- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 14 Οργανισμός και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Οικονομικών, καταρτίζεται ο οργανισμός του ΕΟΔΥ, με τον οποίον συνιστώνται οι οργανικές θέσεις και ρυθμίζονται η διοίκηση, η οργάνωση, η διαχείριση και η λειτουργία του, τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση, μπορεί να συνιστώνται, να καταργούνται ή να τροποποιούνται οι Διευθύνσεις ή τα Τμήματα, πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 9, όπως επίσης να προβλέπονται οργανικές θέσεις νομικού συμβούλου και δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 14 Οργανισμός και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας"

#1 Σχόλιο Από Γιώτα Κοκολέση Στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 @ 11:13

Προτείνεται η λήψη της γνώμης του ΔΣ του ΕΟΔΥ στην κατάρτιση του Οργανισμού και σε όποια μεταγενέστερη τροποποίηση του.

#2 Σχόλιο Από Αθηνά Οικονόμου Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 @ 15:24

Η σύσταση των οργανικών θέσεων πρέπει να γίνει από τον παρόντα νόμο, ισάριθμες με το υπηρετούν σήμερα προσωπικό και να δίνει ο νόμος εξουσιοδότηση για έκδοση ΚΥΑ, όπου θ’ αναλύονται κατά ειδικότητα.

#3 Σχόλιο Από Δημήτριος Παντελάτος Στις 1 Οκτωβρίου 2019 @ 00:47

Το άρθρο Άρθρο 14 “Οργανισμός και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας” να τροποποιηθεί όπως παρακάτω:
“Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομικών και εντός εξαμήνου από την έκδοση του παρόντος νόμου, καταρτίζεται ο οργανισμός του ΕΟΔΥ, με τον οποίον συνιστώνται οι οργανικές θέσεις και ρυθμίζονται η διοίκηση, η οργάνωση, η διαχείριση και η λειτουργία του, τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του, οι λειτουργικές σχέσεις του Οργανισμού με τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς και Οργανισμούς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα…………..”
Η λογική που στηρίζεται η παραπάνω πρόταση αναλύεται σε σχόλιό μου στο άρθρο 2 παρόντος

Με εκτίμηση
Δημήτριος Παντελάτος Υπτχος (Ι) ε.α.