- Υπουργείο Υγείας - http://www.opengov.gr/yyka -

Άρθρο 27: Ρυθμίσεις για τα φαρμακεία

1α. Κατά τους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο εκάστου έτους, οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας αναρτούν στο διαδίκτυο στις οικείες ιστοσελίδες τους τις υπάρχουσες, κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους και τη 31η Ιουνίου του τρέχοντος έτους κενές θέσεις φαρμακείων.
β. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου των μηνών Φεβρουαρίου και Ιουλίου αντίστοιχα θα υποβάλλονται, με δικαστικό επιμελητή, οι αιτήσεις των εχόντων τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του ν. 1963/1991, όπως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως.
γ. Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα κρίνονται, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου και Ιουλίου, αντίστοιχα, εκάστου έτους, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 1963/1991.
2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α 1991) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου απαιτείται ο φαρμακοποιός, στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιήθηκε ή θα πραγματοποιηθεί η συστέγαση, να λειτουργεί σε αυτό τουλάχιστον δύο (2) χρόνια».