- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 15 – Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.