ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων θέτει προς διαβούλευση το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, που αφορά στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων εφαρμογής των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016.Το ΤΕΥΔ εκπονήθηκε από την Αρχή, κατά το πρότυπο και κατ’ αντιστοιχία με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας) και αποτελείται από το Τυποποιημένο Έντυπο και τις Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς σχετικά με τη διαμόρφωση και συμπλήρωση του βάσει των απαιτήσεων έκαστης συγκεκριμένης σύμβασης.Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση του προτεινόμενου ΤΕΥΔ.Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 17/9/2016 ώρα 24:00.Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και συνεργασία σας. Ο Πρόεδρος τηςΕνιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Γεώργιος Καταπόδης [...]

Περισσότερα »
17 Σεπτεμβρίου 2016, 23:597 Άρθρα4 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε
Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής στον Τομέα Δημοσίων Συμβάσεων
Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής στον Τομέα Δημοσίων Συμβάσεων

Χαιρετισμός Πρόεδρου Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για την έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου εθνικής στρατηγικής στον τομέα δημοσίων συμβάσεων Μία από τις δράσεις του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της Ελλάδας είναι ο εκσυγχρονισμός των δημοσίων συμβάσεων, έννοιες και διαδικασίες γνωστές στην χώρα μας.Η χάραξη εθνικής στρατηγικής στον τομέα δημοσίων συμβάσεων αποτελεί μέρος της ευρύτερης εθνικής πολιτικής της χώρας και εργαλείο για την επίτευξη πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής, πολιτικής κατά της διαφθοράς με όρους χρηστής διακυβέρνησης, δεδομένου ότι οι πόροι που δαπανώνται για τις δημόσιες συμβάσεις αναλογούν στη χώρα μας σε ποσοστό 10% του ΑΕΠ.Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Πολιτεία πρoβαίνει, μεταξύ άλλων, στην εκ βάθρων αναθεώρηση των δομών της δημόσιας διοίκησης και της εν γένει φιλοσοφίας της εφαρμοζόμενης κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, τον εξορθολογισμό των κρατικών δαπανών και διοικητικών πρακτικών, την ανάδειξη μιας διαφανούς και ανταγωνιστικής αγοράς δημοσίων συμβάσεων ως μοχλού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και την υλοποίηση των αναγκαίων διαρ [...]

Περισσότερα »
19 Φεβρουαρίου 2016, 14:004 Άρθρα21 ΣχόλιαΕξαγωγή Σχολίων σε