- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 12 Αρμοδιότητες Προέδρου

 

1. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), φέρει την ευθύνη για την επίτευξη των σκοπών του, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του,
β) συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και μεριμνά για τη πρόσκληση των μελών στις συνεδριάσεις,
γ) μεριμνά για την εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και τις συμβάσεις που την αφορούν,
δ) εισηγείται προς το Δ.Σ. τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ., καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που την αφορούν,
ε) εισηγείται προς το Δ.Σ. τη σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας από εξωτερικούς συνεργάτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων αρμοδιότητας της Ε.Κ.Α.Π.Υ.,
στ) όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των συμφερόντων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και των συμφερόντων των φορέων του άρθρου 7 από την αναβολή λήψης απόφασης, δύναται να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δ.Σ.· στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.,
ζ) συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία,
η) εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο δικαστικώς και εξωδίκως· με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την αρμοδιότητα αυτή σε μέλος του Δ.Σ., σε δικηγόρο ή σε Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και
θ) υπογράφει, κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ., συμβάσεις που συνάπτει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. καθώς και άλλου περιεχομένου έγγραφα.

2. Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος δύναται με απόφαση του να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο, και στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., και να μεταβιβάζει αρμοδιότητες ή το δικαίωμα υπογραφής με εντολή του σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων.

3. Ο Πρόεδρος δύναται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. και μέχρι τη συγκρότηση της Νομικής Υπηρεσίας, να αναθέτει κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις, που αφορούν στη λειτουργία της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και στους διαγωνισμούς αυτής, καθώς και σε αυτούς που παρέλαβε από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, σε ιδιώτες δικηγόρους για τη διεκπεραίωσή τους. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 12 Αρμοδιότητες Προέδρου"

#1 Σχόλιο Από ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Στις 22 Οκτωβρίου 2021 @ 11:11

ΑΡΘΡΟ 12
3. Ο Πρόεδρος δύναται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. και μέχρι τη συγκρότηση της Νομικής Υπηρεσίας, να αναθέτει κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις, που αφορούν στη λειτουργία της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και στους διαγωνισμούς αυτής, καθώς και σε αυτούς που παρέλαβε από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, σε ιδιώτες δικηγόρους για τη διεκπεραίωσή τους. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Η Ε.Π.Υ. παράδωσε τα αρχεία της και τις εκκρεμείς υποθέσεις στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. (νπδδ) με το ν. 4472/2017 (Α΄74).

Άρα τώρα παραδίδει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. (νπδδ) στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. (νπιδ).

Πρόταση:
3. Ο Πρόεδρος δύναται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. και μέχρι τη συγκρότηση της Νομικής Υπηρεσίας, να αναθέτει κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις, που αφορούν στη λειτουργία της Ε.Κ.Α.Π.Υ.(νπιδ) και στους διαγωνισμούς αυτής, καθώς και σε αυτούς που παρέλαβε από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. (νπδδ), σε ιδιώτες δικηγόρους για τη διεκπεραίωσή τους. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.