράφεται από τον υπόχρεο προς ενημέρωση και από το πρόσωπο που φέρεται ότι χρήζει ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλψης και σε περίπτωση, αδυναμίας του ή άρνησης του τελευταίου, από τον συνοδό του ή από υπάλληλο του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων των Ασθενών της Μονάδας Ψυχικής Υγείας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο θεράπων ιατρός υποχρεούται να ενημερώσει τον ασθενή μόλις αυτό καταστεί δυνατόν. Αντίγραφο του πρακτικού ενημέρωσης λαμβάνει ο ασθενής και αυτό κοινοποιείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Κατά τη διενέργεια της ψυχιατρικής εξέτασης, δεν παρίσταται ο δικηγόρος που διορίζεται από τον φερόμενο ότι χρήζει ψυχιατρικής περίθαλψης, αλλά ενημερώνεται αμέσως για τα πορίσματά της και έχει το δικαίωμα πλήρους πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο και λήψης αντιγράφων αυτού.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 08 – Ενημέρωση του ασθενή"

#1 Σχόλιο Από Βασίλειος Αλεβίζος Στις 18 Μαΐου 2019 @ 17:25

Το αντίγραφο του πρακτικού ενημέρωσης θα μπορεί να παραμένει στον ατομικό φάκελο του ασθενούς και να μη κοινοποιείται στον εισαγγελέα, προς αποφυγή περιττής γραφειοκρατίας (η εισαγγελο-μανία είναι εμφανής).

Βασίλειος Αλεβίζος
τ. Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Παν/μίου Αθηνών

Μέλος της συντακτικής επιτροπής του Ν. 2071/92 για την ακούσια νοσηλεία

#2 Σχόλιο Από Γεώργιος Κακαβούλιας Στις 20 Μαΐου 2019 @ 11:56

Δηλ. στη φάση της εισαγωγής η ενημέρωση του εξεταζόμενου ανθρώπου κι όχι στη φάση των γνωματεύσεων. Να γίνει σαφές. Βλέπε και αρ.12 παρ.1.

#3 Σχόλιο Από Κατερίνα Χατζή Στις 20 Μαΐου 2019 @ 12:51

Θα πρέπει να τεκμηριώνονται οι λόγοι αδυναμίας του φερόμενου ως ασθενή να υπογράψει το έγγραφο. Σε περίπτωση αδυναμίας διορισμού δικηγόρου θα πρέπει αυτός να διορίζεται αυτεπάγγελτα. Σε καμία περίπτωση ο φερόμενος ως ασθενής δεν θα πρέπει να μένει νομικά ακάλυπτος.

#4 Σχόλιο Από Εύη Μυλωνάκη Στις 21 Μαΐου 2019 @ 11:21

Ως εκπρόσωπος του σωματείου ληπτών «Αυτοεκπροσώπηση»

Επίσης ο φερόμενος ως ασθενής πρέπει πάραυτα να ενημερώνεται για το ποιός ζήτησε τον εγκλεισμό του και για το ποια θα είναι η πορεία της νοσηλείας του,
παρά τις ενστάσεις μας για το θεσμό της ακούσιας νοσηλείας γενικότερα.

#5 Σχόλιο Από ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Στις 22 Μαΐου 2019 @ 12:44

Αναφορικά με το άρθρο 8 εισηγούμαστε, να αντικατασταθεί ο όρος «άλλο πρόσωπο» με τη φράση «ειδικευμένος ψυχίατρος». (Στα παραρτήματα Γ΄ και Δ΄ αναφέρεται σαφώς ότι την ενημέρωση την αναλαμβάνει ειδικευμένος ψυχίατρος οποιαδήποτε βαθμίδας).
Επίσης προτείνουμε εξειδίκευση και συγκεκριμενοποίηση της γενικής έννοιας της «μη συμμόρφωσης» του ασθενούς με τους «όρους» που έχουν τεθεί, έννοια επίσης αόριστη που ενδέχεται να προκαλέσει πρακτικά ζητήματα.

#6 Σχόλιο Από ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΗΓΑΤΟΥ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ» Στις 22 Μαΐου 2019 @ 13:42

Άρθρο 8
Η υπογραφή της ενημέρωσης από τον συνοδό ή από τον υπάλληλο πιθανόν δίνει την εύκολη λύση αποφεύγοντας την ουσιαστική ενημέρωση του άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου. Το προβλεπόμενο Παράρτημα Γ είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει κατανοητό από πρόσωπο που βρίσκεται σε κρίση. Επίσης αναφέρεται μόνο στην περίπτωση ακούσιας νοσηλείας και όχι στην περίπτωση θεραπείας στην κοινότητα, εκτός αν παράλληλα συμπληρώνεται και το Παράρτημα Β (ανωτέρω υπό άρθρο 2), το οποίο δεν προκύπτει με σαφήνεια. Δεν είναι σαφές πού χρησιμοποιείται το Παράρτημα Δ’ (ενημέρωση για την απόφαση ακούσιας νοσηλείας μετά την ψυχιατρική αξιολόγηση).
Συμπερασματικά η ενημέρωση του ασθενή και των συγγενών είναι σημαντικό να γίνεται, όχι μόνο εν θερμώ, όταν παραστεί ανάγκη εφαρμογής του, αλλά και από πριν προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα καλής γνώσης και κατανόησης. Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στο νόμο.