- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 13 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α) καθορίζει τη δράση και τη στρατηγική της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και ορίζει τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.,
β) εισηγείται προς τον Υπουργό Υγείας τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της,
γ) διορίζει και ανακαλεί τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 15,
δ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της Ε.Κ.Α.Π.Υ. κάθε οικονομικού έτους, καθώς και τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του,
ε) διαχειρίζεται την περιουσία της Ε.Κ.Α.Π.Υ.,
στ) εγκρίνει την αναγκαιότητα για την ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων της Ε.Κ.Α.Π.Υ., μετά από εισήγηση του Προέδρου, τον οποίο δύναται να εξουσιοδοτεί για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων,
ζ) αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ή την υπεράσπιση των συμφερόντων αυτής,
η) εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 15
θ) εγκρίνει το περιεχόμενο και τη λειτουργία των Ηλεκτρονικών Μητρώων Προμηθειών Υγείας και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 21,
ι) εγκρίνει τις εισηγήσεις σχετικά με τις αναρτήσεις τιμών στο Αρχείο Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών,
ια) εγκρίνει τη Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών (Σ.Κ.Π.) και το Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.) του άρθρου 6, καθώς και τις τροποποιήσεις τους,
ιβ) εγκρίνει τους όρους των διακηρύξεων, τη διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τους διαγωνισμούς που η Ε.Κ.Α.Π.Υ. αναλαμβάνει κεντρικά, τη διεξαγωγή και την κατακύρωση όλων των διαδικασιών ανάθεσης,
ιγ) λαμβάνει γνώση για θέματα εσωτερικού ελέγχου ή συμμόρφωσης και αποφασίζει για περαιτέρω νόμιμες ενέργειες σε συνάρτηση με τα ευρήματα του εσωτερικού ελέγχου,
ιδ) εισηγείται στους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών τον τρόπο και το ύψος των αμοιβών των μελών Επιτροπών υποβοήθησης και υλοποίησης του έργου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. του άρθρου 19, και
ιε) εγκρίνει ετήσια έκθεση αναφορικά με αναδυόμενες τεχνολογίες που αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στους δικαιούχους περίθαλψης και σημαντική κλινική, οργανωτική και οικονομική επίδραση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.