- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 18 Διεθνής ανταλλαγή οργάνων  (άρθρα 20, 21 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)  

 

  1. Αν δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση του οργάνου στην Ελλάδα, ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) το προσφέρει σε διεθνή οργανισμό ανταλλαγής οργάνων ή σε μεταμοσχευτική μονάδα του εξωτερικού, στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών. Προσφορές οργάνων από άλλες χώρες γίνονται αποδεκτές μόνον από τον ΕΟΜ. Ο ΕΟΜ δύναται να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες σχετικά με την ανταλλαγή οργάνων, μετά από την έγκριση του Υπουργείου Υγείας, η οποία χορηγείται κατόπιν γνώμης των αρμόδιων Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ επιτρέπεται η διάθεση μοσχεύματος από αποβιώσαντα ή ζώντα δότη σε χώρα του εξωτερικού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών υποψηφίων ληπτών.
  2. Την ανταλλαγή οργάνων με τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβλέπει ο ΕΟΜ, ο οποίος μπορεί να συνάπτει συμφωνίες αυτοτελώς ή από κοινού με ευρωπαϊκούς οργανισμούς ανταλλαγής οργάνων με τους ομολόγους του σε τρίτες χώρες. Οι ανταλλαγές οργάνων με τρίτες χώρες επιτρέπονται μόνο αν τα όργανα:

α) μπορούν να ιχνηλατηθούν από τον δότη έως τον λήπτη και αντιστρόφως και

β) πληρούν απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας ισοδύναμες με αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα.

  1. Ο ΕΟΜ δύναται να συνάπτει γραπτές συμφωνίες με ευρωπαϊκούς οργανισμούς ανταλλαγής οργάνων, με τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας του παρόντος και να τους αναθέτει: α) την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται δυνάμει του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου 21 και β) ειδικά καθήκοντα όσον αφορά τις ανταλλαγές οργάνων προς και από άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα (Ανοιχτό | Κλείσιμο)

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα Στο "Άρθρο 18 Διεθνής ανταλλαγή οργάνων  (άρθρα 20, 21 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)  "

#1 Σχόλιο Από ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΖΑΣ Στις 26 Φεβρουαρίου 2023 @ 12:14

Πολύ χρήσιμο έρθρο, θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη επάρκεια οργάνων, με ασφαλή τρόπο.

#2 Σχόλιο Από ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΖΑΣ Στις 26 Φεβρουαρίου 2023 @ 12:15

Πολύ χρησιμο αυτό το άρθρο, θα εξασφαλίσει την επαρκεια οργάνων με ασφαλή τρόπο